Украйна: Комисията предлага правила за замразяване и конфискация на активите на олигарси, нарушаващи ограничителните мерки, и престъпници

28 май 2022

Днес Европейската комисия предлага нарушението на ограничителните мерки на ЕС да бъде добавено към списъка на престъпленията в ЕС. Комисията предлага също така нови по-строги правила относно възстановяването и конфискацията на активи, които ще допринесат и за прилагането на ограничителните мерки на ЕС. Докато руската агресия срещу Украйна продължава, от първостепенно значение е ограничителните мерки на ЕС да се прилагат изцяло и да не се допуска нарушаването им. Днешните предложения имат за цел да се гарантира, че активите на лицата и образуванията, които нарушават ограничителните мерки, могат да бъдат конфискувани на практика в бъдеще. Предложенията са в контекста на работната група „Freeze and Seize“, създадена от Комисията през март.

Обявяване на нарушаването на ограничителните мерки на ЕС за престъпление в ЕС

На първо място Комисията предлага нарушението на ограничителните мерки на ЕС да бъде добавено към списъка на престъпленията в ЕС. Това ще позволи да се определи общ основен стандарт за престъпленията и наказанията в целия ЕС. От друга страна, такива общи правила на ЕС ще улеснят разследването, наказателното преследване и наказването на нарушенията на ограничителните мерки във всички държави членки.

Нарушаването на ограничителните мерки отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС, тъй като представлява престъпление в повечето държави членки. То е също така особено тежко престъпление, тъй като може да води до удължаване на заплахите за международния мир и сигурност и има явно трансгранично измерение, което изисква единен отговор на равнище ЕС и на световно равнище.

Заедно с предложението Комисията излага и начина, по който би могла да изглежда една бъдеща директива относно наказателните санкции, в свое съобщение с приложение. Потенциалните престъпления биха могли да включват: участие в действия или дейности, насочени към пряко или непряко заобикаляне на ограничителните мерки, включително чрез укриване на активи; незамразяване на средства, принадлежащи на, държани или контролирани от определено лице/образувание; или участие в търговия, като например внос или износ на стоки, обхванати от търговски забрани.

След като държавите — членки на ЕС, постигнат съгласие по инициативата на Комисията за разширяване на списъка на престъпленията в ЕС, Комисията ще представи законодателно предложение въз основа на придружаващото съобщение и приложението към него.

Укрепване на правилата на ЕС относно възстановяването и конфискацията на активи, за да бъдат включени ограничителните мерки на ЕС

На второ място, Комисията представя предложение за директива относно възстановяването и конфискацията на активи. Основната цел е да се гарантира, че престъпността не носи ползи, като престъпниците се лишават от неправомерно придобити облаги и се ограничава способността им да извършват по-нататъшни престъпления. Предложените правила ще се прилагат и по отношение на нарушаването на ограничителните мерки, като се гарантират ефективното проследяване, замразяване, управление и конфискация на приходите от нарушаването на ограничителните мерки.

С предложението се модернизират правилата на ЕС за възстановяване на активи, наред с другото чрез:

  • разширяване на мандата на службите за възстановяване на активи с цел бързо проследяване и идентифициране на активи на лица и образувания, подлежащи на ограничителни мерки на ЕС. Тези правомощия ще се прилагат и по отношение на активи от престъпна дейност, включително чрез спешно замразяване на имущество, когато съществува риск активите да изчезнат;
  • разширяване на възможностите за конфискация на активи от по-широк набор от престъпления, включително нарушаването на ограничителните мерки на ЕС, след като бъде прието предложението на Комисията за разширяване на списъка на престъпленията в ЕС;
  • създаване на служби за управление на активи във всички държави от ЕС, за да се гарантира, че замразеното имущество не губи стойност, което позволява продажбата на замразени активи, които лесно биха могли да се амортизират или са скъпи за поддръжка.

Членовете на колегиума изразиха следните становища:

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: Санкциите на ЕС трябва да бъдат спазвани, а тези, които се опитват да ги заобикалят — наказвани. Нарушаването на санкциите на ЕС е тежко престъпление и трябва да има сериозни последици. За тази цел се нуждаем от правила, валидни в целия Съюз. Ние отстояваме нашите общи ценности и трябва да накараме тези, които поддържат функционирането на военния апарат на Путин, да платят цената за това.

