Eвропейците приветстват подкрепата на ЕС за реформи в държавите членки

15 май 2023

Европейците оценяват факта, че ЕС предоставя експертен опит и помага на държавите членки при разработването и осъществяването на реформи в широк спектър от области на политиката. Това е едно от основните заключения на експресно проучване на Евробарометър, проведено през април 2023 г., което потвърждава значението и необходимостта от подкрепа, предлагана в рамките на инструмента за техническа подкрепа на Комисията (ИТП). С помощта на ИТП Комисията предоставя техническа подкрепа за реформите в ЕС по искане на националните органи. ИТП може също така да подпомогне държавите членки при разработването, осъществяването и преразглеждането на преобразуващите реформи, включени в техните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В рамките на проучването европейците бяха запитани в кои области държавите членки могат да извлекат най-голяма полза от подкрепата на ЕС за разработването и осъществяването на реформи. Ето какво отговориха те:

42 % от европейците считат, че ЕС би могъл да насърчи обмена на добри практики между държавите членки;
42 % потвърждават значението на подкрепата от ЕС за държавите членки при управлението на кризи като пандемии, природни бедствия или конфликти;
34 % считат, че ЕС би могъл да предостави знания и експертен опит на държавите членки при разработването и осъществяването на реформи;
34 % заявяват, че ЕС би могъл да предостави финансова подкрепа за реформите на държавите членки;
31 % вярват, че ЕС би могъл да помогне за подобряване на уменията и компетентностите в публичната администрация на държавите членки.

Европейците искат по-ефективна публична администрация

Според проучването публичните администрации в държавите членки биха могли да бъдат по-ефективни и ефикасни. Например повече от 45 % от гражданите смятат, че публичната администрация в тяхната страна е сложна, обременяваща и бавна.

Европейците смятат, че за да се повиши доверието в публичната администрация на тяхната страна, тя следва да бъде по-малко бюрократична (52 %) и по-прозрачна (44 %) по отношение на решенията и използването на публични средства. Около една трета от респондентите считат, че за повишаване на доверието в публичната администрация биха спомогнали по-засилената комуникация и оптимизираното взаимодействие с гражданите.

Почти половината от европейците са на мнение, че публичната администрация следва да бъде по-близо до хората, като използва различни преки канали за комуникация, включително лични взаимодействия, и да предоставя по-ясна информация за процедурите и услугите. Европейците поискаха също така повече цифрови услуги (31 %) и по-лесни за използване електронни административни услуги (35 %).

Европейците считат, че най-много от реформи се нуждаят общественото здравеопазване (56 %) и образованието (50 %). В 11 държави членки над 60 % от гражданите настояват за реформи в областта на общественото здравеопазване.

Проучването потвърждава, че ИТП предоставя ценна помощ

Резултатите от това проучване на Евробарометър потвърждават значението на ИТП. В действителност ИТП отговаря на исканията на държавите членки за подкрепа във връзка с установените от тях нужди от реформи. Чрез ИТП ЕС предоставя експертен опит и техническа подкрепа, позволява и насърчава обмена на информация между държавите и развива капацитет в публичните администрации: все действия, които гражданите считат за роля на ЕС.

Досега повече от 400 проекта в рамките на ИТП — включително няколко нови проекта за 2023 г. — са допринесли или ще допринесат за подготовката или изпълнението на ПВУ на държавите членки, включително реформи за насърчаване на изграждането на капацитет на публичните администрации.

Резултатите от това проучване ще подпомогнат изпълнението на проектите за реформи в рамките на ИТП. Например още през 2023 г. по линия на водещата инициатива за обмен на сътрудничество в областта на публичната администрация 300 държавни служители от 18 държави членки ще могат да се запознаят с добрите практики в други администрации, да обменят умения и да натрупат експертен опит. През 2024 г. ще има нови възможности за обмен.

Контекст

Експресното проучване на Евробарометър (526) беше проведено между 3 април и 18 април 2023 г. чрез телефонни интервюта. В него участваха 25 631 респонденти от 27-те държави — членки на ЕС. Когато отговаряха на въпросите, респондентите бяха помолени да изберат до три отговора от списък.

На 21 март 2023 г. Комисията одобри нова партида от 151 проекта в рамките на ИТП с цел подпомагане на държавите членки при подготовката, проектирането и осъществяването на максимум 326 новаторски реформи през 2023 г.

Подпомаганите проекти отговарят на нужди от реформи, изразени от държавите членки, които са съгласувани с приоритетите на ЕС за модерни и ефикасни публични администрации, за стратегии за устойчив растеж и издръжливи икономики. Много проекти за реформи са свързани също така с плана REPowerEU и с изпълнението му чрез главата за REPowerEU в ПВУ.

Той е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и се основава на успеха на предшестващата го Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР). От 2017 г. насам с помощта на ИТП и ППСР са изпълнени над 1500 проекта за техническа подкрепа във всички държави членки.

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите : „Мнението на гражданите е от първостепенно значение за нашата работа. Това проучване потвърждава, че работата на инструмента за техническа подкрепа е съобразена не само с установените нужди на публичните администрации, но и с ролята и действията, които гражданите очакват да бъдат предприети от ЕС. Особено съм щастлива от факта, че насърчаването на обмена на добри практики между държавите членки се счита за най-важното действие за ЕС. Точно това прави ИТП с помощта на многонационални и междурегионални проекти и с новия обмен на сътрудничество в областта на публичната администрация, който позволява на държавните служители да се запознаят с добрите практики от администрациите в други държави членки.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *