България и Румъния се присъединяват към Шенгенското пространство

01 април 2024

На 31 март България и Румъния се присъединяват към Шенгенското пространство; в двете държави членки вече ще се прилагат шенгенските правила, включително по издаването на шенгенски визи, като проверките по вътрешните въздушни и морски граници ще бъде премахнати. Комисията горещо приветства това постижение, което следва историческото решение на Съвета от декември 2023 г. Присъединяването на тези две държави членки към Шенгенското пространство ще направи общото пространство по-привлекателно чрез значителното разширяване на най-голямото в света общо пространство без проверки по вътрешните граници. Председателят Фон дер Лайен заяви: „Утре е важен ден: България и Румъния се присъединяват към Шенгенското семейство. Приветствам премахването на проверките по вътрешнитете въздушни и морски граници. Това е голям успех и за двете държави. А също така и исторически момент за Шенгенското пространство — най-голямото пространство на свободно движение в света. Заедно изграждаме по-силна и по-обединена Европа за всички наши граждани.“ Продължете четенето

ЕС приема 13-ия пакет от санкции срещу Русия след две години агресивна война срещу Украйна

27 февруари 2024
Knowledge Base

Комисията приветства приемането от Съвета на 13-ия пакет от санкции срещу Русия. Две години след бруталното нахлуване на Русия в Украйна подкрепата на ЕС за Украйна и нейния народ е по-силна от всякога. Европа е обединена и решена да продължи да защитава своите ценности и основополагащи принципи. Настоящият пакет от санкции е насочен към допълнително ограничаване на достъпа на Русия до военни технологии, като например за безпилотни летателни апарати, и към включване в списъка на още дружества и лица, участващи във военните усилия на Русия. С този нов пакет броят на индивидуалните вписвания достигна над 2000, с което тези, които подпомагат незаконната война на Русия срещу Украйна, бяха засегнати сериозно. Усилията обаче не бива да отслабват. Пълното прилагане на санкциите е от решаващо значение, за да бъде лишена Москва от приходите, стоките и технологиите, от които се нуждае, за да подхранва войната си. Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки, за да гарантира ефективното прилагане на мерките, както и да работи в тясно сътрудничество с трети държави за противодействие на опитите за заобикаляне на санкциите. Продължете четенето

Европейската комисия назначава нов ръководител на Представителството в България

06 февруари 2024

Днес Йорданка Чобанова бе назначена за новия ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. На тази позиция тя ще изпълнява функциите на официален представител на Европейската комисия в България под политическото ръководство на председателя Урсула фон дер Лайен. Датата, от която нейното назначение ще влезе в сила, ще бъде определена на по-късен етап. Продължете четенето

Днес започва нова епоха за данъчното облагане на предприятията в ЕС

01 януари 2024

От днес в сила влизат нови, безпрецедентни правила на ЕС, с които се въвежда минимална ефективна данъчна ставка от 15 % за многонационалните дружества, работещи в държавите – членки на ЕС. Тази нормативна уредба ще осигури повече справедливост и стабилност на данъчното облагане в ЕС и в световен мащаб, като в същото време ще го осъвремени и пригоди по-добре към днешния глобализиран цифров свят. С влизането в сила на правилата за минимално ефективно данъчно облагане, единодушно одобрени от държавите членки през 2022 г., се завършва официалното въвеждане на т.нар. „правила по 2-рия стълб“, договорени като част от световното споразумение за международна данъчна реформа през 2021 г.
Продължете четенето

Комисията предлага нови правила, осигуряващи защита и повече права за непрофесионалните инвеститори в ЕС

28 ноември 2023

Днес Комисията прие пакет от мерки за инвестиционните продукти на дребно, който поставя интересите на потребителите в центъра на техните инвестиции. Целта е да се даде възможност на непрофесионалните инвеститори (т.е. инвеститорите „потребители“) да вземат инвестиционни решения, съобразени с техните нужди и предпочитания, като се гарантира, че те са третирани справедливо и надлежно защитени. Това ще повиши доверието и увереността им, за да могат да инвестират сигурно в своето бъдеще и да се възползват в пълна степен от съюза на капиталовите пазари на ЕС. Продължете четенето

Върховенство на закона: Комисията официално прекратява действието на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния

16 септември 2023

Днес Европейската комисия официално прекратява Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за България и Румъния. Механизмът за сътрудничество и проверка беше въведен при присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз през 2007 г. като преходна мярка за улесняване на напредъка в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията, както и (за България) организираната престъпност. Сега Комисията отмени двете решения, с които бе създаден този механизъм. Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Бих искал да поздравя България и Румъния за значителния напредък, постигнат от присъединяването им към ЕС досега. Върховенството на закона е една от нашите основни общи ценности като съюз и двете държави членки постигнаха резултати по важни реформи през последните години. Днес ние отчитаме тези усилия, като прекратяваме МСП. Работата вече може да продължи в рамките на годишния цикъл за оценка на върховенството на закона, както за всички останали държави членки.“
Продължете четенето

Комисията улеснява дейността на презграничните сдружения в ЕС

06 септември 2023

Днес Комисията прие предложение за улесняване на презграничната дейност на сдруженията с нестопанска цел в ЕС. С негова помощ ще се усъвършенства функционирането на вътрешния пазар чрез премахване на правните и административните пречки пред сдруженията с нестопанска цел, които извършват или желаят да извършват дейност в повече от една държава членка, подсилвайки по този начин ролята на сдруженията с нестопанска цел в създаването на икономически и обществени ползи в ЕС и осигурявайки еднакви условия на конкуренция между тях. Понастоящем, когато сдруженията с нестопанска цел започват дейност в друга държава членка, различна от онази, в която са установени, те не получават еднакво признаване на правосубектността и правоспособността си и често се налага да се регистрират втори път или дори да учредят ново юридическо лице в съответната държава членка. Според оценките за близо 310 000 сдружения с нестопанска цел, които понастоящем са засегнати от тези препятствия при извършване на дейност в друга страна, административните разходи ще намалеят с до 770 милиона евро годишно, което може да доведе до намаление от 8,5 милиарда евро за срок от 15 години. Освен това се очаква още около 185 000 такива сдружения да започнат презгранична дейност, ако бъдат премахнати установените пречки, за които се отнася предложението, и биха могли да създадат до 4,2 милиарда евро добавена стойност за период от 15 години. Продължете четенето

Включването на „Роуминг като у дома“ в Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова скоро ще бъде реалност

03 септември 2023

Днес Комисията прие предложение за включване на роуминга в Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова. След като бъдат извършени всички необходими стъпки, молдовските посетители в ЕС ще могат да използват мобилните си телефони при същите ценови условия, както ако са в Молдова, а пътуващите от ЕС ще се ползват със същите права при посещение в Молдова. Включването на Молдова в зоната на ЕС „Роуминг като у дома“ е едно от ключовите действия в плана за приоритетни действия ЕС-Молдова, договорен през юни 2023 г. Този план очертава процеса на пълно въвеждане между ЕС и Молдова на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и на последващата интеграция на Молдова в единния пазар на ЕС. Продължете четенето

Хонконг: Годишният доклад на ЕС показва още по-сериозно влошаване на основните свободи

28 август 2023

Днес Европейската комисия и върховният представител приеха 25-ия годишен доклад за политическите и икономическите събития в Специалния административен район Хонконг, предназначен за Европейския парламент и Съвета. Докладът обхваща събитията през 2022 г. През 2022 г. се навършиха 25 години от предаването на Хонконг на Китай и две години от налагането на закона за националната сигурност (ЗНС) в Хонконг. От годишния доклад става ясно, че продължава уронването на високата степен на автономност на Хонконг и на демократичните принципи и основните свободи, които трябваше да бъдат защитени поне до 2047 г. Това допълнително поставя под съмнение ангажимента на Китай към принципа „една държава, две системи“. Продължете четенето

Комисията предприема действия за ускоряване на постепенното премахване на изпитванията върху животни в отговор на европейска гражданска инициатива

30 юли 2023

Днес Комисията отговаря на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“. В отговора се прави цялостен преглед на законодателната и политическата рамка на ЕС, свързана с използването на животни за целите на изпитването. В него се предлагат още действия за допълнително намаляване на изпитванията върху животни. Комисията приветства инициативата и признава, че европейските граждани продължават да са сериозно загрижени за хуманното отношение към животните. В отговора се подчертава водещата роля на ЕС за постепенното прекратяване на използването на животни при изпитванията и подобряването на хуманното отношение към животните като цяло. Това е отразено по-специално в пълната забрана за изпитване на козметични продукти върху животни, която е в сила в ЕС от 2013 г. насам.
Продължете четенето