Комисарят по въпросите на правосъдието и потребителите Дидие Рейндерс добави: Трябва да гарантираме, че лицата или дружествата, които заобикалят ограничителните мерки на ЕС, биват подвеждани под отговорност. Техните действия са престъпление, което следва да бъде строго санкционирано в целия ЕС. Понастоящем различните наказателни определения и санкции по отношение на нарушаването на ограничителните мерки все още могат да доведат до безнаказаност. Трябва да премахнем пропуските и да предоставим на съдебните органи правилните инструменти за наказателно преследване на нарушенията на ограничителните мерки на Съюза.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон изтъкна: Шефовете на престъпни групи си осигуряват мълчание и вярност чрез всяване на страх. Обикновено обаче алчността им води до охолен начин на живот. Това винаги оставя следа. Сега Европейската комисия предлага нови инструменти за борба с организираната престъпност чрез проследяване на тези активи. Настоящото предложение позволява на служителите по възстановяване на активи да установяват произхода на активите и да разпореждат спешното им обезпечаване. Проследяването позволява активите да бъдат идентифицирани, а спешното замразяване дава време на съдилищата да предприемат действия. Настоящото предложение ще обхване нови видове престъпления, включително трафик на огнестрелни оръжия и изнудване в размер до 50 милиарда евро. Предложението се отнася и до богатства с неизяснен произход. Ръководителите на престъпни групи повече няма да бъдат защитени от наказателно преследване. Освен всичко друго криминализирането на нарушаването на санкциите значително ще ускори реагирането по отношение на недобросъвестни лица.

Контекст

Ограничителните мерки са основен инструмент за защита на международната сигурност и утвърждаване на правата на човека. Тези мерки включват замразяване на активи, забрани за пътуване, ограничения върху вноса и износа и ограничения върху банковите и други услуги. Понастоящем в ЕС съществуват над 40 режима на ограничителни мерки, а правилата, криминализиращи нарушенията на тези мерки, се различават в отделните държави членки.

Съюзът въведе редица ограничителни мерки срещу руски и беларуски физически лица и дружества, както и секторни мерки, някои от които датират от 2014 г. Прилагането на ограничителните мерки на ЕС след руското нападение срещу Украйна показва сложността на идентифицирането на активи, притежавани от олигарси, които ги крият в различни юрисдикции чрез сложни правни и финансови структури. Непоследователното прилагане на ограничителните мерки подкопава способността на Съюза да предприема единни действия.

С цел да се засили координацията на равнището на Съюза при прилагането на тези ограничителни мерки, Комисията създаде работната група „Freeze and Seize“. Освен че осигурява координацията между държавите членки, работната група се стреми да проучи взаимодействието между ограничителните и наказателноправните мерки. Досега държавите членки са докладвали за замразени активи на стойност 9,89 милиарда евро и са блокирали трансакции на стойност 196 милиарда евро. На 11 април Европол, съвместно с държавите членки, Евроюст и Frontex, започна операция „Оскар“ в подкрепа на финансови и наказателни разследвания, насочени срещу активи от престъпна дейност, притежавани от физически и юридически лица, обхванати от санкциите на ЕС.

Ограничителните мерки са ефективни само ако се прилагат систематично и изцяло и ако нарушенията се наказват. От държавите членки вече се изисква да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на ограничителните мерки. Някои държави членки обаче използват много по-общи определения и разпоредби от други. В някои държави членки нарушаването на ограничителните мерки е престъпление и административно нарушение, в други — само престъпление, а в трети води само до административни санкции. Тази мозайка позволява на лицата, подлежащи на ограничителни мерки, да ги заобикалят.

Днес Комисията публикува и доклад за напредъка по изпълнението на стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, в който се подчертават заплахите за сигурността, произтичащи от непровокираната и необоснована война на Русия срещу Украйна. В доклада се подчертава необходимостта от координиран подход на ЕС по редица въпроси и се изтъква, че борбата с организираната престъпност е един от основните приоритети на ЕС за гарантиране на Съюз на сигурност за всички.

Източник: EU Comission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *