Оптимално използване на талантите в Европа: нов стимул за регионите на ЕС

18 януари 2023
Knowledge Base

В Европа има таланти. Но талантите трябва да бъдат насърчавани, особено като се има предвид, че ЕС е в процес на сериозен демографски преход. Това е още по-необходимо в регионите, които страдат от намаляваща работна сила и нисък дял на лицата с висше образование, както и в регионите, засегнати от напускане от страна на младите хора. Ако не се предприемат мерки, този преход ще доведе до нови и нарастващи териториални различия, тъй като регионите остаряват и изостават по отношение на числеността и уменията на своята работна сила. Това може да промени демографската картина в Европа, като възпрепятства устойчивостта и конкурентоспособността на ЕС. Гарантирането, че регионите, изправени пред „капан за развитието на таланти“, стават по-устойчиви и привлекателни, е от решаващо значение за ангажимента на ЕС нито един човек и нито едно място да не бъдат пренебрегнати. По тази причина Комисията стартира „механизма за насърчаване на таланти“. Този механизъм ще помогне на регионите на ЕС, засегнати от ускореното намаляване на населението в трудоспособна възраст, да обучават, задържат и привличат хората, уменията и компетентностите, необходими за справяне с въздействието на демографския преход.

Механизмът е представен в днешното Съобщение относно оптималното използване на талантите в европейските региони и е първата ключова инициатива през 2023 г., която има принос към предложената от Комисията Европейска година на уменията, имаща за цел да даде нов тласък на преквалификацията и повишаването на квалификацията. В съобщението се предлагат индивидуализирани, ориентирани към местните условия многоизмерни решения, включително използването на съществуващите фондове и инициативи на ЕС за подпомагане на регионите, които са най-силно засегнати от текущия демографски преход и неговите странични ефекти, и за предотвратяване на появата на нови и повишени териториални различия в ЕС.

Комисията публикува днес и своя доклад за 2023 г. за въздействието на демографските промени, с който се актуализира демографският доклад от 2020 г. В него се преразглеждат демографските тенденции и въздействията, установени в контекста на последните събития, като Брексит, Covid и руската военна агресия срещу Украйна. В доклада се подчертава, че за да се гарантира бъдещият просперитет и благоденствието в ЕС, е изключително важно да се намери решение за предизвикателствата, породени от демографския преход. Тези предизвикателства включват застаряващо и намаляващо население и спад на броя на лицата в трудоспособна възраст, но също така и увеличаване на териториалните различия, включително нарастващото разделение между градските и селските райони. В доклада се разглежда как и дали установените демографски модели се ускоряват или нарушават и кога се случват, дали смущенията са преходни, или оказват трайно въздействие върху демографските промени.

„Капан за развитието на таланти“ в някои региони на ЕС

Държавите — членки на ЕС, са изправени пред рязък спад на броя на лицата в трудоспособна възраст. Числеността на тези лица е намаляла с 3,5 милиона в периода 2015—2020 г. и се очаква да намалее с още 35 милиона души до 2050 г.

82 региона в 16 държави членки (чието население се равнява на 30 % от населението на ЕС) са сериозно засегнати от този спад в броя на лицата в трудоспособна възраст, от ниския дял на лицата с университетско или друго висше образование и от негативните тенденции в мобилността на тяхното население на възраст 15—39 години. Тези региони са изправени пред специфични структурни предизвикателства като неефективност на трудовия пазар, на образованието, на обучението и системите за учене на възрастни, ниска ефективност в областта на новаторството, публичното управление или стопанската дейност, както и ниска степен на достъп до услуги. Ако се намерят решения на посочените предизвикателства, тези региони биха могли да привличат повече квалифицирани работници. Някои от тях вече се намират в „капан за развитието на таланти“, докато останалите ще бъдат изправени пред този риск в близко бъдеще. Ако не се предприемат мерки, тази ситуация ще застраши дългосрочния просперитет на ЕС.

Нов механизъм на ЕС: „Механизъм за насърчаване на таланти“

Комисията ще разработи механизма за насърчаване на таланти въз основа на 8 стълба:

*1 През 2023 г. ще стартира нов пилотен проект, за да се помогне на регионите, които са изправени пред „капан за развитието на таланти“, да проектират, консолидират, разработят и приложат индивидуализирани и мащабни стратегии, както и да набележат съответните проекти за обучение, привличане и задържане на квалифицирани работници. Ще бъде предоставена подкрепа на пилотни региони, избрани въз основа на открита покана за представяне на предложения.
*2 Една нова инициатива — „Интелигентно адаптиране на регионите към демографския преход“, ще стартира през 2023 г., за да помогне на регионите, в които се наблюдава по-голям процент на напускащи ги млади хора, да се приспособят към демографския преход и да инвестират в развитието на таланти чрез индивидуализирани, ориентирани към местните условия политики. Регионите бенефициери ще бъдат избрани въз основа на открита покана за представяне на предложения.
*3 Инструментът за техническа подкрепа ще продължи да подкрепя държавите членки при поискване в рамките на поканата за представяне на предложения за 2023 г., при реформите на национално и регионално равнище, необходими за справяне с намаляващото население в трудоспособна възраст, с липсата на умения и на отговор на потребностите на местния пазар.
*4 Програмите на политиката на сближаване и междурегионалните инвестиции в иновации ще стимулират иновациите и възможностите за създаване на висококвалифицирани работни места и по този начин ще допринесат за подобряване на възможностите за задържане и привличане на таланти в тези региони.
*5 Ще бъде стартирана нова покана за представяне на предложения за новаторски действия по линия на Европейската инициатива за градовете, за да се изпитат ориентираните към местните условия решения, ръководени от градове с намаляващо население, които са изправени пред предизвикателството да развиват, да задържат или да привличат таланти.
*6 Инициативите на ЕС, които подкрепят развитието на таланти, ще бъдат представени на специална уебстраница. Това ще осигури по-лесен достъп до информация на заинтересованите региони относно политиките на ЕС в области като научните изследвания и иновациите, обучението, образованието и младежката мобилност.
* Ще бъде обменен опит и добрите практики ще бъдат разпространени: регионите ще имат възможност да създават работни групи по конкретна тема и на регионален принцип с цел да се намерят решения на специфични професионални или териториални предизвикателства.
Аналитичните познания, необходими за подпомагане и улесняване на основаните на факти политики в областта на регионалното развитие и миграцията, ще бъдат доразвити.

Разгръщане на талантите чрез съществуващите фондове и инициативи на ЕС

В съобщението също така се подчертава как съществуващите инструменти и политики на ЕС могат да подпомогнат икономическото съживяване и развитието на подходящите умения за привличане на дейности с голям потенциал в засегнатите региони, включително под управлението на европейския семестър. Наред с другото, новата европейска програма за иновации, с която се стартира инициативата за таланти в областта на дълбоките технологии — специална водеща инициатива в отговор на недостига на таланти в сектора на дълбоките технологии, която интегрира всички региони в Европа.

В съобщението се изтъква и как политиката на сближаване помага и ще продължи да помага на тези региони да диверсифицират икономиката си, да подобряват достъпността на услугите, да повишават ефективността на публичната администрация и да гарантират участието на регионалните и местните власти чрез специални стратегии, ориентирани към местните условия.

И на последно място, в съобщението са представени многобройни примери за национални и регионални инициативи и най-добри практики, които разрешават по ефективен начин структурните предизвикателства в местен контекст, като повишават привлекателността на регионите за талантите. За да способства за взаимното обучение, Комисията продължава да работи с националните органи, като документира набелязаните от тях най-сериозни демографски предизвикателства, както и примери за политики и проекти, насочени към управление на въздействието на демографските промени.

Следващи стъпки

Комисията ще докладва редовно за изпълнението на това съобщение.

Контекст

Справянето с демографските промени е от ключово значение за изграждането на по-справедливо и устойчиво общество. Тъй като текущият демографски преход засяга различни области на политиката, той изисква създателите на политики да се ангажират със сложната координация на всички засегнати страни в ЕС на национално, регионално и местно равнище. Макар повечето възможности за политически действия по отношение на тези предизвикателства да са на национално равнище, Комисията взема предвид последиците от демографските промени в своите предложения за политики.

Комисията вече прие Доклад относно въздействието на демографските промени в Европа през 2020 г., който проправи пътя за други инициативи през 2021 г. с приемането на Зелената книга относно застаряването на населението и дългосрочната визия за селските райони на ЕС до 2040 г.

Сред по-скорошните инициативи на равнище ЕС, които подкрепят държавите членки да се справят с демографската промяна в различни области и сектори, могат да бъдат посочени европейската стратегия за грижите и препоръката на Съвета относно достъпа до финансово приемливи висококачествени дългосрочни грижи и образованието и грижите в ранна детска възраст, Всеобхватната стратегия на ЕС за правата на детето и с Европейската гаранция за децата, пакетът за подкрепа на младежката заетост, препоръката на Комисията относно ефективна активна подкрепа за заетостта, препоръката на Съвета относно гарантирането на справедлив преход към неутралност по отношение на климата , пакетът за заетостта на хората с увреждания и приетото наскоро предложение за обявяване на 2023 г. за Европейска година на уменията, както и приетото днес Съобщение относно оптималното използване на талантите в европейските региони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *