Доклад относно границите на Обединеното кралство: степен на подготовка за края на преходния период


Дата на издаване::Ноември 6, 2020
Език:Английски
Страници:88
Издател:Сметна палата на Великобритания
Цена:Free (онлайн версия)

Преходният период на Брекзит трябва да приключи на 31 декември 2020 г., когато Великобритания окончателно ще престане да бъде част от единния пазар и митническия съюз на ЕС. От 1 януари 2021 г. ще има промени в начина, по който Обединеното кралство търгува с ЕС относно митническите правила и проверките на границата. ЕС също ще започне да третира Обединеното кралство като трета държава.

След решението на Обединеното кралство да напусне ЕС през 2016 г., Сметната палата на Великобритания съставя четири доклада относно управлението на границите, като се фокусира основно върху готовността на правителството за излизане без сделка.

Съдържание и обхват на настоящия доклад

Най-новият доклад отчита продължаващите преговори, променения социално-икономически и политически контекст. Неговата цел е да посочи как правителството и ведомствата се подготвят за управление на границата след края на преходния период; да покаже степента на готовност за изпълнение на управленските планове; да подчертае значителните рискове за ефективното функциониране на границата от 1 януари 2021 г. Докладът се основава на наличната информация до 30 октомври 2020 г.

В първа част е изложен контекста на подготовката за края на преходния период и са представени правителствените предвиждания.

Втора част обсъжда напредъка по прилагането на мерките, необходими за управление на границата на Великобритания (GB) от 1 януари 2021 г.

В трета част се съдържа напредъкът по прилагането на Северноирландския протокол от 1 януари 2021 г.

В четвърта част може да бъде намерена информация относно напредъка по прилагането на мерките, необходими за управление на границата от 1 юли 2021 г. В тази част са разгледани и някои дългосрочни въпроси.

С оглед планиране на рисковете и изграждане на бизнес стратегия за търговия след Брекзит, докладът на Сметната палата на Великобритания е едно наистина полезно четиво.