ЕС инвестира над 1 млрд. евро в иновативни проекти за декарбонизация на икономиката

19 ноември 2021

Европейският съюз инвестира над 1,1 милиарда евро в 7 широкомащабни иновативни проекта по линия на Фонда за иновации. Чрез безвъзмездните средства ще се подкрепят проекти, насочени към комерсиализацията на революционни технологии в енергоемките отрасли, в сектора на водорода, в улавянето, използването и съхранението на въглерод и в енергията от възобновяеми източници. Проектите се осъществяват в Белгия, Италия, Финландия, Франция, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция.

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател, заяви: „Иновациите са от решаващо значение за решенията, от които се нуждаем това десетилетие, за да е възможно да ограничим увеличението на температурите до 1,5 градуса. Като се добавят към съществено намаляване на емисиите, иновациите ни отварят пътя към изпълнение на Парижкото споразумение. Чрез днешното решение се предоставя конкретна подкрепа за проекти в областта на чистите технологии в цяла Европа, които ще дадат възможност за развитие на революционните технологии, подпомагащи и ускоряващи прехода към неутралност по отношение на климата. С нашия пакет документи „Подготвени за цел 55“ се предлага да се увеличат средствата по Фонда за иновации, за да могат дори още повече иновативни европейски проекти и идеи да участват в световната надпревара за иновации в областта на климата“.

Седемте проекта бяха избрани за финансиране по първата покана за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации за широкомащабни проекти, т.е. проекти с капиталови разходи в общ размер над 7,5 милиона евро. Те бяха оценени от независими експерти от гледна точка на капацитета им за намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с конвенционалните технологии и за реализиране на новаторски решения, надхвърлящи съвременните достижения, като същевременно самите проекти трябва да са достатъчно добре развити, за да позволят бързото им разгръщане. Други критерии за подбора включваха потенциала на проектите за развитие във времето и ефективност на разходите.

Избраните проекти обхващат редица сектори от значение за декарбонизацията на различни отрасли от европейската промишленост и енергетика, като например химическата промишленост, стоманата, цимента, рафинериите, електроенергията и топлинната енергия. Всички проекти или вече са част от промишлени центрове, или дават тласък на клъстерите за декарбонизация на взаимосвързаните промишлени отрасли.

Кратко представяне на проектите

Енергоемки промишлени сектори: проект в Швеция има за цел пълното премахване на емисиите на парникови газове при производството на стомана чрез използване на водород от възобновяеми източници в Йеливаре и Оксельосунд. Друг проект във Финландия ще демонстрира два начина за производство на чист водород в рафинерия в Порвоо чрез възобновяема енергия и улавяне на CO2 и постоянното му съхранение в Северно море. Във Франция един проект има за цел улавяне на неизбежните емисии в циментов завод, като част от CO2 ще се съхранява геологично в Северно море, а друга част ще се включва в бетон. За да се намалят емисиите при производството на водород и химикали, проект в Белгия е насочен към разработване на цялостна верига на стойността за улавяне, пренос и съхранение на въглерод в пристанище Антверпен.

Енергия от възобновяеми източници: проект в Италия има за цел разработване на промишлена пилотна линия за производство на иновативни и високоефективни фотоволтаични клетки в Катания. С друг проект в Испания ще се преобразуват нерециклируемите твърди отпадъци в община Ел Морел в метанол — основно химическо и нисковъглеродно гориво. Друг проект в Швеция цели създаване на широкомащабно съоръжение за биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод в съществуващата инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса в Стокхолм.

Следващи стъпки

По успешните проекти започва да се подготвят отделните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), изпълнителния орган на Фонда. Очаква се те да бъдат финализирани през първото тримесечие на 2022 г., което ще даде възможност на Комисията да приеме съответното решение за отпускане на безвъзмездни средства и да започне да ги разпределя.

На 26 октомври Комисията отправи втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти с краен срок 3 март 2022 г. Насърчават се всички лица, чиито проекти не са били избрани при първата покана, да кандидатстват отново.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *