Siemens България : Само чистият бизнес е нашият бизнес

03 март 2020

Изграждането на ефективна вътрешна система за съответствие и контрол (compliance system) е невъзможна без активното участие и ангажираност на висшия мениджмънт. Комплайънс системите често биват разклатени или не функционират оптимално, ако няма подходящ „тон на върха на дружеството“. За щастие има дружества, които са доказали своята ангажираност към бизнес интегритета – като Siemens – чиято система за съответствие (compliance system) е стандарт в световен мащаб.

За бизнес интегритета, етиката и съответствието нашият редактор д-р Елина Кърпачева разговаря с д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България.

Какво означават понятия като интегритет и етичен бизнес за Вас?

Когато Вернер фон Сименс създава Siemens през 1847 г., той е воден от дълбокото убеждение, че една компания трябва не само да се стреми към бизнес успеха, но и да бъде отговорен и надежден член на обществото.

Днес, над 170 години по-късно, тази философия на почтеност остава част от ДНК-то на Siemens и продължава да ръководи политиките и действията на компанията.

За Siemens почтеността означава да действаме в съответствие с нашите ценности, законовите разпоредби и вътрешни правила, независимо в коя точка на света развиваме бизнес. Ние подкрепяме нулева толерантност към корупцията, към нелоялната конкуренция и другите нарушения на закона – и ако това се случи, сме готови да предприемем незабавни и ефикасни действия.

Защото вярваме, че само чистият бизнес е бизнес на Siemens. Това важи за всички локации и за всички нива на организацията, като за целта компанията развива и прилага цялостна Система за етичен бизнес (compliance).

Същевременно Siemens играе активна роля в международни организации, които подкрепят отговорните бизнес практики. Тези дейности включват нашия ангажимент към Глобалния договор на Организацията на обединените нации и Инициативата за партньорство срещу корупцията (PACI) на Световния икономически форум. Ние активно подкрепяме Конвенцията на ООН срещу корупцията и Конвенцията за борба с подкупите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Какво представлява Системата за етичен бизнес (compliance system) на Siemens?

Системата за етичен бизнес (compliance) на Siemens включва цялостна мрежа от мерки, за да гарантираме, че бизнесът ни се извършва в пълно съответствие със закона, вътрешните разпоредби и принципи. В този процес се стремим да наложим идеята за отговорно поведение на служителите на Siemens във всички техни професионални действия.

Областите, които обхваща Системата, включват, наред с другото, противодействие на корупцията, борба с прането на пари, антимонополни мерки, защита на личните данни, контрол на износа и защита на човешките права.

Понастоящем мерките за етичен бизнес на Siemens интегрират три нива на действие: Предотвратяване, Откриване и Реагиране. Превантивните мерки включват управление на риска по отношение на етичния бизнес, насоки и процедури, както и тренинги и консултиране на служителите. Комуникационни канали като системата Tell us („Кажете ни“), омбудсман, както и вътрешни разследвания са задължителни за идентифицирането и решаването на нарушения. Отговорността, която всички мениджъри носят по отношение на етичния бизнес, обединява трите принципа. 

Практиката показва, че в основата на ефективна комплайънс система стои правилният избор и взаимодействие с доставчици и бизнес партньори, базирани на Етичен кодекс за поведение.

Точно така, правилата по отношение на взаимодействието с доставчици и бизнес партньори също се подчиняват на нашите етични принципи. Siemens изисква от своите доставчици да се придържат към Кодекс на поведение, базиран на 10-те принципа на Глобалния договор на ООН. Той обхваща спазването на законодателството като цяло и по-специално нашите антикорупционни политики, включително разпоредби срещу антиконкурентните практики и конфликта на интереси. Използвайки одити, ние систематично идентифицираме потенциалните рискове във веригата на доставки.

Същевременно се опитваме да засечем и предотвратим потенциални рискове при взаимоотношенията ни с бизнес партньорите. Противодействаме на риска, като прилагаме строга селекция спрямо избора на партньори, задължавайки ги да се придържат към нашия Кодекс на поведение и осъществявайки непрекъснат мониторинг върху текущото сътрудничество. Този процес обхваща целия жизнен цикъл на бизнес партньорството. Вътрешнофирмено софтуерно приложение подпомага прилагането на процеса и осигурява документиране на съответната информация и дейности. Наред с това систематично използваме потенциала на Big Data за анализи, за да подобрим управлението на риска и мониторинга на отношенията с нашите бизнес партньори.

На национално ниво през 2015 г.  Siemens България инициира собствена кампания срещу конфликта на интереси, в рамките на която много голям процент от служителите подписаха изрична декларация, с която поемат лична отговорност да спазват клаузите за конфликт на интереси. Декларацията дефинира всички ситуации, които могат да бъдат тълкувани от Системата за етичен бизнес като реален или потенциален конфликт на интереси и дава предписания за това как служителите трябва да реагират в конкретен случай.

Наскоро ЕС прие ДИРЕКТИВА 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (EU Whistleblower Directive). Много дружества може би ще имат проблем при въвеждането на канали за съобщаване на нарушения. Моля, споделете добри практики с нашите читатели.

Надеждните средства за докладване от страна на вътрешни и външни заинтересовани страни са ключов фактор, що се отнася до предотвратяването на нарушения на политиката на етичен бизнес. В Siemens ние предоставяме различни канали за подаване на сигнали за възможни нарушения. Т.нар. Tell Us осигурява сигурен канал за предоставяне на такава информация 24 часа в денонощието: онлайн или по телефон, анонимно по желание и на няколко езика.

В допълнение Siemens предлага друг, независим канал за подаване на сигнали за нарушения на закона. Компанията предоставя възможност за сигнализиране на външен омбудсман – уважаван експерт от правната сфера. Служителите и трети лица могат поверително и анонимно да се доверят на този безпристрастен професионалист, ако засекат неправилни бизнес практики в компанията.

Последните научни изследвания потвърждават, че борбата с корупцията и измамите в световен мащаб е ефективна единствено при колективно действие (collective action) от страна на всички страни – бизнес организациите, публичната власт, представителите на гражданското общество. Разкажете повече за инициативите на Siemens в тази посока?

В рамките на т.нар. Инициатива за почтеност (Integrity Initiative) Siemens се ангажира да подкрепя организации и проекти, които се борят с корупцията и измамите, включително чрез образование и обучение с цел насърчаване на чистия бизнес и лоялната конкуренция. Като отзвук на корупционния скандал от 2006 г. и част от всеобхватните споразумения между Световната банка и Siemens AG от юли 2009 г. и между Европейската инвестиционна банка и Siemens AG от март 2013 г., инициативата подпомага проекти, които имат ясен фокус върху бизнеса и могат да демонстрират обективни и измерими резултати с потенциал за тяхното разширяване и възпроизвеждане в бъдеще.

За целта е предвидено финансиране в 3 кръга. За първите два кръга 55 проекта на стойност повече от 70 милиона щатски долара и продължителност от 3 до 5 години бяха внимателно селектирани от международен списък с кандидати. Сред избраните беше новосъздадената Международна академия за борба с корупцията със седалище във Виена, която предоставя нов и цялостен подход към образованието и научните изследвания в областта на корупцията и предоставя обучение и техническа подкрепа на различни заинтересовани страни.

***************

Siemens България е част от Siemens AG – световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията

До поемането на ръководството на технологичния гигант в България д-р Боряна Манолова има дългогодишен опит в частния и обществения сектор. В началото на кариерата си работи в Националната агенция по заетостта в Русе, а по-късно и като регионален мениджър на Агенцията за чуждестранни инвестиции. От 1998 г. до 2007 г. е изпълнителен директор на шведската компания за пътно-строително оборудване „Атлас Копко Лифтън“, а от 2007 г. до 2009 г. създава и управлява собствен бизнес в сферата на енергетиката.
Д-р инж. Боряна Манолова е председател на Съвета на жените в бизнеса в България, заместник-председател на КРИБ и член на УС на Българския форум на бизнес-лидерите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *