Комисията преразглежда правните норми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

21 юли 2021
Knowledge Base

Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата система на ЕС от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Целта на този пакет е да се подобри разкриването на съмнителните операции и дейности и да се поправят нормативните пропуски, използвани от престъпниците за изпиране на незаконните приходи или финансиране на терористични дейности чрез финансовата система. Както бе припомнено в стратегията на ЕС за Съюз на сигурност за 2020—2025 г., засилването на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще спомогне за защитата на европейците от тероризъм и организирана престъпност.

С днешните мерки, при които са отчетени новите и нововъзникващите предизвикателства, пораждани от техническия прогрес — виртуалните валути, по-интегрираните финансови потоци в рамките на единния пазар, глобалният характер на терористичните организации и др., значително се усъвършенства действащата нормативна уредба на ЕС. С тези предложения ще се спомогне за изграждането на много по-съгласувана уредба, която ще улесни спазването на правните норми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на различните стопански субекти и особено на тези с трансгранична дейност.

Днешният пакет се състои от четири законодателни предложения:

  • регламент за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • регламент относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, сред чиито пряко приложими разпоредби са тези относно комплексната проверка на клиента и относно действителните собственици;
  • Шеста директива относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с която се заменя действащата Директива (ЕС) 2015/849 (изменена с петата директива относно борбата с изпирането на пари) и сред чиито разпоредби, които ще бъдат внедрени в националното законодателство, са тези относно националните надзорни органи и относно звената за финансово разузнаване в държавите членки;
  • преразглеждане на регламента от 2015 г. относно паричните преводи (Регламент (ЕС) 2015/847) с цел да се проследяват прехвърлянията на криптоактиви.

Изявления на членове на Комисията:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията с ресор „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Всеки нов скандал с изпиране на пари е още един скандал в повече и тревожен сигнал, че работата ни по запълване на празнотите в нормативната уредба на финансовата ни система все още не е свършена. През последните години постигнахме огромен напредък и понастоящем правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари са сред най-строгите в света. Сега обаче те трябва да бъдат прилагани еднообразно, а прилагането им — стриктно контролирано, така че предвидените мерки да бъдат наистина ефективни. Ето защо днес действаме с решимост — за да изкореним изпирането на пари и да попречим на престъпниците да се ползват от облагите на престъпната си дейност.“
Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, добави: „Изпирането на пари представлява съвсем явна и непосредствена опасност за гражданите, демократичните институции и финансовата система. Мащабът на проблема не може да бъде подценяван и пропуските, които престъпниците могат да използват, трябва да бъдат поправени. С днешния пакет значително ускоряваме усилията си за спиране на изпирането на мръсните пари чрез финансовата система: подобряваме координацията и сътрудничеството между органите в държавите членки и създаваме нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. С тези мерки ще можем по-добре да защитаваме целостта на финансовата система и единния пазар.“

Нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари

В основата на днешния законодателен пакет е създаването на нов орган на ЕС, с помощта на който ще се преобрази надзорът в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще се засили сътрудничеството между звената за финансово разузнаване (ЗФР). Новият орган на ЕС за борба с изпирането на пари ще бъде централният орган, който ще координира националните органи, за да се осигури коректно и неотклонно прилагане на правните норми на ЕС от страна на частния сектор. Органът на ЕС за борба с изпирането на пари също така ще подпомага ЗФР за подобряване на капацитета им за анализ на незаконните потоци и за превръщането на финансовото разузнаване във възлов източник за правоприлагащите органи.

По-специално, органът на ЕС за борба с изпирането на пари:

*ще създаде, въз основа на общи надзорни методи и сближаване на строгите надзорни стандарти, единна интегрирана система за надзор в ЕС във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

* ще упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции с дейност в голям брой държави членки или ще изисква незабавни действия за противодействие на непосредствените рискове;

* ще наблюдава и координира националните надзорни органи, отговарящи за други финансови субекти, и ще координира надзорните органи на нефинансовите субекти;

* ще подпомага, с цел да се установяват по-добре трансграничните незаконни финансови потоци, сътрудничеството между националните звена за финансово разузнаване и ще улеснява координацията между тях, както и съвместните анализи.

Единна правна уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

С единната правна уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще се съгласуват действащите в ЕС разпоредби в тази област чрез въвеждането например на по-подробни разпоредби относно комплексната проверка на клиента, действителните собственици, правомощията и задачите на надзорните органи и на звената за финансово разузнаване. Съществуващите национални регистри на банковите сметки ще бъдат свързани, което ще ускори достъпа на звената за финансово разузнаване до сведения за банковите сметки и сейфовете. Комисията ще предостави достъп до тази система и на правоприлагащите органи, като при делата с трансграничен елемент ускори финансовите разследвания и възстановяването на придобитите от престъпна дейност активи. Достъпът до финансова информация ще се извършва съгласно строгите гаранции, предвидени в Директива (ЕС) 2019/1153 относно обмена на финансова информация.

Цялостно прилагане спрямо сектора на криптоактивите на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Понастоящем правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма обхващат само някои категории доставчици на услуги за криптоактиви. С предложената реформа тези правни норми ще обхванат целия сектор на криптоактивите, като всички доставчици на услуги ще бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиентите си. С днешните изменения ще се осигури пълна проследимост на прехвърлянията на криптоактиви (биткойн и др.), така че да може да се предотвратява и разкрива евентуалното им използване за изпиране на пари или финансиране на тероризма. Освен това ще бъдат забранени анонимните портфейли с криптоактиви, а правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще се прилагат изцяло спрямо сектора на криптоактивите.

Валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой

Големите плащания в брой са лесен начин за престъпниците да изпират пари, тъй като установяването на операциите е много трудно. Ето защо днес Комисията предложи валиден за целия ЕС таван от 10 000 евро за големи плащания в брой. Това валидно за целия ЕС ограничение е достатъчно високо, за да не застраши ролята на законно платежно средство на еврото, и признава възловата роля на парите в брой. Тавани вече съществуват в около две трети от държавите членки, но са в различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в сила. Ограничаването на големите плащания в брой затруднява изпирането на пари от престъпниците. По примера на забраната от правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на анонимните банкови сметки ще бъде забранено и предоставянето на анонимни портфейли с криптоактиви.

Трети държави

Изпирането на пари е глобално явление, за борбата с което е необходимо тясно международно сътрудничество. Комисията вече работи в такова сътрудничество с международните си партньори за борба с потоците на мръсни пари в света. Специалната група за финансови действия (FATF) – световният орган за наблюдение на изпирането на пари и финансирането на тероризма – издава препоръки към държавите. Държава, която е включена в списъка на FATF, ще бъде включена и в списъка на ЕС. Ще има два списъка на ЕС – „черен списък“ и „сив списък“, отразяващ списъка на FATF. След включването на дадена държава в списъка, ЕС ще предприема мерки, съобразени с поражданите от тази държава рискове. ЕС ще може също така да включва в списъците си държави, които не присъстват в списъка на FATF, но които независима оценка е посочила като заплаха за финансовата система на ЕС.

Разнообразните инструменти, които Комисията и органът на ЕС за борба с изпирането на пари могат да използват, ще позволят на ЕС да върви в крак с бързо променящата се и сложна международна среда с динамични рискове.

Следващи стъпки

Следващият етап на законодателния пакет е обсъждането му от Европейския парламент и Съвета. Комисията се надява на бърз законодателен процес. Бъдещият орган за борба с изпирането на пари следва да бъде приведен в готовност през 2024 г., като ще започне да изпълнява задачите си по пряк надзор малко по-късно — след като директивата бъде внедрена в националното право и новите правни норми започнат да се прилагат.

Контекст

Сложният въпрос за прекъсване на потоците с мръсни пари не е нов. Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от основно значение за финансовата стабилност и сигурността в Европа. Нормативните пропуски в една държава членка се отразяват върху целия ЕС. Ето защо правните норми на ЕС следва да бъдат ефективно и съгласувано прилагани и контролирани, за да се противодейства на престъпността и да се защитава финансовата ни система. Ключов фактор в тази връзка е ефективността и съгласуваността на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари. С днешния законодателен пакет се изпълняват ангажиментите в приетия от Комисията на 7 май 2020 г. План за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Нормативната рамка на ЕС за борба с изпирането на пари включва също така: регламента за взаимното признаване на заповедите за изземване и конфискация, директивата за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред, директивата за установяване на правила за използването на финансова и друга информация за борба с тежките престъпления, Европейската прокуратура и Европейската система за финансов надзор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *