Прилагане на правото на ЕС: реализиране на предимствата за гражданите

21 октомври 2022
Knowledge Base

Днес Европейската комисия прие съобщение относно прилагането на правото на ЕС, в което се описва работата ѝ за гарантиране, че правото на ЕС се спазва и че гражданите и предприятията могат да се ползват от едни и същи права в целия ЕС. Благодарение на правилното прилагане на правото на ЕС хората могат да дишат по-чист въздух, да пътуват и работят свободно навсякъде в ЕС или да получат възстановяване на разходите за медицински услуги, получени в чужбина. Правото на ЕС има реално въздействие върху ежедневието на европейците. Ето защо прилагането на правото на ЕС е основен приоритет за Комисията. Усилията на Комисията за насърчаване на спазването започват на ранен етап от изготвянето и приемането на правото на ЕС. Комисията разработи редица мерки в подкрепа на държавите членки, включително практически насоки, финансиране и мониторинг, с което спомага преди всичко за предотвратяване на нарушения на законодателни актове на ЕС. В същото време, при нарушение на правото на ЕС, Комисията не се колебае да предприеме правни действия, като започва производства за установяване на нарушение. През последните години Комисията даде начало на новаторски процедури за защита на основните ценности: равенството, справедливостта и гражданството.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Правото на ЕС е това, което прави ЕС — свободен, справедлив и равноправен. То е движещата сила на една по-екологична, по-просперираща и цифрова Европа, в която гражданите могат да се чувстват в безопасност и защитени. Това следва да се полага на всеки европеец без изключения. Ето защо се нуждаем от всеобхватно, интелигентно и стратегическо прилагане на правото на ЕС, за да гарантираме, че европейците и предприятията могат да се възползват в пълна степен от това, което ЕС може да предложи.

Съобщението:

Съвместна работа с държавите членки

В качеството си на пазител на Договорите Комисията носи основната отговорност за прилагането на правото на ЕС. Сътрудничеството с държавите членки обаче е от решаващо значение за правоприлагането. Прилагането и изпълнението на правото на ЕС е резултат от съвместните усилия на различни участници, като националните съдилища, парламентите, регулаторните органи, органите за защита на потребителите или за защита на данните, както и гражданското общество и обществеността. По-специално националните съдилища, които са съдилища на ЕС при прилагането на правото на ЕС, играят особено важна роля във веригата на прилагане, тъй като именно чрез тях гражданите могат да имат ефективен достъп до правна защита.

Мониторинг и ранно откриване на нарушения на правото на ЕС

Повишената прозрачност и наблюдението са се доказали като ефективни за насърчаване на държавите членки да напреднат по-бързо към постигане на съответствие, както и за повишаване на осведомеността сред широката общественост. Информационното табло за единния пазар, информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, докладите за отделните държави в рамките на европейския семестър, докладът относно върховенството на закона, прегледът на изпълнението на политиките в областта на околната среда или оценката по Шенген са само някои от инструментите, които спомагат за идентифицирането на потенциални проблеми, при които може да са необходими мерки за прилагане на правото на ЕС.

Интелигентно правоприлагане и предотвратяване на нарушения от самото начало

За да се предотвратят различните тълкувания на новоприетото право на ЕС и да се насърчи общото разбиране на действащите разпоредби, Комисията предоставя на държавите членки практически насоки, срещи и обучения. Освен техническата помощ Комисията също така осигурява финансова подкрепа. Въпреки че финансирането, налично по линия на европейските регионални и структурни фондове или на Механизма за възстановяване и устойчивост, не представлява инструмент за правоприлагане, то може да доведе до промяна и да ускори прилагането на правото на ЕС.

Стратегическо правоприлагане и процес, предхождащ производството за установяване на нарушение (EU Pilot)

Целта на Комисията е да гарантира, че гражданите и предприятията се възползват възможно най-своевременно от предимствата, които правото на ЕС осигурява. Ето защо в някои случаи, включително тези с по-технически характер, Комисията може да реши да използва процедура, предшестваща производството за установяване на нарушение, известна като EU Pilot, която вероятно ще доведе до по-бързо спазване, отколкото до официално производство за установяване на нарушение. С течение на времето процедурата „EU Pilot“ доказа своята стойност. През 2021 г. над 80 % от процедурите по EU Pilot бяха успешно решени. За случаите, които не бяха решени успешно, бе образувано производство за установяване на нарушение.

Справяне с нарушенията на правото на ЕС чрез правни действия

Използването от страна на Комисията на производства за установяване на нарушение претърпя развитие с течение на времето, като се отдава приоритет на борбата с нарушенията с най-голямо въздействие върху интересите на гражданите и предприятията. Комисията удвои усилията си по въпроси, свързани с околната среда, цифровия преход и основните права. Всъщност Комисията предприе безпрецедентни правни стъпки за защита на основните ценности на ЕС, включително недискриминацията на ЛГБТ общността, свободата на медиите, борбата с расизма и ксенофобията и независимостта на съдебната власт. Освен това по по-голяма част от случаите бяха започнати по собствени разследвания на Комисията, като през последните пет години непрекъснато се наблюдава увеличение въпреки големите кризи. Като цяло производствата за установяване на нарушение водят до резултати, като над 90 % от случаите се решават преди да стане необходимо да бъде сезиран Съдът.

Бързи и ефективни реакции при криза

Кризите или извънредните ситуации, като например пандемията от COVID-19 и руската военна агресия срещу Украйна, подложиха на изпитание пълното спазване на правото от страна на държавите членки. Комисията използва широк набор от мерки, за да помогне на държавите членки да се адаптират към променящите се обстоятелства — от предлагане на ново законодателство, адаптиране на съществуващите разпоредби до предоставяне на насоки и финансова подкрепа. При необходимост бяха използвани и процедури за установяване на нарушение, например за предотвратяване на ограниченията върху износа и за защита на правата на потребителите.

Следващи стъпки

Прилагането на правото на ЕС не е еднократно събитие, а изисква непркъснати и упорити усилия от страна на държавите членки и Комисията за насърчаване на последователното и ефективното прилагане на правилата на ЕС. Понастоящем в рамките на Комисията и с държавите членки се извършва преглед, за да се гарантира, че са налице най-добрите възможни инструменти за правоприлагане, за да може правото на ЕС да функционира на практика. Особено внимание се отделя на по-доброто наблюдение на правилното прилагане на регламентите и на по-нататъшното повишаване на прозрачността на нашите дейности по правоприлагане. Комисията ще докладва за резултатите от него през 2023 г.

Контекст

Пълното, бързо и последователно изпълнение и прилагане на правото на ЕС от страна на държавите членки е от ключово значение, за да се гарантира, че гражданите и предприятията в ЕС се възползват от предимствата на съвместно договорените правила възможно най-скоро. То гарантира, че хората разчитат да са сигурни, че правата им се зачитат винаги, независимо от това къде живеят в ЕС. Това важи с особена сила, когато става въпрос за нашите споделени ценности, върховенството на закона, четирите свободи на ЕС и функционирането на единния пазар.

Европейската комисия прилага законите на ЕС и утвърждава Договорите като „пазител на Договорите“. Поради тази всеобхватна роля Комисията носи основна отговорност за правоприлагането. Това е основата, на която ЕС може да извлече максимална полза от вътрешния пазар, да стимулира прехода ни към по-екологична и по-цифровизирана Европа, да защитава и насърчава нашите ценности и сигурността на нашия Съюз и да гарантира равни права за всички. Ключови работни направления, като например годишните доклади относно върховенството на закона, Плана за действие за европейската демокрация и подновената стратегия за прилагане на Хартата на основните права, заедно представляват съществено ускоряване на работата за укрепване на правните и на демократичните основи на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *