Плащания: Комисията предлага ускоряване на въвеждането на незабавните плащания в евро

27 октомври 2022
Knowledge Base

Днес Комисията прие законодателно предложение, съгласно което незабавните плащания в евро трябва да бъдат на разположение за всички граждани и предприятия, притежаващи банкова сметка в държавите от ЕС и ЕИП. Целта на предложението е да се направи така, че всички незабавни плащания в евро да бъдат достъпни на поносима цена, сигурни и безпрепятствено обработвани в целия ЕС. Чрез незабавните плащания хората могат да преведат пари по всяко време на деня в рамките на десет секунди. Те са много по-бързи в сравнение с обичайните кредитни преводи, които се получават от доставчиците на платежни услуги само през работно време и достигат сметката на получателя едва на следващия работен ден, като това може да отнеме до три календарни дни. Чрез незабавните плащания значително се повишават скоростта и удобството за потребителите, например при плащане на сметки или получаване на спешни преводи (както при неотложните медицински случаи). Освен това те спомагат за съществено подобряване на паричните потоци и водят до икономии на разходи за предприятията, особено за МСП, в т.ч. търговците на дребно. С тяхна помощ се освобождават парите, които сега са блокирани при движението си във финансовата система (това са т.нар. плаващи преводни средства) и които ще може да бъдат използвани по-бързо за потребление или инвестиции (всеки ден по такъв начин се блокират около 200 милиарда евро). В началото на 2022 г. обаче само 11 % от всички кредитни преводи в евро в ЕС са били незабавни. Целта на това предложение е да се премахнат пречките, които възпрепятстват по-широкото разпространение на незабавните плащания и ползите от тях.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: В много държави незабавните плащания бързо се превръщат в норма. Те следва да бъдат достъпни за всички и в Европа, за да останем конкурентоспособни в световен план и да се възползваме максимално от възможностите на нововъведенията през цифровата епоха. Хората ще спечелят благодарение на по-големия избор и удобство, а предприятията – благодарение на усъвършенствания контрол върху паричните си потоци и по-ниските разходи за дейността. Чрез представеното днес предложение ще подсилим нашата икономика, ще я направим по-ефективна и ще спомогнем за растежа ѝ.

Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, заяви: Преминаването от преводи, изпълнявани на следващия ден, към преводи за десет секунди е коренна промяна и е сравнимо с преминаването от обикновената поща към електронната. И все пак днес близо девет от всеки десет кредитни превода в евро се извършват като обичайни „бавни“ преводи. Няма причина, поради която толкова много граждани и предприятия в ЕС да не може да изпращат и получават пари незабавно, технологията за осъществяване на незабавни плащания е налична от 2017 г. Механизмът за изпращане и получаване на пари за секунди е особено важен сега, когато разходите на домакинствата и МСП нарастват и всяка стотинка има значение. Тази инициатива ще бъде от пряка полза за гражданите и предприятията от ЕС.

Предложението, с което се изменя и осъвременява Регламентът за единната зона за плащания в евро (SEPA) от 2012 г., съдържа четири изисквания по отношение на незабавните плащания в евро:

*Незабавните плащания в евро да бъдат направени общодостъпни, като доставчиците на платежни услуги в ЕС, които вече предлагат кредитни преводи в евро, биват задължени в определен срок да започнат да предлагат и незабавни преводи.
*Незабавните плащания в евро да бъдат направени достъпни ценово, като доставчиците на платежни услуги биват задължени да гарантират, че таксата, която начисляват за незабавните плащания в евро, не превишава таксата, начислявана за обичайните „по-бавни“ кредитни преводи в евро.
*Да се повиши доверието в незабавните плащания, като доставчиците на платежни услуги биват задължени да проверяват съответствието между номера на банковата сметка (IBAN) и името на получателя, предоставени от платеца, така че да предупреждават платеца за евентуална грешка или измама преди извършване на плащането.
*Да се премахнат затрудненията при обработката на незабавните плащания в евро и същевременно да се запази ефективността на следенето за лица, на които са наложени санкции на ЕС, с помощта на процедура, при която доставчиците на платежни услуги ще проверяват най-малко веднъж на ден дали клиентите им са включени в санкционните списъци на ЕС, вместо да проверяват всички операции една по една.

С това предложение ще се подкрепят новаторството и конкуренцията на пазара на платежни услуги в ЕС, при пълно спазване на действащите правила за санкциите и борбата с финансовите престъпления. То ще допринесе и за постигането на по-общите цели на Комисията за цифровизация и отворена стратегическа автономност. Тази инициатива е съобразена с приоритета на Комисията за осигуряване на икономика в интерес на хората и създава по-привлекателна инвестиционна среда.

Контекст

Достъпността на незабавните плащания и евентуалните такси за тях се различават много в отделните държави членки, а това възпрепятства въвеждането на незабавните преводи на единния пазар. Затова е необходима намеса на законодателно равнище с цел съществено увеличаване на незабавните плащания в евро в целия ЕС и освобождаване на ползите от тях за гражданите и предприятията, особено МСП, които биха извлекли ползи и от подобрените парични потоци и по-големия избор на платежни средства.

С представеното днес предложение се изпълнява едно от основните задължения, поети в рамките на Стратегията на Комисията за плащанията на дребно от 2020 г., чието предназначение бе пълно въвеждане на незабавните плащания в ЕС. То е под формата на изменение на Регламента за единната зона за плащания в евро от 2012 г., който вече съдържа общи разпоредби за всички кредитни преводи в евро (SEPA), като сега се добавят особени разпоредби за незабавните плащания в евро (SEPA). Предложението съдържа поетапни срокове за изпълнение, които са различни за различните елементи на инициативата и съответно за държавите членки от еврозоната и извън нея, като целта е да се осигури достатъчно време за изпълнение и пълна съразмерност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *