По-добро регулиране: Обединяване на силите за по-добро законотворчество на ЕС в подготовка за бъдещето

03 май 2021

Комисията прие съобщение относно по-доброто регулиране, в което се предлагат няколко подобрения на законодателния процес на ЕС. За да се насърчи възстановяването на Европа, е по-важно от всякога да се приема възможно най-ефективното законодателство, като същевременно правото на ЕС бъде адаптирано по-добре към потребностите на бъдещето. Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: „Комисията вече разполага с една от най-добрите системи за по-добро регулиране в света, но е необходимо да направим повече. Ето защо увеличаваме усилията си за опростяване на законодателството на ЕС и за намаляване на неговата тежест, като същевременно използваме по-добре стратегическото прогнозиране и подкрепяме устойчивостта и цифровизацията. За да успеят обаче, всички заинтересовани страни трябва да работят заедно за изготвянето на висококачествени политики на ЕС, които ще доведат до по-силна и по-устойчива Европа.“

Приетите политики и закони на ЕС ще засегнат както гражданите, така и предприятията за идните поколения. Програмата за по-добро регулиране се отнася до основаното на факти създаване на политики, изготвянето и оценката на политиките и законите на ЕС по прозрачен начин, като се вземат предвид възгледите на тези, които ще бъдат засегнати, и последствията за тях, както и до насочването на вниманието върху постигането на резултати там, където това е най-важно.

Сътрудничеството между институциите на ЕС с държавите членки и заинтересованите страни, в това число със социалните партньори, бизнеса и гражданското общество, е от ключово значение. С цел да подпомогне справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства, Комисията предложи следните действия:

* Премахване на пречките и бюрокрацията, които забавят инвестициите и изграждането на инфраструктура на 21-ви век, като се работи с държавите членки, регионите и основните заинтересовани страни.
* Опростяване на обществените консултации чрез въвеждане на единна „покана за предоставяне на доказателства“ на подобрения портал „Споделете мнението си“.
* Въвеждане на подход на отмяна на предишни тежести при въвеждането на нови, за да се сведе до минимум тежестта за гражданите и предприятията, като се обърне специално внимание на последиците и разходите за прилагане на законодателството при малките и средните предприятия. Този принцип гарантира, че всяка нововъведена тежест се компенсира чрез премахване на еквивалентни тежести в същата област на политиката.
* Интегриране на целите на ООН за устойчиво развитие, за да се гарантира, че законодателните предложения допринасят за програмата за устойчиво развитие до 2030 г.
* Подобряване на начина, по който по-доброто регулиране разглежда и подкрепя устойчивостта и цифровата трансформация.
* Интегриране на стратегическото прогнозиране в изготвянето на политики, за да се гарантира, че то е пригодно за бъдещето, например, като се вземат предвид възникващите мегатенденции в екологичните, цифровите, геополитическите и социално-икономическите области.

Следващи стъпки

По-доброто регулиране е споделена цел и отговорност на всички институции на ЕС. Ние ще се свържем с Европейския парламент и Съвета във връзка с техните усилия за оценка и наблюдение на въздействието на законодателството на ЕС и разходните програми на ЕС. Освен това ще си сътрудничим по-тясно с местните, регионалните и националните органи, както и със социалните партньори при изготвянето на политиките на ЕС.

Някои от новите елементи на съобщението на практика са влезли в действие, като например работата на платформата „Готови за бъдещето“, която предоставя съвети относно начините, по които законодателството на ЕС може да стане по-лесно за спазване, ефективно и пригодно за бъдещето. Други ще бъдат внедрени през идните месеци. Тази година, наред с другото, ще видим:

* Годишното изследване относно тежестта за 2020 г., в което се описват резултатите от усилията на Комисията за намаляване на тежестта.
* Преразгледаните насоки и инструментариум за по-добро регулиране целят да се вземат предвид новите елементи на съобщението, като се предоставят конкретни насоки на службите на Европейската комисия при изготвянето на нови инициативи и предложения, както и при управлението и оценката на съществуващите.

Контекст

През 2019 г. Комисията направи преглед на програмата си за по-добро регулиране, като потвърди, че системата като цяло функционира добре, но същевременно се нуждае от подобрения, за да отрази натрупания опит.

ЕС има дълга история в създаването на политики, основани на доказателства, включващи намаляване на регулаторната тежест от 2002 г. насам. Това включва редовни оценки на действащото законодателство, съвременна система за оценка на въздействието, първокласен подход на консултиране на заинтересованите страни и всеобхватна програма за намаляване на тежестта (REFIT).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *