ЕС и Турция задълбочават сътрудничеството в областта на екологичния и цифровия преход

26 април 2024

Днес Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, и Мехмет Фатих Къкър, министър на промишлеността и технологиите на Република Турция, проведоха втория диалог на високо равнище между ЕС и Турция по въпросите на науката, научните изследвания, технологиите и иновациите в Истанбул. Това бележи важен етап в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на научните изследвания и иновациите. Двете страни обявиха, че три програми за иновации от Турция вече са сертифицирани да участват в схемата Plug-in на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), което ще им даде възможност да представят проекти от своя портфейл директно на етапа на пълно прилагане на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ. Освен това до края на годината Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще създаде общностен център в Турция. Освен това Съвместният изследователски център на Комисията подкрепи стартирането на първоначалната пътна карта на Турция в подкрепа на разработването на регионални стратегии за интелигентна специализация.

Комисар Иванова и министър Какир обмениха мнения относно политиките на ЕС и Турция в областта на науката, технологиите и иновациите, като поставиха акцент върху решаващата роля на квалифицираната работна сила за създаването на условия за иновации и трансфер на технологии. Те потвърдиха отново ангажимента си за засилване на сътрудничеството в горепосочените области с цел по-тясна и по-задълбочена интеграция на Турция в европейското научноизследователско пространство, включително мисиите и партньорствата на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

Срещата беше важен момент за оценка на текущото сътрудничество в критични сектори и за обсъждане на бъдещите възможности за сътрудничество между академичните среди и бизнеса. ЕС и Турция постигнаха съгласие, че по-силната интеграция на капацитета за научни изследвания и иновации и дейностите за трансфер на технологии, съчетани с развитието на човешкия капитал, са от ключово значение за успеха на текущия екологичен и цифров преход.

Значителното постижение на турския учен Рана Санал, носител на Европейската награда за жени новатори за периода 2023—2024 г., беше изтъкнато като успешен резултат от сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на иновациите.

Този следобед комисар Иванова и министър Къкър ще отворят и научния център на Университета „Богази“. Този център беше модернизиран благодарение на почти 8 милиона евро подкрепа от програми на ЕС. Центърът ще извършва авангардни научни изследвания в областта на секвенирането на протеините и лечението на рака.

Обща информация

Турция участва в програми на ЕС за научни изследвания и иновации от 2003 г. насам с общо 743 милиона евро подкрепа от ЕС за турски изследователи и новатори. Участието им в „Хоризонт Европа“, настоящата програма, е особено успешно. Приносът на ЕС за турските организации достигна 91 милиона евро през 2022 г., като подкрепи участието в мисии и партньорства на ЕС, мрежи за наука, технологии и иновации, като например сътрудничеството в областта на науката и технологиите (COST) и EUREKA, както и в действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“, в подкрепа на обучението, развитието на умения и мобилността на изследователите и международните докторски програми. Освен това Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) предостави над 700 милиона евро в подкрепа на конкурентоспособността и иновациите на турската икономика, като финансира проекти за повишаване на производителността, технологичното развитие и иновациите, както и за насърчаване на екологичната и цифровата трансформация.

Първият диалог на високо равнище между ЕС и Турция по въпросите на науката, научните изследвания, технологиите и иновациите се проведе в Брюксел на 15 ноември 2022 г. с акцент върху аспектите на Европейския зелен пакт за стимулиране на развитието на човешкия капитал, иновациите и трансфера на технологии.

На 1 септември 2023 г. двете страни подписаха споразумение за асоцииране на Турция към програмата „Цифрова Европа“. Това дава възможност на турските предприятия, правителствени органи и други допустими субекти да участват в проекти за внедряване на цифрови технологии. Споразумението също така ще даде възможност за създаването на цифрови иновационни центрове в Турция.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта : „Тясното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите с единомислещи партньори е ключов приоритет за Европейския съюз. Ето защо диалогът на високо равнище беше крайъгълен камък. Обсъдихме как да задълбочим още повече вече много успешното си сътрудничество. Заедно можем да успеем по-бързо в екологичния и цифровия преход.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *