Комисията предприема действия за ускоряване на постепенното премахване на изпитванията върху животни в отговор на европейска гражданска инициатива

30 юли 2023

Днес Комисията отговаря на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“. В отговора се прави цялостен преглед на законодателната и политическата рамка на ЕС, свързана с използването на животни за целите на изпитването. В него се предлагат още действия за допълнително намаляване на изпитванията върху животни. Комисията приветства инициативата и признава, че европейските граждани продължават да са сериозно загрижени за хуманното отношение към животните. В отговора се подчертава водещата роля на ЕС за постепенното прекратяване на използването на животни при изпитванията и подобряването на хуманното отношение към животните като цяло. Това е отразено по-специално в пълната забрана за изпитване на козметични продукти върху животни, която е в сила в ЕС от 2013 г. насам.
Продължете четенето

Защита на данните: Европейската комисия приема ново решение относно адекватното ниво на защита за безопасни и надеждни потоци от данни между ЕС и САЩ

12 юли 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия прие своето решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В решението се заключава, че, съгласно новата рамка, Съединените щати гарантират адекватно ниво на защита — сравнимо с това в Европейския съюз — на личните данни, предавани от ЕС на дружества от САЩ. Въз основа на новото решение относно адекватното ниво на защита личните данни могат да се предават безопасно от ЕС на дружества от САЩ, участващи в рамката, без да е необходимо да се въвеждат допълнителни гаранции за защита на данните. Продължете четенето

Финансиране за устойчиво развитие: Комисията предприема още действия за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

14 юни 2023
Knowledge Base

Днес Комисията представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие. Преходът към климатично неутрална и устойчива икономика до 2050 г. предлага нови възможности за търговските дружества и гражданите в целия ЕС. Много дружества и инвеститори вече са поели по пътя на устойчивостта, за което свидетелства нарастващият размер на инвестициите за устойчиво развитие. Дружествата и инвеститорите обаче се сблъскват и с предизвикателства при този преход, особено когато трябва да спазват новите изисквания за оповестяване и отчитане.
Продължете четенето

Eвропейците приветстват подкрепата на ЕС за реформи в държавите членки

15 май 2023

Европейците оценяват факта, че ЕС предоставя експертен опит и помага на държавите членки при разработването и осъществяването на реформи в широк спектър от области на политиката. Това е едно от основните заключения на експресно проучване на Евробарометър, проведено през април 2023 г., което потвърждава значението и необходимостта от подкрепа, предлагана в рамките на инструмента за техническа подкрепа на Комисията (ИТП). С помощта на ИТП Комисията предоставя техническа подкрепа за реформите в ЕС по искане на националните органи. ИТП може също така да подпомогне държавите членки при разработването, осъществяването и преразглеждането на преобразуващите реформи, включени в техните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Продължете четенето

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

03 май 2023
Knowledge Base

Днес Комисията предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки за предотвратяване на корупцията в структурата на политиките и програмите на ЕС и като подкрепя активно работата на държавите членки за въвеждане на силни политики и законодателство за борба с корупцията. Чрез годишния си цикъл на докладване относно върховенството на закона Комисията също така наблюдава развитието на действията за борба с корупцията на национално равнище, набелязва предизвикателствата и въпросите, свързани с препоръките, отправени към държавите членки.
Продължете четенето

Банков съюз: Комисията предлага реформа на рамката за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите

23 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия прие предложение за адаптиране и допълнително укрепване на съществуващата нормативна уредба на ЕС за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите, с акцент върху средните и по-малките банки. През последните години банковият сектор на ЕС, включващ надеждна рамка за управление на кризи, стана много по-устойчив. Финансовите институции в ЕС са високоликвидни, с добра капитализация и подлежат на строг надзор. Опитът обаче показва, че решенията по отношение на много средни и по-малки банки, изпаднали в затруднение, се взимат извън рамката за преструктуриране. Това понякога означава използване на парите на данъкоплатците, а не на изискуемите вътрешни ресурси на банката или на частни, финансирани от сектора защитни механизми (схеми за гарантиране на депозитите и фондове за преструктуриране).
Продължете четенето

Прилагане на Законодателния акт за цифровите услуги: Комисията поставя началото на Европейски център за алгоритмична прозрачност

17 април 2023

Утре Европейският център за алгоритмична прозрачност (ECAT) ще бъде официално открит от Съвместния изследователски център на Комисията в Севиля, Испания. Откриването ще бъде отбелязано с проява, която ще бъде излъчена тук. Проявата ще обедини представители на институциите на ЕС, академичните среди, гражданското общество и промишлеността, за да се обсъдят основните предизвикателства и значението за обществото на надзора върху начина, по който се използват алгоритмичните системи. След видео послание на комисаря за вътрешния пазар, Тиери Бретон, публиката ще се потопи в текущата и планираната работа на ECAT, включително чрез предварително представяне за нейния потенциал по време на демонстрации на живо.

Продължете четенето

Държавна помощ: Комисията актуализира насоките за мерки в подкрепа на екологичния преход

04 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да допринесат за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, като същевременно ще спомогнат за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход, установен с плана REPowerEU. Продължете четенето

Финансовите организации през регулаторните лабиринти на Втората директива за платежни услуги (PSD2)

02 март 2023
Knowledge Base

Автор: Николай Стоянов, старши правен съветник в Обединена българска банка, част от групата на KBC

Част I

Дигитални портфейли и карти, електронни пари, незабавни преводи (познати още като „blink“) – все термини, които навлязоха светкавично бързо в съвременния дискурс. Под диктата на технологиите регулациите нямаха друг избор, освен да се опитат да наваксат с информационния прогрес. Бумът на картовите и дигиталните разплащания усили и измамните атаки към потребителите. Почти няма лице, което пряко или непряко да не е било обект на опит (без значение успешен или неуспешен) на phishing измама, целяща узнаването на неговите пароли за електронно банкиране и карти.

PSD2 е съкращение, произхождащо от втората директива за платежни услуги (на англ. ез. Payment Services Directive 2) и има същата цел като PSD1, а именно да създаде правна рамка за по-прости, по-бързи и по-сигурни плащания в ЕС.[1] Първата Директива за платежни услуги (PSD1) бе приета през 2007 г. Това законодателство осигури правната основа на единния пазар за плащания в ЕС, за да се предоставят по-безопасни и по-иновативни платежни услуги в ЕС/ЕИП. Целта е трансграничните плащания във валутата на дадена държава членка да станат толкова лесни, ефикасни и сигурни, колкото и „националните“ плащания в рамките на определената държава членка.[2]

Продължете четенето

Доколко Европейският санкционен режим постигна целта си?

27 февруари 2023
Knowledge Base

Една година след началото на военниете действия, изглежда, че санкционният режим на ЕС се е провалил в постигането на своите цели (също и в сравнение с санкционния режим на САЩ). Сред общественото мнение битува виждането, че ефективността на санкционните режими се измерва  с това доколко техните адресати са променили своите политически цели или своето противоправнио поведение. В интерес на истината мнозина в Брюксел и редица дипломати на държави-членки никога не са вярвали, че икономическите санкции реалистично ще спрат войната.

Прагматично погледнато санкциите са само един от инструментите на външната политика и международните икономически отношения. Логичната стъпка от това предположение е да се разглежда как ограничителните мерки се вписват в по-широка система от инструменти, вместо да се мисли, че санкциите сами по себе си могат да определят промяна в поведението или постигане на поставените външнополитически цели.

Санкционните режими имат три аспекта – принудителен, ограничителен и сигнализиращ. Третият аспект е най-пренебрегваният в публичното пространство, но се оказа и най-ефективният.

Продължете четенето