Прилагане на Законодателния акт за цифровите услуги: Комисията поставя началото на Европейски център за алгоритмична прозрачност

17 април 2023

Утре Европейският център за алгоритмична прозрачност (ECAT) ще бъде официално открит от Съвместния изследователски център на Комисията в Севиля, Испания. Откриването ще бъде отбелязано с проява, която ще бъде излъчена тук. Проявата ще обедини представители на институциите на ЕС, академичните среди, гражданското общество и промишлеността, за да се обсъдят основните предизвикателства и значението за обществото на надзора върху начина, по който се използват алгоритмичните системи. След видео послание на комисаря за вътрешния пазар, Тиери Бретон, публиката ще се потопи в текущата и планираната работа на ECAT, включително чрез предварително представяне за нейния потенциал по време на демонстрации на живо.

Законодателният акт за цифровите услуги налага изисквания за управление на риска за дружествата, определени от Европейската комисия като много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки. Съгласно тази рамка определените платформи ще трябва да идентифицират, анализират и смекчават широк спектър от системни рискове на своите платформи, вариращи от начините, по които разпространението на незаконно съдържание и дезинформация може да бъде подсилено чрез техните услуги, до въздействието върху свободата на изразяване или свободата на медиите. По подобен начин трябва да бъдат оценени и смекчени специфичните рискове, свързани с онлайн насилието, основано на пола, и онлайн защитата на малолетните и непълнолетните лица и тяхното психично здраве. Плановете за смекчаване на риска на определените платформи и търсачки ще подлежат на независим одит и надзор от страна на Европейската комисия.

ECAT ще осигури на Комисията собствен технически и научен експертен опит, за да се гарантира, че алгоритмичните системи, използвани от много големите онлайн платформи и търсачки, отговарят на изискванията за управление и смекчаване на риска и прозрачност в Законодателния акт за цифровите услуги. Това включва, наред с другите задачи, извършването на технически анализи и оценки на алгоритмите. Междудисциплинарен екип от експерти в областта на данните, ИИ, социалните науки и правото ще обедини своя експертен опит, за да оцени тяхното функциониране и да предложи най-добри практики за смекчаване на въздействието им. Това ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира задълбоченият анализ на докладите за прозрачността и самооценката на риска, представени от определените дружества, и да се извършват проверки на техните системи, когато това се изисква от Комисията.

Тази мисия не би могла да бъде изпълнена без подходящ капацитет за научни изследвания и прогнозиране, който е присъщ на подхода на ECAT. Изследователите на JRC ще надграждат и доразвиват дългогодишния си експертен опит в областта на изкуствения интелект (ИИ), който вече изигра важна роля при подготовката на други ключови нормативни актове, като Законодателния акт за ИИ, координирания план за ИИ и прегледа му от 2021 г. Изследователите от ECAT ще се съсредоточат не само върху идентифицирането и справянето със системните рискове, произтичащи от много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, но и върху проучването на дългосрочното въздействие на алгоритмите върху обществото.

Контекст

На 15 декември 2020 г. Комисията представи предложението за Законодателен акт за цифровите услуги заедно с това за Законодателен акт за цифровите пазари (ЗАЦП) като комплексна рамка за гарантиране на по-безопасно и по-справедливо цифрово пространство за всички. След политическото споразумение, постигнато от съзаконодателите на ЕС през април 2022 г., Законодателният акт за цифровите услуги влезе в сила на 16 ноември 2022 г. Крайният срок за публикуване на броя на активните потребители месечно от страна на платформите и търсачките изтече на 17 февруари 2023 г. Понастоящем Комисията анализира публикуваната информация с цел да определи много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, които ще разполагат с четири месеца от определянето, за да изпълнят всички задължения по Законодателния акт за цифровите услуги, и по-специално да представят първата си оценка на риска. Считано от 17 февруари 2024 г. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага за всички посреднически услуги; до същата дата държавите членки трябва да назначат координатори за цифровите услуги.

Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага за всички цифрови услуги, посредством които потребителите закупуват стоки и ползват услуги или съдържание. С него се създават всеобхватни нови задължения за онлайн платформите с цел намаляване на вредите и противодействие на рисковете онлайн, укрепва се защитата на правата на потребителите онлайн, а за цифровите платформи се въвежда единствена по рода си нова рамка за прозрачност и отчетност. Правилата са замислени като единен, еднороден набор за целия ЕС и ще осигурят на потребителите нова защита, а на предприятията — правна сигурност в рамките на целия единен пазар. Законодателният акт за цифровите услуги е първият по рода си набор от регулаторни инструменти в световен мащаб и в международен план представлява модел за подражание в областта на регулаторния подход към онлайн посредниците.

Мария Габриел, комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта: „Научните изследвания и науката са гръбнакът на цифровата трансформация. Законодателният акт за цифровите услуги за първи път предоставя достъп на изследователите до данни от много големите онлайн платформи и търсачки. В този контекст ECAT ще насърчи създаването на световна научноизследователска общност.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *