PRIVACY STATEMENT

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които Risk&Compliance Platform Europe (наричана по-долу “Платформата“) събира с цел да ви предостави услуги (“Услуги“) съгласно предмета си на дейност.
Данни за Risk&Compliance Platform Europe като администратор на лични данни:
International Publishing & Sales bv, адрес: Wisselweg 33, NL-1314 CB ALMERE, The Netherlands, рег. номер в Търговски регистър: 61570257, представлявано от Michel Klompmaker, имейл: klompmaker@riskcompliance.nl

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез различните езикови версии на уебсайтовете на Risk&Compliance Platform Europe, така и чрез онлайн формите, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.
Ако Risk&Compliance Platform Europe получи или има достъп до вашите лични данни, ние ще обработваме тези данни в съответствие с настоящата декларация за поверителност. Risk&Compliance Platform Europe счита защитата на личните данни на посетителите на своите уебсайтове и на своите партньори за изключителна важност. Ето защо личните данни се обработват внимателно и са защитени в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 679/2016), като се вземат предвид особеностите на приложението на регламента в България и Нидерландия.
Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.
  Ние можем да събираме вашите лични данни, ако:
 • посещавате нашия уебсайт,
 • въведете или оставите данните си на нашия уебсайт
 • въведете данните си или ги оставите на нашето уеб местоположение,
 • регистрирате се по друг начин или сте регистрирани да използвате нашите услуги,
 • в контекста на бизнес отношения с Risk & Compliance Platform Europe или нашите партньори.

Защо събираме вашите лични данни?
Ние събираме и обработваме вашите данни за следните цели:

 • За отправяне на оферти за и / или предоставяне и обмен на информация за услугите и другите дейности, предлагани на платформата. Например, информацията може да бъде предоставена и обменена чрез регистрация за сваляне на whitepapers, за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация, при оставяне на коментари на уебсайта, при използване на социалните медии.
 • За регистрацията и допускането ви до събития, конференции и семинари, които платформата организира или е съорганизатор;
 • За обучение и други форми на личностно развитие.
 • За да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
 • За да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
 • За да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това
 • В контекста на споразумение с доставчик, когато става дума за подготовка, установяване, изпълнение и прекратяване на споразумение с този доставчик.

Кои лични данни събираме от вас?
Платформата може да обработва следните лични данни от вас. Вие носите отговорност за осигуряване на достъп до вашата коректна и уместна информация.
Посетител на уебсайт
Платформата автоматично събира определена информация за (устройствата на) посетителите на нашите уебсайтове, като адрес на интернет протокола (IP) на вашия компютър, IP адрес на вашия доставчик на интернет услуги, дата и час за достъп до уебсайта, интернет адреса на уебсайта, от който сте пряко свързани с нашия уебсайт, операционната система, която използвате, частите от уебсайта, които посещавате, страниците на уебсайта, който сте посетили, и информацията, която преглеждате, информация за вида на устройството, което използвате за посещението си в сайта, географското местоположение, и материалите, които изпращате или изтегляте от уебсайта. Тази техническа информация се използва за управление на уебсайта и системния администратор и за подобряване на качеството и ефективността на уебсайта.
Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или дейност. Други данни, събирани от посетителите на платформата:

 • Данни, публикувани доброволно на нашите уебсайтове или акаунти в социалните медии (чрез социални мрежи, отговор на блога и т.н.)
 • Данни, въведени или оставени доброволно чрез нашия уебсайт (чрез контактна форма, регистрационна форма и т.н.)
 • Данни за изтеглени от уебсайта Whitepapers, за записване в обучения, курсове и събития.
 • Данни, свързани с бюлетините, за които сте се абонирали
  Вие сами и доброволно се абонирате за медийните бюлетини, които Платформата предлага. Абонаментът може да бъде прекратен във всеки един момент. При абонирането за тях ви изпращаме имейл за потвърждение и активиране на абонамента и запазваме IP, дата и час (timestamp) кога сте направили това.
 • Данни, които събираме при регистрация за Събития.
  Когато се регистрирате за събитие, което Платформата организира или е съорганизатор събираме от вас следните данни: име и фамилия, позиция в компанията, компания, в която работите, телефон за контакт, имейл. Данните са необходими за предоставянето на услугата и идентификацията ви за допускане до даденото събитие. За целите на събития със специален пропускателен режим може да събираме и други данни, за целите на допускане до събитието.

Договорни бизнес отношения
Платформата обработва личните данни на лица, които работят за компании, с които извършваме дейност, като например: служители на клиенти, доставчици, съконтрахенти, дистрибутори. Ние можем да обработваме следните лични данни на нашите бизнес партньори: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, длъжност и пол.
Разкриване на Ваши данни пред трети лица
Платформата разкрива вашите лични данни в следните случаи:

 • пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • на наши партньори, които работят на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите/ дейностите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

За нас е важно да си сътрудничим само с такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес
Личните данни се предоставят въз основа на легитимен интерес, законово задължение и / или за изпълнение на договорно правоотношение в съответствие с целите, посочени в “Защо събираме вашите лични данни?“

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.
Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си. В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви. Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.
Данни, събирани от други източници
Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация.
Тази информация включва:

 • данни за осъществяване на контакт с вас;
 • публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.

Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.
Колко дълго съхраняваме данни?
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, приемаме, че ще съхраняваме вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Преглед, промяна или изтриване на данни
Регламентът за защита на личните данни ви дава определени права като субект на данни:

 • Право на достъп до съхраняваните лични данни
 • Право на корекция
 • Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“)
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
 • Право да възразите срещу обработването или преноса на данните.

За да упражните някое/и от тези права, вие трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по GDPR. Искането се подава лично от вас, като субект на данните или от изрично упълномощено от вас лице чрез нотариално заверено пълномощно и се изпраща на info@riskcompliance.nl . Искането трябва да съдържа име, адрес и други данни за идентификация на физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни се отнася, препочитана форма за отговор и действия по Регламента, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
Ако имаме опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, ние може да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за верификация на самоличността, като например копие от документ за самоличност. Това е с оглед защитата на вашата поверителност.
Платформата ще отговори на вашата заявка възможно най-бързо, но в рамките на две седмици.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.
Защита
Платформата полага сериозно защитата на вашите данни и предприема подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреби, загуби, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неоторизирани промени. Ако имате впечатлението, че вашите данни не са защитени правилно или има индикации за злоупотреба, моля, свържете се с нас.
Обработваме ли вашите данни извън ЕС?
Вашите лични данни могат да се предават в рамките на страните от ЕС. Платформата предприема необходимите мерки, за да гарантира адекватната защита на обработваните лични данни.
Бисквитки
Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин. „Бисквитките“, които използваме, не съхраняват Ваши лични данни.
Дали някой друг използва бисквитки?
Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове, за получаване на информация за анализ на използването на платформата от потребителите, за съставянето на отчети за дейността и за предоставянето на други услуги, свързани с употребата на платформата и използването на интернет.
Ако информацията за използването на уеб сайта, генерирана от „бисквитките“, се предава към сървър на Google, настройките гарантират, че IP адресът ще бъде анонимизиран преди геолокализацията и ще бъде заместен с генеричен IP адрес преди съхраняването на сървъра. IP адресът, изпратен от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързван с други данни на Google.
Можете да предотвратите записването от Google на данните, генерирани от „бисквитката“, свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър Google Analytics Opt-Out Extension.
Също така, когато споделите статия използвайки бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук), социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила и условия и политиката за авторски права.

Как да изключите бисквитките?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълноценно всички функции на платформата.
Въпроси, коментари или оплаквания
Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно защитата на вашите лични данни от Risk & Compliance Platform Europe, можете да се свържете с нашето лице за закрила на личните данни по имейл на info@riskcompliance.nl.
Също така имате право да подадете жалба пред компетентния орган за защита на личните данни на Нидерландия – Autoriteit Persoonsgegevens, AP, за контакт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
Платформата може да прави промени и допълнения в своята политика за поверителност по различни причини по всяко време. Най-актуалната политика за поверителност може да бъде разгледана по всяко време на уебсайта на платформата. Последна актуализация-май 2018.