Whitepaper

 

5 риска, свързани с изменението на климата, за които не говорите (а трябва)

16 май 2022

Подкрепата за екологичните предложения никога не е била по-голяма и компаниите усещат натиска от всякакъв вид заинтересовани страни: не само от инвеститорите-акционери, но и от клиенти и служители. Климатичната криза може да има огромно въздействие върху вашия бизнес – и докато дългосрочните последици може да са очевидни, има редица специфични оперативни и бизнес рискове, които вашата организация може да не е взела предвид. В своята чисто нов документ Diligent очертава пет ключови риска от изменението на климата, които може да има опасност да пропуснете – и подчертава ползите от проактивното справяне с тях.

* Transition Risk – всички сме запознати с физическите рискове за нашия бзнес, свързани с изменението на климата. Но организациите трябва също да обърнат сериозно внимание на риска от прехода: правните, технологичните, пазарните и репутационните рискове, свързани с планирането на прехода към климатично устайчив бизнес.

*Scope 3 Emission Risk – регулаторната хватка се затяга по отношение на емисиите от обхват 3 (дефинирани като всички непреки емисии, които възникват във веригата на стойността на компанията, включително емисии нагоре и надолу по веригата). Въпреки че отчитането на емисиите от обхват 3 все още не е задължително за повечето бизнеси, скоро ще стане изискване.

*Talent Risk – успехът – или неуспехът – на една организация зависи от уменията и опита на тези, които ръководят. Тъй като компаниите се приспособяват към нисковъглеродна икономика, те трябва да предвидят предстоящите предизвикателства в работата, отчитането и лидерството – и да предвидят наборът от умения, от който ще се нуждаят във всички сфери на бизнеса.

*Diversity Risk – разнообразието трябва да се обмисли сериозно от гледна точка на климатичните промени. Невключването на маргинализирани гласове ще насърчи късогледен подход към проблемите на климата, които трябва да бъдат разглеждани от всеки ъгъл.

* Profit Risk– организациите трябва да идентифицират начини за създаване на стойност чрез инвестиции в бизнеса или в способности, които ще допринесат за решаването на климатичната криза.

Вашата реакция към изменението на климата сега ще определи как се развива вашият бизнес в бъдеще. Изтеглете безплатно този документ от нашата платформа, за да разберете какви са ползите от справянето с рисковете от изменение на климата.

Изтегли