Върховенство на закона: Комисията официално прекратява действието на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния

16 септември 2023

Днес Европейската комисия официално прекратява Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за България и Румъния. Механизмът за сътрудничество и проверка беше въведен при присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз през 2007 г. като преходна мярка за улесняване на напредъка в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията, както и (за България) организираната престъпност. Сега Комисията отмени двете решения, с които бе създаден този механизъм. Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Бих искал да поздравя България и Румъния за значителния напредък, постигнат от присъединяването им към ЕС досега. Върховенството на закона е една от нашите основни общи ценности като съюз и двете държави членки постигнаха резултати по важни реформи през последните години. Днес ние отчитаме тези усилия, като прекратяваме МСП. Работата вече може да продължи в рамките на годишния цикъл за оценка на върховенството на закона, както за всички останали държави членки.“
Продължете четенето

Комисията улеснява дейността на презграничните сдружения в ЕС

06 септември 2023

Днес Комисията прие предложение за улесняване на презграничната дейност на сдруженията с нестопанска цел в ЕС. С негова помощ ще се усъвършенства функционирането на вътрешния пазар чрез премахване на правните и административните пречки пред сдруженията с нестопанска цел, които извършват или желаят да извършват дейност в повече от една държава членка, подсилвайки по този начин ролята на сдруженията с нестопанска цел в създаването на икономически и обществени ползи в ЕС и осигурявайки еднакви условия на конкуренция между тях. Понастоящем, когато сдруженията с нестопанска цел започват дейност в друга държава членка, различна от онази, в която са установени, те не получават еднакво признаване на правосубектността и правоспособността си и често се налага да се регистрират втори път или дори да учредят ново юридическо лице в съответната държава членка. Според оценките за близо 310 000 сдружения с нестопанска цел, които понастоящем са засегнати от тези препятствия при извършване на дейност в друга страна, административните разходи ще намалеят с до 770 милиона евро годишно, което може да доведе до намаление от 8,5 милиарда евро за срок от 15 години. Освен това се очаква още около 185 000 такива сдружения да започнат презгранична дейност, ако бъдат премахнати установените пречки, за които се отнася предложението, и биха могли да създадат до 4,2 милиарда евро добавена стойност за период от 15 години. Продължете четенето

Включването на „Роуминг като у дома“ в Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова скоро ще бъде реалност

03 септември 2023

Днес Комисията прие предложение за включване на роуминга в Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова. След като бъдат извършени всички необходими стъпки, молдовските посетители в ЕС ще могат да използват мобилните си телефони при същите ценови условия, както ако са в Молдова, а пътуващите от ЕС ще се ползват със същите права при посещение в Молдова. Включването на Молдова в зоната на ЕС „Роуминг като у дома“ е едно от ключовите действия в плана за приоритетни действия ЕС-Молдова, договорен през юни 2023 г. Този план очертава процеса на пълно въвеждане между ЕС и Молдова на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и на последващата интеграция на Молдова в единния пазар на ЕС. Продължете четенето

Хонконг: Годишният доклад на ЕС показва още по-сериозно влошаване на основните свободи

28 август 2023

Днес Европейската комисия и върховният представител приеха 25-ия годишен доклад за политическите и икономическите събития в Специалния административен район Хонконг, предназначен за Европейския парламент и Съвета. Докладът обхваща събитията през 2022 г. През 2022 г. се навършиха 25 години от предаването на Хонконг на Китай и две години от налагането на закона за националната сигурност (ЗНС) в Хонконг. От годишния доклад става ясно, че продължава уронването на високата степен на автономност на Хонконг и на демократичните принципи и основните свободи, които трябваше да бъдат защитени поне до 2047 г. Това допълнително поставя под съмнение ангажимента на Китай към принципа „една държава, две системи“. Продължете четенето

Комисията предприема действия за ускоряване на постепенното премахване на изпитванията върху животни в отговор на европейска гражданска инициатива

30 юли 2023

Днес Комисията отговаря на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“. В отговора се прави цялостен преглед на законодателната и политическата рамка на ЕС, свързана с използването на животни за целите на изпитването. В него се предлагат още действия за допълнително намаляване на изпитванията върху животни. Комисията приветства инициативата и признава, че европейските граждани продължават да са сериозно загрижени за хуманното отношение към животните. В отговора се подчертава водещата роля на ЕС за постепенното прекратяване на използването на животни при изпитванията и подобряването на хуманното отношение към животните като цяло. Това е отразено по-специално в пълната забрана за изпитване на козметични продукти върху животни, която е в сила в ЕС от 2013 г. насам.
Продължете четенето

Защита на данните: Европейската комисия приема ново решение относно адекватното ниво на защита за безопасни и надеждни потоци от данни между ЕС и САЩ

12 юли 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия прие своето решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В решението се заключава, че, съгласно новата рамка, Съединените щати гарантират адекватно ниво на защита — сравнимо с това в Европейския съюз — на личните данни, предавани от ЕС на дружества от САЩ. Въз основа на новото решение относно адекватното ниво на защита личните данни могат да се предават безопасно от ЕС на дружества от САЩ, участващи в рамката, без да е необходимо да се въвеждат допълнителни гаранции за защита на данните. Продължете четенето

Финансиране за устойчиво развитие: Комисията предприема още действия за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

14 юни 2023
Knowledge Base

Днес Комисията представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие. Преходът към климатично неутрална и устойчива икономика до 2050 г. предлага нови възможности за търговските дружества и гражданите в целия ЕС. Много дружества и инвеститори вече са поели по пътя на устойчивостта, за което свидетелства нарастващият размер на инвестициите за устойчиво развитие. Дружествата и инвеститорите обаче се сблъскват и с предизвикателства при този преход, особено когато трябва да спазват новите изисквания за оповестяване и отчитане.
Продължете четенето

Eвропейците приветстват подкрепата на ЕС за реформи в държавите членки

15 май 2023

Европейците оценяват факта, че ЕС предоставя експертен опит и помага на държавите членки при разработването и осъществяването на реформи в широк спектър от области на политиката. Това е едно от основните заключения на експресно проучване на Евробарометър, проведено през април 2023 г., което потвърждава значението и необходимостта от подкрепа, предлагана в рамките на инструмента за техническа подкрепа на Комисията (ИТП). С помощта на ИТП Комисията предоставя техническа подкрепа за реформите в ЕС по искане на националните органи. ИТП може също така да подпомогне държавите членки при разработването, осъществяването и преразглеждането на преобразуващите реформи, включени в техните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Продължете четенето

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

03 май 2023
Knowledge Base

Днес Комисията предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки за предотвратяване на корупцията в структурата на политиките и програмите на ЕС и като подкрепя активно работата на държавите членки за въвеждане на силни политики и законодателство за борба с корупцията. Чрез годишния си цикъл на докладване относно върховенството на закона Комисията също така наблюдава развитието на действията за борба с корупцията на национално равнище, набелязва предизвикателствата и въпросите, свързани с препоръките, отправени към държавите членки.
Продължете четенето

Банков съюз: Комисията предлага реформа на рамката за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите

23 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия прие предложение за адаптиране и допълнително укрепване на съществуващата нормативна уредба на ЕС за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите, с акцент върху средните и по-малките банки. През последните години банковият сектор на ЕС, включващ надеждна рамка за управление на кризи, стана много по-устойчив. Финансовите институции в ЕС са високоликвидни, с добра капитализация и подлежат на строг надзор. Опитът обаче показва, че решенията по отношение на много средни и по-малки банки, изпаднали в затруднение, се взимат извън рамката за преструктуриране. Това понякога означава използване на парите на данъкоплатците, а не на изискуемите вътрешни ресурси на банката или на частни, финансирани от сектора защитни механизми (схеми за гарантиране на депозитите и фондове за преструктуриране).
Продължете четенето