Съюз на сигурност: Програма за борба с тероризма и укрепване на Европол с цел повишаване на устойчивостта на ЕС

11 декември 2020

Днес Комисията представя нова Програма за борба с тероризма, чрез която ЕС ще засили борбата с тероризма и насилническия екстремизъм и ще повиши своята устойчивост спрямо терористични заплахи. Като се основава на извършената през последните години работа, програмата има за цел да подкрепи държавите членки за по-добро предвиждане, предотвратяване, защита и реагиране на терористичната заплаха. Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) ще предоставя по-добра оперативна подкрепа за разследванията на държавите членки в рамките на предложения днес преразгледан мандат. 

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Приобщаващите и основани на човешките права фундаменти на нашия Съюз са най-силната ни защита срещу заплахата от тероризъм. Чрез изграждането на приобщаващи общества, в които всеки може да намери своето място, ние намаляваме привлекателността на екстремистките послания. В същото време европейският начин на живот не е въпрос на избор и трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим онези, които се опитват да го премахнат. С днешната Програма за борба с тероризма поставяме акцент върху инвестирането в устойчивостта на нашите общества с мерки за по-добро противодействие на радикализацията и за защита на нашите обществени пространства от нападения чрез целенасочени мерки.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон добави: С представената днес Програма за борба с тероризма повишаваме способността на експертите да предвиждат нови заплахи, помагаме на местните общности да предотвратяват радикализацията, предоставяме на градовете средства за защита на откритите обществени пространства чрез добро проектиране и гарантираме, че можем да реагираме бързо и по-ефективно на нападения и опити за нападения. Предлагаме също така Европол да получи съвременни средства за подпомагане на държавите от ЕС в техните разследвания.

Мерки за предвиждане, предотвратяване, защита и реагиране

Неотдавнашната вълна от нападения на територията на Европа послужи като рязко напомняне, че тероризмът продължава да бъде реална и настояща опасност. Нашето сътрудничество трябва да се развива заедно с развитието на тази заплаха, за да можем да ѝ противодействаме.

Програмата за борба с тероризма има за цел:

Идентифициране на слабости и изграждане на капацитет за предвиждане на заплахи

За да се предвидят по-добре заплахите, както и потенциалните слаби места, държавите членки следва да се уверят, че Центърът за анализ на информация (ЕU INTCEN) може да разчита на висококачествени входящи данни за повишаване на ситуационната ни осведоменост. Като част от предстоящото предложение относно устойчивостта на критичната инфраструктура, Комисията ще създаде консултативни мисии в подкрепа на държавите членки при извършването на оценки на риска въз основа на опита на група съветници по защитни мерки за сигурност на ЕС. Изследванията в областта на сигурността ще спомогнат за подобряване на ранното откриване на нови заплахи, а инвестирането в нови технологии ще позволи на Европа да запази своята преднина в борбата с тероризма.

Предотвратяване на нападения чрез справяне с радикализацията

За да се противодейства на разпространението на екстремистки идеологии в интернет, е важно Европейският парламент и Съветът да приемат спешно правилата относно премахването на терористично съдържание онлайн. След това Комисията ще подкрепи тяхното прилагане. Интернет форумът на ЕС ще разработи насоки относно модерирането на обществено достъпно съдържание за екстремистки материали онлайн.

Насърчаването на приобщаването и предоставянето на възможности чрез образование, култура, младежки дейности и спорт могат да допринесат за това обществата да станат по-сплотени и да се предотврати радикализацията. Планът за действие за интеграция и приобщаване ще спомогне за изграждането на устойчивост на общностите.

Програмата също така е насочена към засилване на превантивните действия в затворите, като се обръща специално внимание на реабилитацията и реинтеграцията на радикализираните затворници, включително след тяхното освобождаване. С цел разпространяване на знания и експертен опит в областта на предотвратяването на радикализацията Комисията ще предложи създаването на център за знания на ЕС, обединяващ създатели на политики, специалисти и изследователи.

Като отчита специфичните предизвикателства, породени от чуждестранните бойци терористи и членовете на техните семейства, Комисията ще подкрепя обучението и обмена на знания, за да помогне на държавите членки да управляват тяхното връщане.

Насърчаване на сигурността на етапа на проектирането и намаляване на уязвимостта с цел защита на градовете и хората

Много от неотдавнашните нападения в ЕС бяха насочени срещу гъсто населени или силно символични пространства. ЕС ще увеличи усилията си за осигуряване на физическа защита на обществените пространства, включително на местата за богослужение, чрез сигурност на етапа на проектирането. Комисията ще предложи да обедини градовете около ангажимент на ЕС за градска сигурност и устойчивост и ще им предостави финансиране за намаляване на уязвимостта на обществените пространства. Комисията също така ще предложи мерки за повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура — като транспортни възли, електроцентрали или болници. За да се повиши сигурността на въздухоплаването, Комисията ще проучи възможностите за европейска правна рамка за разполагане на служители по сигурността на полетите.

Всички лица, които влизат в ЕС, граждани или не, трябва да бъдат проверени в съответните бази данни. Комисията ще подкрепя държавите членки при осигуряването на такива системни проверки по границите. Комисията също така ще предложи система, която да гарантира, че лице, на което е било отказано огнестрелно оръжие поради съображения за сигурност в една държава членка, не може да подаде подобно искане в друга държава членка, като по този начин се коригира съществуващ пропуск.

Засилване на оперативната подкрепа, наказателното преследване и правата на жертвите за по-добро реагиране на нападения

Полицейското сътрудничество и обменът на информация в целия ЕС са от ключово значение, за да се реагира ефективно в случай на нападения и извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност. През 2021 г. Комисията ще предложи кодекс на ЕС за полицейското сътрудничество с цел засилване на сътрудничеството между правоприлагащите органи, включително в борбата с тероризма.

Значителна част от разследванията срещу престъпността и тероризма включват криптирана информация. Комисията ще работи с държавите членки за набелязване на възможни правни, оперативни и технически решения за законен достъп и ще насърчава подход, който запазва ефективността на криптирането при защитата на неприкосновеността на личния живот и на сигурността на комуникациите, като същевременно осигурява ефективен отговор на престъпността и тероризма. За да подкрепи по-добре разследванията и наказателното преследване, Комисията ще предложи да се създаде мрежа от финансови следователи за борба с тероризма с участието на Европол, за да се подпомогне проследяването на паричната следа и да се идентифицират участниците. Комисията също така ще продължи да подкрепя държавите членки при използването на информация от бойното поле за идентифициране, разкриване и наказателно преследване на завръщащи се чуждестранни бойци терористи.

Комисията ще работи за подсилване на защитата на жертвите на терористични актове, включително чрез подобряване на достъпа до обезщетения.

В работата по предвиждането, предотвратяването, защитата и реагирането на тероризма ще участват страни партньори от съседните на ЕС региони и извън тях и тя ще се основава на засилено сътрудничество с международните организации. Комисията и върховният представител/заместник-председател, когато е целесъобразно, ще засилят сътрудничеството с партньорите от Западните Балкани в областта на огнестрелните оръжия, ще договорят международни споразумения с южните съседки за обмен на лични данни с Европол и ще засилят стратегическото и оперативното сътрудничество с други региони като Сахел, Африканския рог, други африкански държави и ключови региони в Азия.

Комисията ще назначи координатор за борбата с тероризма, който да отговаря за координирането на политиката и финансирането на ЕС в областта на борбата с тероризма в рамките на Комисията и в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейския парламент.

По-силен мандат за Европол

Днес Комисията предлага да се засили мандатът на Европол — Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането. Като се има предвид, че терористите често злоупотребяват с услугите, предлагани от частни дружества, за да набират последователи, да планират нападения и да разпространяват пропаганда, подбуждаща към още нападения, преразгледаният мандат ще помогне на Европол да си сътрудничи ефективно с частноправни субекти и да предава съответните доказателства на държавите членки. Например Европол ще може да действа като орган за връзка, в случай че не е ясно коя държава членка има юрисдикция.

Новият мандат също така ще позволи на Европол да обработва големи и сложни набори от данни; да подобри сътрудничеството с Европейската прокуратура, както и с държави партньори извън ЕС; и да подпомогне разработването на нови технологии, които отговарят на нуждите на правоприлагането. Мандатът ще укрепи рамката на Европол за защита на данните и парламентарния контрол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *