Финансиране за устойчиво развитие: Комисията предприема още действия за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

14 юни 2023
Knowledge Base

Днес Комисията представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие. Преходът към климатично неутрална и устойчива икономика до 2050 г. предлага нови възможности за търговските дружества и гражданите в целия ЕС. Много дружества и инвеститори вече са поели по пътя на устойчивостта, за което свидетелства нарастващият размер на инвестициите за устойчиво развитие. Дружествата и инвеститорите обаче се сблъскват и с предизвикателства при този преход, особено когато трябва да спазват новите изисквания за оповестяване и отчитане.

Затова чрез представения днес пакет от мерки се цели посредством уредбата за финансирането за устойчиво развитие да продължи да се оказва подкрепа на дружествата и финансовия сектор, като същевременно се поощрява частното финансиране на проекти и технологии за прехода. По-конкретно, днес Комисията добавя още дейности към таксономията на ЕС и предлага нови правила за доставчиците на екологични, социални и управленски (ЕСУ) рейтинги (оценки), което ще доведе до повишаване на прозрачността на пазара на устойчиви инвестиции. Предназначението на пакета от мерки е да се направи така, че уредбата за финансирането за устойчиво развитие да бъде от полза за дружествата, които искат да инвестират в прехода си към устойчивост. Чрез пакета от мерки се цели също така уредбата за финансирането за устойчиво развитие да стане по-лесна за използване, като по този начин продължи да допринася ефективно за постигането на целите на Европейския зелен пакт.

Подробни сведения за пакета от мерки:

Делегирани актове за таксономията на ЕС

Таксономията на ЕС е крайъгълен камък на уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие и е важно средство за прозрачност на пазара, подпомагащо преките инвестиции за икономическите дейности, които са най-необходими за екологичния преход.

Днес Комисията одобри по принцип нов набор от критерии по таксономията на ЕС за икономическите дейности, които имат съществен принос за постигане на една или няколко неклиматични екологични цели, а именно:

устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
преход към кръгова икономика;
предотвратяване и контрол на замърсяването;
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За да допълни това, Комисията прие целенасочени изменения на Делегирания акт за таксономията на ЕС в областта на климата, с които се добавят икономически дейности, допринасящи за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към това изменение и невключени досега – в частност в преработващата промишленост и транспорта. Чрез включването на повече икономически дейности, обхващащи всички шест екологични цели, съответно повече икономически сектори и дружества, ще се повишат използваемостта и потенциалът на таксономията на ЕС за увеличаване на устойчивите инвестиции в ЕС.

При определянето на критериите до много голяма степен са ползвани препоръките на Платформата за финансирането за устойчиво развитие, издадени през март и ноември 2022 г. Комисията прие също така изменения на Делегирания акт относно оповестяването по таксономията на ЕС, за да направи по-ясни задълженията за оповестяване за допълнителните дейности.

Предложение за регламент за доставчиците на екологични, социални и управленски (ЕСУ) рейтинги

ЕСУ рейтингите играят важна роля на пазара на финансиране за устойчиво развитие в ЕС, тъй като чрез тях на инвеститорите и финансовите институции се предоставя информация, например за инвестиционните стратегии и управлението на риска по ЕСУ факторите.

Днес пазарът на ЕСУ рейтинги страда от липсата на прозрачност и Комисията предлага регламент, предназначен за повишаване на надеждността и прозрачността на дейностите по присъждане на ЕСУ рейтинги. Новите организационни принципи и ясните правила за предотвратяването на конфликти на интереси ще доведат до нарастване на почтеността на дейностите на доставчиците на ЕСУ рейтинги.

Тези нови правила ще дадат на инвеститорите възможност да вземат по-добре информирани решения по отношение на устойчивите инвестиции. Освен това по силата на предложения регламент ще се изисква Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да лицензира и упражнява надзор върху доставчиците на ЕСУ рейтинги, които предлагат услуги на инвеститорите и дружествата в ЕС. По този начин ще се обезпечат качеството и надеждността на извършваните от тях услуги, така щото да се защитят инвеститорите и да се осигури почтеност на пазара.

Повишаване на използваемостта

Днес Комисията представя и обзор на наскоро приетите мерки и средства за справяне с основните проблеми на изпълнението и в отговор на въпросите на заинтересованите лица. От първите отчети става ясно, че дружества от всички основни икономически сектори все повече използват таксономията на ЕС в рамките на усилията си за осъществяване на прехода. Например първоначалното отчитане на предприятията за тази година показва обещаващи тенденции сред големите нефинансови дружества, като много от тях отчитат по-големи стойности на съобразността с таксономията, в частност при капиталовите си разходи.

Като за начало неотдавна Комисията прие поредица от целенасочени мерки и инициативи за повишаване на използваемостта на правилата и за подпомагане на заинтересованите лица при изпълнението им. Комисията издава също така Указания за ползване на таксономията на ЕС – документ с насоки във връзка с таксономията за хора, които не са специалисти в областта. Подкрепата за дружествата и финансовия сектор при прилагането на таксономията на ЕС и уредбата за финансирането за устойчиво развитие ще бъде ключов приоритет за Комисията в бъдеще.

Финансиране за прехода

Приетият днес пакет от мерки показва също така как нормативната уредба на ЕС може ефективно да се използва за улесняване на финансирането за прехода. Днешните препоръки за финансирането за прехода са предназначени за осигуряване на насоки и практически примери за дружествата и финансовия сектор. Задачата е да се покаже как дружествата може доброволно да използват различните средства съгласно уредбата на ЕС за финансирането за устойчиво развитие, за да насочат инвестициите към прехода и да управляват рисковете си, произтичащи от изменението на климата и увреждането на околната среда. Целта е да се улесни финансирането за прехода – не само за дружествата, които вече имат добри резултати по отношение на устойчивостта, но и за онези, които са в различни начални положения, с надеждни планове или конкретни цели за подобряване на резултатите в тази област. Потвърждава се също така, че малките и средните предприятия се сблъскват с особени затруднения, по които трябва да се предприемат действия.

Контекст и следващи стъпки

Делегираните актове за таксономията на ЕС са одобрени по принцип и когато бъдат преведени на всички официални езици на ЕС, ще бъдат приети и предадени на Европейския парламент и Съвета за контрол (за срок от четири месеца, който може да бъде еднократно удължен с два месеца). Очаква се прилагането им да започне от януари 2024 г.

Що се отнася до предложението за регламент за доставчиците на ЕСУ рейтинги, Комисията ще започне разисквания с Европейския парламент и Съвета.

Представянето на пакета от мерки днес е продължение на обявеното в петък, 9 юни, четириседмично събиране на отзиви по първия набор от стандарти за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта. С помощта на задължителните стандарти за отчитането ще се осигури прозрачна и сравнима информация по въпросите на устойчивостта. Комисията ще разгледа получените отзиви, преди да приеме стандартите като делегирани актове и да ги предаде на Европейския парламент и Съвета за контрол. След като бъдат приети, тези стандарти за отчитането ще бъдат използвани от дружествата, за които се прилага Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ДОПУ). Това ще бъде още една стъпка напред в прехода към устойчива икономика на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *