Whitepapers

Risk & Compliance Platform Europe предлага качествена онлайн база данни, съдържаща whitepapers, казуси и статии с добри практики на тема риск и съответствие (compliance). Тази безплатна информация се използва от много професионалисти за информиране и ориентиране при евентуална покупка или вземане на бизнес решение.

Искате ли да публикувате свой документ/ практически казус / наръчник с добри практики на Risk & Compliance Platform Europe? Просто изпратете имейл на info@riskcompliance.bg , заедно с вашите данни за контакт и кратко резюме на предложената публикация. Нашите редактори ще се свържат с вас възможно най-скоро, за да обсъдите възможностите за публикуване на вашия документ/статия.

Посетителите на платформата могат да изтеглят безплатно всеки документ/ практически казус / наръчник с добри практики. Тази услуга е предназначена за тези, които имат професионален интерес към риска и/или съответствието.

Whitepaper

ECIIA

Risk in Focus 2024

17 октомври 2023

Икономическата несигурност задвижи перфектната буря от взаимосвързани рискове, описани в миналогодишния Риск на фокус, в нови посоки през 2023 г. Сега организациите се борят с последващата поликриза – с множество катастрофални събития, случващи се едновременно. Тъй като най-голямата икономика в Европа Германия изпада в рецесия след миналогодишния шок от цената на енергията, някои организации са изправени пред намаляващи парични салда и по-висок нетен дълг. Организациите се подготвят за възможни предстоящи проблеми – и да скочат напред, когато условията се подобрят.

През последните осем години Risk in Focus се стреми да подчертае ключови рискови области, за да помогне на вътрешните одитори да подготвят своята независима работа по оценка на риска, годишно планиране и обхват на одита. Той помага на ръководителите на главния одит (CAE) да разберат как техните колеги гледат на днешната рискова среда, докато подготвят предстоящите си планове за одит за следващата година. Тази година новият доклад идентифицира водещите рискове за организациите през 2024 г. като: киберсигурност и сигурност на данните и човешки капитал, разнообразие, управление на таланти и задържане.

Risk in Focus 2024 включваше сътрудничество между 16 европейски института на вътрешни одитори, обхващащи 17 държави, включително Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство и Ирландия – най-големият брой европейски държави, участващи досега.

Проучването събра 799 отговора от CAE в цяла Европа. Едновременно с това бяха организирани пет кръгли маси с 46 CAE за всяка от рисковите области, включени в доклада. Освен това проведохме и 11 индивидуални интервюта с експерти по темата, които включваха CAE, председатели на одитни комитети и експерти от индустрията, за да предоставим по-задълбочена представа за това как се проявяват и развиват тези основни рискове.

Тази чисто нова бяла книга може да бъде изтеглена безплатно чрез нашата платформа.

Продължете четенето

Whitepaper

 

5 риска, свързани с изменението на климата, за които не говорите (а трябва)

16 май 2022

Подкрепата за екологичните предложения никога не е била по-голяма и компаниите усещат натиска от всякакъв вид заинтересовани страни: не само от инвеститорите-акционери, но и от клиенти и служители. Климатичната криза може да има огромно въздействие върху вашия бизнес – и докато дългосрочните последици може да са очевидни, има редица специфични оперативни и бизнес рискове, които вашата организация може да не е взела предвид. В своята чисто нов документ Diligent очертава пет ключови риска от изменението на климата, които може да има опасност да пропуснете – и подчертава ползите от проактивното справяне с тях.

* Transition Risk – всички сме запознати с физическите рискове за нашия бзнес, свързани с изменението на климата. Но организациите трябва също да обърнат сериозно внимание на риска от прехода: правните, технологичните, пазарните и репутационните рискове, свързани с планирането на прехода към климатично устайчив бизнес.

*Scope 3 Emission Risk – регулаторната хватка се затяга по отношение на емисиите от обхват 3 (дефинирани като всички непреки емисии, които възникват във веригата на стойността на компанията, включително емисии нагоре и надолу по веригата). Въпреки че отчитането на емисиите от обхват 3 все още не е задължително за повечето бизнеси, скоро ще стане изискване.

*Talent Risk – успехът – или неуспехът – на една организация зависи от уменията и опита на тези, които ръководят. Тъй като компаниите се приспособяват към нисковъглеродна икономика, те трябва да предвидят предстоящите предизвикателства в работата, отчитането и лидерството – и да предвидят наборът от умения, от който ще се нуждаят във всички сфери на бизнеса.

*Diversity Risk – разнообразието трябва да се обмисли сериозно от гледна точка на климатичните промени. Невключването на маргинализирани гласове ще насърчи късогледен подход към проблемите на климата, които трябва да бъдат разглеждани от всеки ъгъл.

* Profit Risk– организациите трябва да идентифицират начини за създаване на стойност чрез инвестиции в бизнеса или в способности, които ще допринесат за решаването на климатичната криза.

Вашата реакция към изменението на климата сега ще определи как се развива вашият бизнес в бъдеще. Изтеглете безплатно този документ от нашата платформа, за да разберете какви са ползите от справянето с рисковете от изменение на климата.

Whitepaper

 

Ръководство на купувача на софтуер за управление на ESG данни

28 март 2022

Отговарят ли ESG инициативите на очакванията, сроковете и поетите ангажименти? Обменят ли се данни последователно между заинтересованите страни и звена? Едно ESG решение може да помогне на съветите на директорите и мениджърите да държат пръста си върху пулса на дейностите и техния напредък – и да забележат червени флагове, преди те да ескалират в проблеми. Поради тези и други причини, възможностите за наблюдение и докладване са в основата на ефективно ESG решение. Табло за управление, особено адаптивно с данни в реално време, може да даде на организациите видимост за основните индикатори (KPI), показатели и ангажименти. А автоматизираното наблюдение може да помогне на ESG екипите да пресяват планини от информация за частица изминало време.

Whitepaper

 

Изгревът на RegTech

10 октомври 2021

Финансовата криза от 2008 г. проправи път на вълна от нови регулации във финансовия сектор. Сривът на финансовата система имаше дълбоко въздействие върху световната икономика, което доведе до по-строг контрол върху финансовите институции и по – специално тяхната роля на „пазители“. Все по -често отговорността за борба с финансовата престъпност се прехвърля върху частния сектор и понастоящем се смята, че 750 финансови институции по целия свят изпълняват ролята на „пазители“ в сектора на финансовите услуги. Това има огромно, до голяма степен невиждано въздействие върху индустрията. От всичко е видно, че регулаторното съответствие се превръща в основна компетентност на финансовите институции.

Около двадесет процента от банковия персонал в момента е ангажиран с проследяване на парични потоци в контекста на борбата с финансовата икономическа престъпност и борбата с тероризма. В Холандия вече има повече служители съответствие, отколкото служители с подобна роля в публичния сектор – полицията. Бюрокрацията, която банките трябваше да създадат, за да спазват законодателството и разпоредбите, достига своите граници. Използването на Regtech решения стана неминуемо. Regtech се отличава от традиционните софтуерни комплайънс решения, наред с други неща, по облачната технология, която се поддържа от изкуствен интелект и блокчейн.

Продължете четенето

Whitepaper

 

Risk in Focus 2022

30 септември 2021

„Риск на фокус“ е ежегоден изследователски проект, анализиращ основните рискове, пред които са изправени организациите в цяла Европа. Докладът представлява основен инструмент за одитните комитети и барометър за това, което ръководителите „Одит“ (Chief Audit Executives) възприемат като рискови приоритети за своите организации за идващата 2022 г. Изменението на климата и устойчивостта на околната среда се разглеждат като едни от петте пет най -важни рискове от цели 31% от ръководителите „Одит“, което представлява увеличение с повече от 40% спрямо миналогодишното проучване.

Новият доклад идентифицира водещите рискове за организациите през 2022 г. като: киберсигурност и сигурност на данните, промяна в законите и разпоредбите и цифрови смущения и AI. Тъй като предприятията преценяват какви работни модели да внедрят след пандемията, рисковете за организационната култура, интегритета и сплотеността на персонала не трябва да се подценяват. Човешкият капитал, разнообразието и управлението на таланти се посочват от 40% от ръководителите „Одит“ сред първите по място пет риска. В доклада водеща роля взема COVID-19 и главозамайващите темпове на промени и несигурност, които пандемията донесе по отношение на сигурността на данните, умората на работното място, финансовия риск и т.н. Проучванети разглежда изменението на климата като основен риск във време на противоречиви приоритети за вътрешния одит.

Като читател на платформата Risk & Compliance Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад Risk in Focus 2022.

Whitepaper

Fourthline

KYC Remediation: Грешки и добри практики

05 април 2021

Изискванията на регулаторите задължават банките постоянно да проверяват съществуващите клиенти. Правилно извършен, подобен процес води до събирането на по-подробни данни за клиентите и следователно – до настъпването на по-малко финансови престъпления, но направен по грешния начин –  това може да се окаже огромна загуба на финансови ресурси.

Предлагаме на Вашето внимание този документ относно валидирането на KYC процесите, който може да изтеглите на английски език напълно безплатно като посетител на Risk & Compliance Platform Europe.

Whitepaper

Neo4j

Privacy Shield – превърнете защитата на личните данни във възможност

18 ноември 2020

Организациите по целия свят се опитват да се съобразят с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз. GDPR изисква всички организации с информация, касаеща европейски граждани да спазват строги правила за това как тези лични данни се съхраняват, защитават, използват, преместват и изтриват от техните системи.

Санкциите на регулаторите принуждават финансовите институции да полагат задълбочени и систематични усилия, за да разберат своите канали за данни, когато оценяват риска, с който се сблъскват: това включва знание за това откъде идват основните данни и как те се движат през корпоративните системи.

Продължете четенето

Whitepaper

AFME

Основни показатели за ефективност – Европейски капиталови пазари – предизвикателства и напредък през 2020 г.

06 ноември 2020

Второто издание на годишния доклад на Асоциацията на капиталовите пазари в Европа (AFME) проследява напредъка на Съюза на капиталовите пазари (CMU) чрез осем ключови показатели за ефективност (KPI), сред които изпъкват новият индикатор за напредъка на финтех екосистемите и станалия традиционен индикатор за отговорното инвестиране (ESG investing).

Продължете четенето

Whitepaper

 

Риск на фокус 2021: Covid-19 променя рисковия профил на организацията

26 октомври 2020

Трябва да се знае, че Covid-19 има сериозни последици за рисковите профили на много организации, а следователно и за одиторските планове за 2021 г. Следователно не е изненадващо, че темата „бедствия и кризисни реакции“ влезе в топ 10 на горещите теми за вътрешния одит. Списък с актуални теми бива включен ежегодно в доклада на IIA „Риск на фокус“. Всяка година Европейските институти на вътрешните одитори обединяват усилията си да оценят рисковете, които ръководителите одит предвиждат за следващата календарна година. Както показват резултатите от доклада, за трета поредна година рисковете по отношение на киберсигурността остават на върха. Макроикономическите и геополитическите рискове са се увеличили с 29 процента спрямо миналата година. Важността на устойчивостта и адаптивността бива ясно подчертана. Резултатите са много ценни за организациите, които трябва да изготвят одиторските планове за 2021 г., предоставяйки добър преглед на предизвикателствата, които предстоят през следващата година. Като посетител на Risk & Compliance Platform Europe, можете да изтеглите безплатно новия доклад.

Whitepaper

European Commission

Проучване на цената на съответствието във финансовия сектор

25 август 2020

Financial sector regulation has grown significantly, both in terms of scale and complexity, since the global financial crisis. Specifically, during the last ten years, regulation has become more comprehensive, it has become broader in scope and supervisory reporting has become far more granular. While post-crisis regulatory reforms were necessary to increase the resilience of financial institutions, restore financial stability and rebuild trust in the financial system, businesses claim that frequent changes to financial regulation and its growing complexity is placing a disproportionate burden on them. This study provides high-level estimates of the (incremental) costs incurred by businesses to comply with EU financial legislation, particularly the costs of meeting supervisory reporting requirements. It also provides an analysis of the main determinants and drivers of compliance costs. The study is based on a thorough review of available literature, detailed interviews and a survey of a sample of businesses drawn from the following sectors: banks and financial conglomerates; investment banks; asset managers; insurers/re-insurers, financial markets, financial advisors; and pension funds.

Продължете четенето