Рискове пред новата Директива за защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения

28 февруари 2020

Автор: Иван Димитров

На 23.10.2019 г. Европейският Парламент и Съветът на Европейския съюз окончателно приеха текста на новата Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, придобила популярност като Whistlebloing Directive. Новата регулация е наистина дългоочаквана и силно приветствана от представителите на неправителствения сектор, както и от експертите в областта на т.нар. корпоративно съответствие (Corporate Compliance). Директивата е призвана да регулира защитата на лицата, докладващи нарушения, която към настоящия момент или не е достатъчо ефективна, или напълно отсъства като регулация в някои от страните членки на Съюза.

Какви са основните положения в Директивата?

Продължете четенето

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

За значението на Съответствието (Compliance)

23 февруари 2020

Международният бизнес се характеризира с безпрецедентна сложност на регулаторната рамка. Рисковете пред дейността на всяка организация нарастват постоянно. Неслучайно всички днес говорят за нормативното съответствие (compliance), което се превръща от функция по управление и контрол в дружеството в печеливша индустрия и мода. Дори за специалисти в областта става изключително трудно да следят информационния поток, да се ориентират в променящата се среда и да контролират в ежедневната си работа растящия брой рискове, устоявайки на увеличения натиск от страна на национални и международни регулатори.

Нашият екип създава платформата именно с идеята да помогне на българските професионалисти по риск и съответствие, одит, мениджърите, лидерите, предприемачите да направят най-добрия информиран избор при вземането на управленски решения за тяхната организация. В основата на изграждането на ефективна вътрешна система за съответствие и контрол (compliance system) стои споделянето на добри практики и обмяната на опит. Ето защо, в сърцевината на нашата платформа стои предоставянето на поле за изява и дискусия под формата на авторски статии и интервюта, тълкуването на казуси и публикуването на наръчници (whitepapers).

По същество – какво точно представлява Съответствието (Compliance)? Има ли строго определение или терминът се променя според личните възгледи на автора, бизнес сектора и избрания подход? На пръв поглед значението на Съответствието е лесно: съобразяване с правило. В този момент възниква труден изследователски въпрос – кое правило точно?

Продължете четенето

Marta Andreeva

Marta Andreeva

AML and regulatory compliance specialist

V Директива относно борбата с изпирането на пари вече в сила: готов ли е бизнесът за ключовите промени?

20 февруари 2020

Вече е в сила приетата на 30 май 2018г. Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. Пета директива относно борбата с изпирането на пари). В тази връзка, в България, директивата беше транспонирана в националното законодателство на 29 ноември 2019г. чрез изменение и допълнение в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В най-опростения си вариант, въпросите в основата на борбата с изпирането на пари са кой притежава финансовите средства и накъде отиват те. Затова Петата директива залага на допълнителни мерки за гарантиране на повишена прозрачност на корпоративните и други правни образувания и на финансовите сделки, вече заложени в Четвъртата директива, както и разширяване на спектъра от засегнати лица, досега попадали извън обхвата на досега съществувалата законодателна рамка.

Продължете четенето

Extraterritoriality and International Bribery

Branislav Hock
Дата на издаване::19-09-19
Език:английски
Цена:£115.00

Elina Karpacheva

Elina Karpacheva

Founder of the European Compliance Center

Промени в пруденциалния надзор на инвестиционните посредници

16 януари 2020

През декември бяха публикувани Директива (ЕС) 2019/2034 (Директива за инвестиционните дружества, IFD) и Регламент (ЕС) 2019/2033 на ЕС (Регламент за инвестиционните дружества, IFR), които заместват пруденциалните капиталови изисквания за повечето инвестиционни посредници съгласно Регламент (ЕС) 575/2013 и Директива 2019/878, изменяща Директива (ЕС)  2013/36, по известни със съкращението  CRR/CRD V.

Публикуването на официалния текст доста по-рано от влизането в сила позволява на инвестиционните дружества да се подготвят и да планират  въздействията върху бизнес операциите.

Продължете четенето

From Good to Bad Bankers

Aristóbulo de Juan
Дата на издаване::22-03-2019
Език:английски
ISBN:9783030115500
Цена:€ 27.33

Whitepaper

IIA

Risk in Focus 2020 Report

16 януари 2020

Докладът на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит, озаглавен „Риск на фокус 2020“ от години се стреми да предостави ценна представа за жизненоважните рискове за бизнеса според водещи ръководители „Одит“ от цяла Европа. Последната версия на доклада е разработена в резултат на прогресивното партньорство между осем европейски института на вътрешни одитори и използва като метод интервюта, проведени с 46 ръководители „Одит“ от Белгия, Холандия, Франция, Германия, Италия и др., работещи в различни сектори.

Докладът „Риск на фокус 2020“ е годишен барометър на най-важните рискове, които ръководителите одит приемат за приоритет на своите организации, както и какъв е техният мисловен процес, когато се стремят да подготвят своите предстоящи одиторски планове. Въпреки че този доклад ще има стойност за ръководителите на одитни звена и вътрешните одитори при формирането и осмислянето на техните собствени одиторски планове за 2020 г., той също може да бъде от полза за членовете на съветите на директорите и одитния комитет, специалистите по управление на риска и други доставчици на гаранционни услуги.

Проведено е задълбочено проучване на основните рискове, пред които са изправени организациите. Резултатите показват, че трите най-големи риска са киберсигурността и сигурността на данните, промените в регулаторната рамка и съответствието (compliance), както и дигитализацията, разрушителните технологии и иновациите. Както показват данните, киберсигурността и сигурността на данните все още остават основна грижа на организациите. Този интересен доклад е на английски език и пълният текст може да бъде свален безплатно от платформата.

Whitepaper

neo4j

Революция на свързаните данни при отчитане на финансовия риск

16 ноември 2019

Тъй като регулаторната рамка става все по-изискваща, днешните финансови институции трябва да имат задълбочено и систематично разбиране за оценката на риска и свързаните с нея данни – включително откъде произхождат основните данни и как протичат през корпоративните системи. Настоящият документ разглежда свързаните технологии за данни и графични бази данни като нов начин за трансформиране на отчитането на риска в съвременните финансови институции, за да помогне на банките да отговорят на строгите изисквания за съответствие при отчитане на риска. Когато управлението на данните е от ключово значение, съвременният графичен подход се оказва по-надежден за управление на риска от традиционните решения. В същото време перспективни банки обединяват информационни силози в информационна основа за изграждане на иновативни приложения. Тези решения осигуряват изключителна видимост, прозрачност и задълбочена аналитична информация, които подобряват усилията за съответствие (compliance) и правят ежедневното вземане на решения по-лесно и ефективно.

Посетителите на платформата могат да изтеглят този whitepaper безплатно. Документът е на английски и е предназначен за онези, които имат професионален интерес към риска и / или съответствието.

Whitepaper

Lexis Nexis

Пета директива срещу изпирането на пари (5AMLD)

01 февруари 2019

Почти 70% от изпирането на пари и финансирането на тероризма протича през законни финансови институции. И все пак Службата на ООН по наркотиците и престъпността изчислява, че по-малко от 1% от световните парични потоци са иззети или замразени.

Основните промени, които внася 5 Директива против изпирането на пари са следните: • Разширен обхват на задължените лица: виртуални валути и предплатени инструменти. • По-широк достъп до информация относно действителния собственик • Комплексна проверка на клиента: при подход, основан на риска, задължените субекти трябва да калибрират правилно степента на комплексна проверка на клиента въз основа на направена оценка на риска. Този интересен доклад е на английски език и пълният текст може да бъде свален безплатно от платформата.

Whitepaper

Lexis Nexis

The Risk Monitoring Imperative

02 ноември 2018

Днес организациите са изправени пред еволюиращ набор от рискове – членовете на съветите на директорите и изпълнителните лидери изпитват натиск. Според глобално проучване сред членовете на бордовете и изпълнителните директори: „въздействието на вота за Brexit във Великобритания, повишената нестабилност на стоковите пазари, поляризацията около президентските избори в САЩ, терористичните събития, балони в сферата на активите в Китай, продължаващата дискусия за справедливите заплати и равенството на доходите и продължаващата нестабилност в Близкия изток” доведоха до засилени опасения относно бизнес риска. Освен това компаниите все повече разчитат на трети страни за да извършват своята стопанска дейност – от сложни, глобално разпределени вериги за доставки до широки мрежи от клиенти, партньори или агенти, работещи от тяхно име. Колко обширни могат да бъдат такива мрежи?

40% от компаниите контролират 1000 трети страни годишно, 29% управляват повече от 5000 отношения с трети страни – огромни цифри, които дори не включват клиентската маса. В резултат на това компаниите се нуждаят от стратегия за намаляване на риска, която надхвърля традиционната надлежна проверка на доставчиците и третите страни (third-party due diligence). Докладът за сравнителна оценка за борба с подкупите и корупцията за 2017 г., публикуван съвместно от Kroll® и Ethisphere®, установява, че „повече от половината (55%) от анкетираните съобщават, че са идентифицирали правни, етични или проблеми в съответствието при взаимодействието с трети страни, след като са извършили надлежна проверка. Постоянният мониторинг може да помогне на организацията да изгради по-пълна картина на изложението на риск – и активно да го намали.

Посетителите на платформата могат да изтеглят документa безплатно. Този Whitepaper е на английски и е предназначен за онези, които имат професионален интерес към риска и / или съответствието.