Агресията на Русия срещу Украйна: ЕС приема пакет за „поддържане и привеждане в съответствие“

21 юли 2022
Knowledge Base

В отговор на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна днес Съветът прие нови мерки, чиято цел е да се затегнат съществуващите икономически санкции срещу Русия, да се подобри тяхното прилагане и да се повиши тяхната ефективност.

С днешния пакет за „поддържане и привеждане в съответствие“ се въвежда нова забрана за купуване, внос или трансфер, пряко или непряко, на злато, ако то произхожда от Русия и след това е изнесено от Русия в ЕС или в трета страна. Тази забрана обхваща и бижутерийните изделия.

С пакета също се разширява списъкът на контролираните изделия, които могат да допринесат за военното и технологичното усъвършенстване на Русия или за развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, като по този начин се засилва контролът върху износа на технологии с двойна употреба и авангардни технологии.

По-подробно

Освен това новите мерки включват шлюзовете в съществуващата забрана за достъп до пристанищата, за да се избегне заобикалянето на санкциите; с тях се разширява обхватът на забраната за приемане на депозити, така че да бъдат включени и тези на юридически лица, образувания или органи, установени в трети държави и мажоритарно притежавани от руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия. Приемането на депозити за незабранена трансгранична търговия ще стане предмет на предварително разрешение от националните компетентни органи.

Освен това ЕС въвежда редица разяснения на съществуващите мерки, например в областта на обществените поръчки, въздухоплаването и правосъдието. Например забраната за извършване на каквито и да било сделки с руски публични субекти ще бъде леко променена, за да се гарантира достъпът до правосъдие.

С цел да се избегнат потенциалните отрицателни последици за продоволствената и енергийната сигурност в световен мащаб, ЕС реши да разшири обхвата на освобождаването от забраната за извършване на сделки с определени държавни субекти във връзка с трансакции за селскостопански продукти и за пренос на нефт до трети страни.

По-общо казано, ЕС е решен да избягва всички мерки, които биха могли да доведат до продоволствена несигурност в световен мащаб. Нито една от мерките, приети днес или преди това с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по никакъв начин не е насочена срещу търговията със селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове, между трети държави и Русия.

По подобен начин мерките на ЕС не възпрепятстват трети държави и техните граждани, извършващи дейност извън Съюза, да закупуват фармацевтични или медицински продукти от Русия.

В допълнение към икономическите санкции Съветът реши да включи допълнителни лица и образувания и да засили изискванията за докладване, като постави върху санкционираните лица тежестта за деклариране на активите, за да се улесни замразяването на техните активи в ЕС.

ЕС стои твърдо зад Украйна и ще продължи да предоставя силна подкрепа за цялостната икономическа, военна, социална и финансова стабилност на Украйна, включително хуманитарна помощ.

ЕС осъжда решително безогледните нападения на Русия срещу цивилното население и гражданската инфраструктура и настойчиво призовава Русия незабавно и безусловно да изтегли всички свои войски и военно оборудване от цялата територия на Украйна в нейните международно признати граници. Международното хуманитарно право, включително във връзка с третирането на военнопленниците, трябва да бъде спазвано. На принудително отведените в Русия украинци, особено децата, трябва незабавно да се разреши да се върнат при безопасни условия. Русия, Беларус и всички отговорни за военни престъпления и други особено тежки престъпления ще бъдат подведени под отговорност за действията си в съответствие с международното право.

В заключенията си от 23 – 24 юни 2022 г. Европейският съвет заяви, че ще продължи работата по санкциите, включително за укрепване на прилагането и предотвратяване на заобикалянето.

Съответните правни актове са публикувани в Официален вестник.

(Източник: Европейски съвет/Съвет на ЕС)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *