Комисията предлага да се прекрати злоупотребата с фиктивни дружества за данъчни цели в рамките на ЕС

29 декември 2021
Knowledge Base

Днес Европейската комисия представи ключова инициатива за борба със злоупотребата с фиктивни дружества с неправомерни данъчни цели. С днешното предложение следва да се гарантира, че дружествата в Европейския съюз, които нямат никаква или имат минимална икономическа дейност, не могат да се възползват от каквито и да било данъчни предимства и не налагат финансова тежест на данъкоплатците. Това също така ще защити равнопоставените условия на конкуренция за по-голямата част от европейските предприятия, които са от ключово значение за възстановяването на ЕС, и ще гарантира, че обикновените данъкоплатци няма да понасят допълнителна финансова тежест поради тези, които се опитват да избегнат плащането на своя справедлив дял.
Продължете четенето

Семинар по проект VIRTEU – връзката между данъчните престъпления и корупцията

18 декември 2021
Knowledge Base

Видео записите от българския workshop по проект VIRTEU, спонсориран по програмите на OLAF, са вече публично достъпни онлайн.

По време на семинара, проведен на 29 юни 2021 г., чрез задълбочена дискусия няколко експерта дадоха своите критични оценки въз основа на професионалния си опит относно връзката между данъчните престъпления и корупцията в България. Дискусията имаше за цел да хвърли светлина върху системните слабости в контекста на противопоставянето на подобни криминални явления от правна и практическа гледна точка.

От обсъжданията, които в същото време бяха увлекателни и проницателни, бяха извлечени поредица от важни заключения.

По-специално, първата сесия разгледа феномена на данъчните престъпления в България, адекватността на легалните дефиниции, приложимата правна рамка с оглед оценката на потенциалните недостатъци и добри практики (включително наказателното право), секторната уязвимост на измами и корупция в областта на данъчното облагане.

Втората сесия целеше да разкрие скритите взаимовръзки между корупционните практики и данъчните престъпления, изследвайки теми като факторите, способстващи и улесняващи данъчните престъпления, феномена на „въртящата се врата“, неетично лобиране, упражняването на неправомерно влияние върху политическия процес и подаването на сигнали за нередности.

Продължете четенето

Очаквано въздействие от създаването на Европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма върху задължените лица

07 декември 2021
Knowledge Base

Със съобщение от 7 май 2020 г. бе обявен план на Комисията за действие по отношение на всеобхватната политика на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ)[1], като един от шестте приоритета, върху които се акцентира в документа, е създаването на единен надзорен орган на ниво Европейски съюз (ЕС). Година по-късно, предложението за създаване на орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП)[2] вече е факт и това закономерно извежда на преден план върпоса за очакваното въздействие, което новата структура ще окаже върху задължените лица.

С приемането на 10 юни 1990 г. на Директива 91/308/ЕИО на Съвета за предотвратяване на използването на финансовата система за изпирането на пари[3] е поставено началото на изграждането на регулаторна рамка на ЕС в областта на БИП, като повече от 30 години по късно, Европейската сметна палата установи, че „На равнището на ЕС се наблюдава институционална разпокъсаност и слаба координация, когато става въпрос за мерки за предотвратяване на ИП/ФТ и за предприемане на действия там, където е бил установен риск”.[4] Констатациите в специалния доклад отговарят на действителната обстановка в ЕС, имайки се предвид придобилите широка публичност случаи на предполагаемо изпиране на пари в рамките на Съюза.[5]

Децентрализираният надзор върху начина, по който задължените лица прилагат правилата за противодействие на изпирането на пари е идентифициран като една от основните причини за високата неефективност на настоящата нормативна уредба, доколкото качеството и ефикасността на надзора не са еднакви в отделните държави членки. В подкрепа на изложеното бяха събрани данни от Европейския банков орган, които впоследствие бяха обективирани в негов доклад от юни 2020 година.[6] Причините за тези различия са свързани с множество фактори, сред които се открояват големината на националния банков сектор, достъпът до необходимите софтуерни продукти и адекватно подготвени експерти в областта на БИП.

Продължете четенето

Българският режим относно колективното финансиране на предприятията (crowdfunding) на фаза обществено обсъждане

01 декември 2021
Knowledge Base

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД ЗППЦК) предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503, който цели установяване на еднакви, пропорционални и пряко приложими изисквания за предоставянето на услуги за колективно финансиране по отношение на организацията, лицензирането и надзора върху доставчиците на услуги за колективно финансиране, изисквания към дейността на платформите за колективно финансиране, както и изисквания, свързани с прозрачността и рекламните съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране в ЕС. Принципът е закрила на инвеститора и запазване интегритета на финансовите пазари. В широк смисъл Регламентът е част от регулациите, целящи премахване на нелоялни или противозаконни практики в сферата на crowdfunding.

Продължете четенето

Пакет за банковия сектор – 2021 г.: нови правила на ЕС за по-устойчив и подготвен за бъдещите предизвикателства банков сектор

30 ноември 2021
Knowledge Base

Европейската комисия прие преглед на банковата уредба на ЕС – Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания. С тези нови правила ще се увеличи устойчивостта на банките в ЕС спрямо потенциални бъдещи икономически шокове и същевременно ще се допринесе за възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19 и ще насърчи прехода към неутралност по отношение на климата. С днешния пакет се финализира прилагането в ЕС на споразумението „Базел III“. Това споразумение бе постигнато от ЕС и неговите партньори от Г-20 в рамките на Базелския комитет по банков надзор, а целта му е да се увеличи устойчивостта на банките на потенциални икономически шокове. Предложенията са последният етап на тази реформа на банковата уредба.
Продължете четенето

Коронавирус: Комисията предлага да се засили координацията на безопасното пътуване в ЕС

27 ноември 2021
Knowledge Base

Комисията предлага да се актуализират правилата за пътуванията от трети държави до ЕС. Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза: От началото на пандемията Комисията е напълно ангажирана в намирането на решения за гарантиране на безопасното свободно движение на хората по координиран начин. С оглед на последните развития и научните данни внасяме предложение за нова препоръка на Съвета. Въз основа на нашия общ инструмент — цифровия COVID сертификат на ЕС, който се превърна в истински стандарт, преминаваме към подход, основан на индивида. Нашата основна цел е да се избегнат различаващите се мерки в рамките на ЕС. Това се отнася и за бустерните дози, които ще бъдат от съществено значение за борбата с вируса. Наред с други мерки днес предлагаме Съветът да постигне съгласие за стандартен срок на валидност на сертификатите за ваксинация, издавани след основната ваксинационна серия. Постигането на съгласие по това предложение ще бъде от решаващо значение за следващите месеци и за защитата на безопасното свободно движение на гражданите.
Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Предложение за институционална среда за подаване на сигнали (whistleblowing) в България

21 ноември 2021
Knowledge Base

Защитата на лицата, подаващи сигнали, има два аспекта. Първият е свързан с оповестяването на случващо се неправомерно поведение вътре в организациите за целите на разкриването и наказването на противоправни деяния. В този тесен смисъл подаването на сигнали служи на целите на правоприлагането и по специално – снабдяването на компетентните органи с информация. Вторият аспект е свързан с правоотношението работодател/служител. Като последният трябва да има възможност да разкрива информация за неправомерно поведение (което не е непременно квалифицирано като престъпление или административен деликт), без да се страхува от ответни действия от страна на работодателя. Например, много организации създават свои вътрешни правила за протичане на работния процес и Етични кодекси, а сигналите за тяхното нарушаване трябва да се третират по същия начин и със същата степен на защита като докладването на нарушения на законово задължение.

Продължете четенето

ЕС инвестира над 1 млрд. евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката

19 ноември 2021

Европейският съюз инвестира над 1,1 милиарда евро в 7 широкомащабни иновативни проекта по линия на Фонда за иновации. Чрез безвъзмездните средства ще се подкрепят проекти, насочени към комерсиализацията на революционни технологии в енергоемките отрасли, в сектора на водорода, в улавянето, използването и съхранението на въглерод и в енергията от възобновяеми източници. Проектите се осъществяват в Белгия, Италия, Финландия, Франция, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция.
Продължете четенето

Икономическа прогноза от есента на 2021 г.: От възстановяване към растеж в контекста на предизвикателства

15 ноември 2021
Knowledge Base

Икономиката на ЕС се възстановява от предизвиканата от пандемията рецесия по-бързо от очакваното. С напредването на кампаниите за ваксинация и с постепенното премахване на ограниченията растежът се възобнови през пролетта и продължи, без да отслабва, през лятото благодарение на повторното отваряне на икономиката. През прогнозния период се очаква икономиката на ЕС да продължи да отбелязва растеж въпреки засилващите се предизвикателства и да постигне темп на растеж от 5 %, 4,3 % и 2,5 % съответно през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Очаква се темповете на растеж в еврозоната да бъдат същите като тези за ЕС през 2021 г. и 2022 г., а през 2023 г. темпът на растеж се очаква да бъде 2,4 %. Тази прогноза зависи в голяма степен от два фактора: развитието на пандемията от COVID-19 и темпото, с което предлагането се адаптира към бързото възстановяване на търсенето след повторното отваряне на икономиката.
Продължете четенето

Комисията, програмата Breakthrough Energy Catalyst („Катализатор за революционна енергия“) и Европейската инвестиционна банка насърчават партньорството в областта на технологиите в областта на климата

07 ноември 2021
Knowledge Base

На Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Бил Гейтс — създателят на инициативата „Революционна енергия“, заедно с председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер, официално встъпиха в пионерско партньорство, с което ще се стимулират инвестициите в ключови технологии в областта на климата. Подписването днес на меморандума за разбирателство се явява следствие на първоначалното съобщение, направено през юни тази година по време на Конференцията на министрите от инициативата Mission Innovation („Мисия за иновации“). Партньорството между Комисията, Европейската инвестиционна банка и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще мобилизира до 820 милиона евро (1 милиард щатски долара) между 2022—2026 г. за ускоряване на внедряването и бърза пазарна реализация на иновативни технологии, които ще спомогнат за постигането на амбициите на Европейския зелен пакт и на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. Всяко едно евро публични средства се очаква да привлече три евро частни средства.  Продължете четенето