Уебинари относно пакета за цифровите финансови услуги на Европейската Комисия

07 октомври 2020

Европейската комисия прие пакет за цифровите финансови услуги на 24 септември 2020 г. С него на потребителите ще се предоставят по-голям избор и възможности в областта на финансовите услуги и съвременните плащания, като същевременно се ограничат потенциалните рискове що се отнася до защитата на инвеститорите, изпирането на пари и киберпрестъпността.

В този контекст тя организира поредица от събития, за да запознае заинтересованите страни и обществеността като цяло с направените предложения. Целта е повишаване на осведомеността относно текущата и предстоящата работа на Комисията; стимулиране на участието в обществени консултации; засилено сътрудничество между различните финтех центрове на ЕС в съответствие с приоритета на Комисията за създаването на единен пазар за цифрово финансиране.

Не пропускайте предстоящите особено интересни уебинари, свързани с регулаторни промени на ниво ЕС:

 28 октомври – Уебинар на тема регулация на пазарите на крипто-активи и пилотен режим за пазарните инфраструктури, базирани на технологията на децентрализираните регистри

Регламентът за пазарите на криптоактиви (MICA) ще се даде тласък на иновациите, като същевременно ще се съхрани финансовата стабилност и ще се защитят интересите на инвеститорите. С новите разпоредби лицензираните в една държава членка субекти могат да предоставят своите услуги в целия ЕС (т.нар. „упражняване на дейност в ЕС по силата на единен лиценз“). Защитните механизми включват: капиталови изисквания; отговорно пазене на активите; задължителна процедура за подаване на жалби за инвеститорите; както и права на инвеститора срещу емитента. Емитентите на значителни криптоактиви, обезпечени с активи (т.нар. „стабилни криптовалути“), ще подлежат на по-строги изисквания.

Комисията предлага и пилотна уредба на пазарните инфраструктури, които желаят да се опитат да търгуват и да уреждат сделки с финансови инструменти под формата на криптоактиви. Пилотната уредба представлява „регулаторна лаборатория“, която позволява временни дерогации от действащите правни норми с цел регулаторните органи да придобият опит с използването на технологията на децентрализираните регистри при пазарните инфраструктури, като същевременно се взимат мерки за защита срещу рисковете за инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност.

11 ноември – Уебинар относно законодателните предложения за оперативна устойчивост на цифровите технологии

Целта на законодателните предложения за оперативна устойчивост на цифровите технологии е всички участници във финансовата система да разполагат с необходимите предпазни механизми за ограничаване на кибератаките и свързаните рискове. Предложената регулация ще изисква от всички дружества да оценяват доколко са неуязвими за всякакви видове заплахи, свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и въвеждане на надзорна рамка за доставчиците на ИКТ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *