EBA сигнализира за вредното въздействие на неоправдано „отстраняване на риска“ (de-risking)

05 януари 2022
Knowledge Base

Европейският банков орган (ЕБО) публикува днес своето становище относно мащаба и въздействието на програмите за намаляването на риска  в ЕС и стъпките, които компетентните органи трябва да предприемат, за да се справят с неоправданото отстраняване на риска. Предоставянето на достъп поне до основни финансови продукти и услуги е предпоставка за участие в съвременния икономически и социален живот и отстраняването на риска, когато е неоправдано, може да доведе до финансово изключване на иначе легитимни клиенти и бизнеси. Това от своя страна би повлияло на конкуренцията и финансовата стабилност.

Де-рискингът се отнася до решения, взети от финансовите институции да не предоставят услуги на клиенти в определени рискови категории. Отстраняването на риска може да бъде легитимен инструмент за управление на риска, но може да бъде и признак за неефективно управление на риска от изпиране на пари (ИП) и финансиране на тероризъм (ФТ) с понякога тежки последици.

За да оцени мащаба и въздействието на минимизирането на риска в целия ЕС и за да разбере по-добре защо институциите решават да премахнат риска от определени категории клиенти, вместо да управляват рисковете, свързани с такива взаимоотношения, ЕБО се обърна към всички съответни компетентни органи на ЕС , както и към външни заинтересовани страни. Констатациите на ЕБО показват, че дерискингът има пагубно въздействие върху постигането на целите на ЕС, по-специално във връзка с ефективната борба с финансовите престъпления и насърчаването на финансовото приобщаване, конкуренцията и стабилността на единния пазар.

ЕБО счита, че неговите регулаторни насоки за това как да бъдат управляват рисковете от ИП/ФТ, ако се прилагат правилно, трябва да помогнат за предотвратяване на неоправдано отстраняване на риска. ЕБО определи редица стъпки, които компетентните органи и Европейската комисия биха могли да предприемат. По-специално, ЕБО насърчава компетентните органи да се ангажират по-активно с финансовите институциите, които неоправдано извършват намаляване на риска, както и с потребителите на финансови услуги, които са особено засегнати от дерискинга, за да повишат взаимната осведоменост за съответните им права и отговорности.

ЕБО също така съветва Европейската комисия да изясни в Директивата за платежните сметки (PAD) взаимодействието между изискванията за превенция ИП/ФТ и правото за откриване и използване на платежна сметка с основни функции, както и да се възползва от предстоящия преглед на Директива за платежните услуги (PSD2), за да гарантира по-голяма конвергенция в начина, по който платежните институции имат достъп до разплащателните услуги на кредитните институции. ЕБО се ангажира да проследи с компетентните органи действията, които са предприети за справяне с неоправданото отстраняване на рискове в бъдеще.

Докладът на ЕБО посочва следните ключови двигатели на решенията на финансовите институции да отстранят риска от определени клиенти:

  1. Рисковете от ИП/ФТ надвишават рисковия апетит на институциите и пораждат правни, както и репутационни рискове.
  2. Липса на опит/разбиране от страна на финансовите институции относно конкретни бизнес модели на клиенти.
  3. Разходи за съответствие (compliance).

Проучване на Централната банка на Литва разкрива, че де-рискингът е свързан с определени категории клиенти:

  1. Лица, занимаващи се с бизнес дейности, свързани с крипто активи;
  2. Организации с нестопанска цел;
  3. Лицата се контролират чрез акции на приносител, номинални акционери и други подобни.

Въпреки че е оправдано финансовите институции да имат право да определят различни рискови апетити, не можем да отречем факта, че все още има случаи, когато рискът просто се избягва, а не се смекчава. Много често на доставчиците на крипто услуги или на операторите на игри или дори на организации с нестопанска цел е отказан достъп до финансови услуги, тъй като не всяка финансова институция притежава достатъчно знания, за да разбере и смекчи правилно рисковете, поради което обикновено се следва консервативен подход.

Въздействието на намаляването на риска е пагубно, особено когато легитимните клиенти, които са физически лица, са финансово изключени.

Докладът на ЕБО предоставя поне няколко потенциални инициативи, които биха могли да бъдат предприети за справяне с проблемите, свързани с финансовото изключване, но всички заинтересовани страни трябва да седнат около масата на дискусия как финансовите институции да прилагат подхода, основан на риска, без това да означава отказ или прекратяване на бизнес отношения с цели категории клиенти.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *