Комисията приема ограничено удължаване на инструментите за държавната помощ при кризи с цел да бъде оказвана по-нататъшна подкрепа на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството

09 май 2024

Днес Европейска комисия прие изменение на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, за да удължи с шест месеца срокът на действие на някои разпоредби на рамката с цел справяне с продължаващите смущения на пазара, по-конкретно в селскостопанския сектор и в сектора на рибарството.На 11 април 2024 г. Комисията се консултира с държавите членки във връзка с продължаващите сериозни смущения в икономиката, които засягат в частност секторите на първичното селско стопанство, на рибарството и на аквакултурите. Комисията взе също така предвид заключенията на Европейския съвет от 17 и 18 април 2024 г. относно значението на устойчивия и издръжливия на сътресения селскостопански сектор за продоволствената сигурност и за стратегическата автономност на ЕС, както и насърчението от страна на Европейския съвет да продължи работата по евентуално удължаване на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход.

В този контекст Комисията реши да приеме ограничено удължаване на срока на действие на раздел 2.1 от Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход за сектора на първичното селско стопанство, както и за секторите на рибарството и на аквакултурите. Решението да бъде отложена постепенната отмяна на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход позволява на държавите членки да предоставят ограничени по размер помощи на предприятията, извършващи дейности в тези сектори, за още шест месеца до 31 декември 2024 г. По този начин държавите членки ще разполагат с повече време, за да изпълнят мерки за подкрепа, ако е необходимо.

Удължаването не включва увеличаване на таваните, определени по отношение на ограничената по размер помощ. Затова държавите членки ще продължат да могат да предоставят на засегнатите от кризата или от последващите санкции и ответни санкции, включително от страна на Русия, предприятия суми до 280 000 евро за селскостопанския сектор и до 335 000 евро за секторите на рибарството и аквакултрите.

Днешното изменение не засяга останалите разпоредби на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход:

Раздел 2.1, с който на държавите членки се дава възможност да предоставят ограничена по размер помощ, ще бъде отменен на 30 юни 2024 г. за всички сектори освен за секторите на първичното селско стопанство, рибарството и аквакултурите.
Раздел 2.4, с който на държавите членки се дава възможност да предоставят помощ за компенсиране на високите цени на енергията, също ще бъде отменен на 30 юни 2024 г.
Раздели 2.2 и 2.3 относно помощ за осигуряване на ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми и на сектор 2.7 относно мерки, предназначени за подпомагане на намаляването на търсенето на електроенергия, вече бяха отменени на 31 декември 2023 г., докато
раздели 2.5, 2.6 и 2.8, чиято цел е ускоряването на екологичния преход и намаляването на зависимостта от горива ще бъдат запазени до 31 декември 2025 г.

Успоредно с днешното изменение Комисията ще постави също началото на преразглеждането на Регламента за помощта de minimis в селското стопанство предвид инфлационния натиск през последните години и наред с другото в настоящия контекст на високите цени на стоките, засягащи селскостопанския сектор. С този регламент малката по размер помощ в селското стопанство се изключва от контрола върху държавната помощ, тъй като се счита, че този вид помощ няма отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар. По-конкретно държавите членки могат да предоставят помощ в селското стопанство в размер до 20 000 евро на бенефициер (25 000 евро, ако държавата членка разполага с централен регистър за вписване на помощ de minimis) за период от 3 години без предварително уведомяване на Комисията с цел одобрение. Правилата за помощта de minimis в селското стопанство бяха последно преразгледани през 2019 г., като ще е необходимо да бъдат преразгледани преди 31 декември 2027 г., когато изтича срокът им на действие към момента.

Контекст

Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета на 23 март 2022 г., позволи на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Временната рамка при кризи беше изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

На 9 март 2023 г. Комисията прие действащата Временна рамка при кризи и преход, за да насърчи мерките за подкрепа в сектори, които са от възлово значение за прехода към неутрална по отношение на климата икономика, в съответствие с промишления план на Зеления пакт. На 20 ноември 2023 г. Комисията прие ограничено удължаване на някои видове помощ с оглед на продължаващите смущения на пазара, по-конкретно в енергийния сектор.

След днешното изменение Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход дава възможност за предоставяне на:

*Раздел 2.1: ограничена по размер помощ под всякаква форма до 280 000 евро на предприятие, извършващо дейност в сектора на първичното селско стопанство, както и 335 000 евро за предприятия, извършващи дейност в секторите на рибарството и аквакултурите, до 31 декември 2024 г., и в размер до 2,25 милиона евро във всички други сектори до 30 юни 2024 г.;
*Раздел 2.4: Помощ за компенсиране на високите цени на енергията. Помощта, която може да бъде предоставена под всякаква форма до 30 юни 2024 г., ще компенсира частично предприятията, по-специално енергоемките потребители, за допълнителните разходи, дължащи се на извънредни увеличения на цените на газа и електроенергията.
*Раздел 2.5: Мерки за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници. Държавите членки могат да създават схеми за инвестиции в енергия от всички възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан, съхранение и топлинна енергия от възобновяеми източници, включително чрез термопомпи, с опростени тръжни процедури, които могат да бъдат осъществени бързо, като същевременно включват достатъчни предпазни мерки за защита на еднаквите условия на конкуренция. По такива схеми помощ може да се предоставя до 31 декември 2025 г., като след тази дата ще продължат да се прилагат обичайните правила за държавна помощ, включително по-специално съответните разпоредби от Насоките във връзка с държавната помощ в областта на климата, енергетиката и околната среда;
*Раздел 2.6: Мерки за улесняване на декарбонизацията на промишлените процеси. За да се ускори допълнително диверсификацията на енергийните доставки, държавите членки могат да подкрепят инвестиции за постепенно извеждане от употреба на изкопаеми горива, по-специално чрез електрификация, енергийна ефективност и преминаване към използване на водород от възобновяеми източници и водород от електролиза на вода, който отговаря на определени условия, с разширени възможности за подпомагане на декарбонизацията на промишлените процеси, преминаващи към горива, получени от водород. По такива схеми помощ може да се предоставя до 31 декември 2025 г., като след тази дата ще продължат да се прилагат обичайните правила за държавна помощ, включително по-специално съответните разпоредби от Насоките във връзка с държавната помощ в областта на климата, енергетиката и околната среда;
*Раздел 2.8: Мерки за допълнително ускоряване на инвестициите в ключови сектори за прехода към неутрална по отношение на климата икономика, като се даде възможност за инвестиционна подкрепа за производството на стратегическо оборудване, а именно батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи, електролизьори и съоръжения за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, както и за производството на ключови компоненти и за производството и рециклирането на съответните суровини от критично значение. По такива мерки помощ може да се предоставя до 31 декември 2025 г. Повече информация относно възможностите за подкрепа на мерките за ускоряване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии може да бъде намерена тук.

Повече информация относно Временната рамка при кризи и преход и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна и за насърчаване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии, може да бъде намерена тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *