Доколко Европейският санкционен режим постигна целта си?

Доколко Европейският санкционен режим постигна целта си?

27 февруари 2023
Knowledge Base

Една година след началото на военниете действия, изглежда, че санкционният режим на ЕС се е провалил в постигането на своите цели (също и в сравнение с санкционния режим на САЩ). Сред общественото мнение битува виждането, че ефективността на санкционните режими се измерва  с това доколко техните адресати са променили своите политически цели или своето противоправнио поведение. В интерес на истината мнозина в Брюксел и редица дипломати на държави-членки никога не са вярвали, че икономическите санкции реалистично ще спрат войната.

Прагматично погледнато санкциите са само един от инструментите на външната политика и международните икономически отношения. Логичната стъпка от това предположение е да се разглежда как ограничителните мерки се вписват в по-широка система от инструменти, вместо да се мисли, че санкциите сами по себе си могат да определят промяна в поведението или постигане на поставените външнополитически цели.

Санкционните режими имат три аспекта – принудителен, ограничителен и сигнализиращ. Третият аспект е най-пренебрегваният в публичното пространство, но се оказа и най-ефективният.

Усилията на ЕС постигнаха целта си що се отнася до репутационния аспект на международните санкционни режими – показване на ангажираност, политическа съгласуваност, подчертаване значението на нормата в международните отношения и поставянето под социална стигма за неспазването на тези норми. Пример за това е изключването на Руската федерация от всички значими международни организации и инициативи – най-скорошното от което е прекратяване не членството във FATF.

Тънката червена линия на политическите интереси на държавите-членки

Въпреки противоречивите и често егоистични политически интереси на държавите-членки, всъщност европейският санкционен режим се оказа очудващо ефективен. Европейската комисия беше изправена пред нелеката задача да балансира интереси и да предложи ограничения, които да окажат въздействие на икономиката на Руската федерация, без да засегнат необратимо Единния пазар и икономиките на държавите-членки. Пример за това през последната година беше темата за диверсификацията от риския газ, а също и петрол и нефтени продукти. Страхът беше от студена и гладна зима, но изглежда, че европейците успяха да се справят.

Санкциите на ЕС са безпрецедентни, тъй като за първи път имаме санкциониране на икономика, която е от системно значение както за ЕС, така и за международната търговия. Така тънката червена линия винаги ще бъде доколко държавите-членки са готови на понесат негативния ефект от ограничаването на икономическите отношения.

Бъдещите санкционни пакети едва ли ще забранят търговията с ядрено гориво или ще наложат забрана на трансакции с Росатом. Интересно е да се спомене, че Великобритания тук направи много сериозна стъпка – добавяйки лицата, които управляват Росатом, в ограничителните си списъци.

Може с голяма степен на вероятност да се каже, че ЕС ще продължи с индивидуалните ограничителни мерки срещу лица, който подкрепят политически и икономически военните действия. Така че темата за руските олигарси и замразяването на техните активи ще бъде много актуална. Също така ще се наблюдава унифициране на финансовите санкции срещу Русия и забраната за вноса и износа на все повече технологични и индустриални продукти. Ембарго или забрана на търговията с хранителни продукти едва ли ще има.

Истинският проблем с европейския режим е неговото ефективно правоприлагане.

Ефективността на международните санкционни режими зависи от действителното и навременно прилагане на съответните мерки. Европейската комисия през последната година използва всички налични инструменти да унифицира правоприлагането в държавите-членки, като предложи дори Директива, която да криминализира заобикалянето на европейския санкционен режим.

Без да има централизиран орган ЕС разчита на често разпокъсаните действия на регулаторните органи на държавите – членки и предоставя на финансовите институции ролята на „пазители“, които да спират транзакции към блокирани лица и да събират информация за всеки конкретен случай. Европейската комисия чрез Главна Дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ осигурява насоки и координира спазването на европейския санкционен режим. Санкциите на ЕС създават правни задължения за всички граждани на ЕС, за всички юридически лица, учредени в ЕС и всяко бизнес начинание, извършвано в рамките на единния пазар.

Много от специалистите по превенция на финансовите престъпления продължават да твърдят, че ЕС изостава в превенцията и реалното разкриване на нарушения на санкционните режими поради най-малко следните причини:

  1. Разлики в законодателството и правните традиции в държавите-членки, вариращи от липсата на процесуални механизми за разкриване и разследване на подобен вид финансови престъпления до пълното отсъствие на изрично законодателство по въпроса.
  2. Липсата на централизиаран орган, подобен на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) или Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) във Великобритания, който да притежава реални правомощия за разследване и наказване на нарушителите на санкционите режими. Към това трябва да се прибави и недостатъчната подготовка и ресурсна обезпеченост на финансово-разузнавателните и разследващи органи в държавите-членки.
  3. Липсата на разбиране от страна на бизнеса относно рисковете от заобикаляне на санкционите режими, както и недостатъчната подготвеност на служителите съответствие (compliance) на местно ниво, които трудно разпознават схеми за нарушаване на международните санкционни режимчеи.
  4. Недостатъчна междусекторна взаймовръзка между превенция изпирането на пари и спазването на международните санкционни режими.

Въпросът за ефективността на международните санкционни режими е комплексен и не бива да бъде използван за влияние върху общественото мнение. Санкциите действат в дългосрочен план, така че прибързаните заключения не трябва да бъдат насърчавани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *