Коронавирус: Комисията предлага да се засили координацията на безопасното пътуване в ЕС

27 ноември 2021
Knowledge Base

Комисията предлага да се актуализират правилата за пътуванията от трети държави до ЕС. Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза: От началото на пандемията Комисията е напълно ангажирана в намирането на решения за гарантиране на безопасното свободно движение на хората по координиран начин. С оглед на последните развития и научните данни внасяме предложение за нова препоръка на Съвета. Въз основа на нашия общ инструмент — цифровия COVID сертификат на ЕС, който се превърна в истински стандарт, преминаваме към подход, основан на индивида. Нашата основна цел е да се избегнат различаващите се мерки в рамките на ЕС. Това се отнася и за бустерните дози, които ще бъдат от съществено значение за борбата с вируса. Наред с други мерки днес предлагаме Съветът да постигне съгласие за стандартен срок на валидност на сертификатите за ваксинация, издавани след основната ваксинационна серия. Постигането на съгласие по това предложение ще бъде от решаващо значение за следващите месеци и за защитата на безопасното свободно движение на гражданите.

Стела Кириaкиду, комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, добави: Цифровият COVID сертификат на ЕС и нашият координиран подход към мерките за пътуване до голяма степен допринесоха за безопасното свободно движение, като защитата на общественото здраве е наш приоритет. Ваксинирахме над 65 % от цялото население на ЕС, но това не е достатъчно. Все още има твърде много хора, които не са защитени. За да може всеки да пътува и живее възможно най-безопасно, спешно трябва да постигнем значително по-висок процент на ваксиниране. Трябва също така да укрепим нашия имунитет с бустерни дози. Като се вземат предвид насоките на ECDC и за да се даде възможност на държавите членки да адаптират своите кампании за ваксинация, а на гражданите — да имат достъп до бустерни дози, предлагаме стандартен срок за приемане на сертификатите за ваксинация. В същото време трябва да продължим да насърчаваме силно всички да продължат да спазват мерките в областта на общественото здраве. Трябва да не сваляме своите маски.

Основните актуализации на общия подход към мерките за пътуване в рамките на ЕС, предложени от Комисията, са:

– Акцент върху прилагането на „подход, основан на индивида“: лице с валиден цифров COVID сертификат на ЕС по принцип не следва да подлежи на допълнителни ограничения, като например тестове или карантина, независимо от мястото на отпътуване в ЕС. От лицата без цифров COVID сертификат на ЕС може да се изисква да си направят тест преди заминаването или след пристигането.
– Стандартна валидност на сертификата за ваксинация: За да се избегнат различаващи се подходи и подходи, водещи до затруднения, Комисията предлага стандартен срок от 9 месеца за приемане на сертификатите за ваксинация, издадени след приключване на основната ваксинационна серия. Деветмесечният период е съобразен с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) относно прилагането на бустерни дози след период от 6 месеца и предвижда допълнителен период от 3 месеца, за да се даде възможност за адаптиране на националните кампании за ваксинация и осигуряване на достъп до бустерни дози за гражданите. Това означава, че в контекста на пътуванията държавите членки не следва да отказват приемането на сертификат за ваксинация, издаден по-малко от 9 месеца от прилагането на последната доза от основната ваксинац- ионна серия. Държавите членки следва незабавно да предприемат всички необходими стъпки, за да осигурят достъп до ваксинация за онези групи от населението, чиито издадени преди това сертификати за ваксинация се доближават до 9-месечния срок.
– Бустерни дози: Към настоящия момент няма проучвания, в които специално да се разглежда ефективността на бустерните дози по отношение на предаването на COVID-19, поради което не е възможно да се определи срок за приемане на бустерните дози. Като се имат предвид обаче по-новите данни, може да се очаква, че защитата, осигурена от бустерните дози, може да е по-дълготрайна от придобитата след основната ваксинационна серия. Комисията ще следи отблизо новите научни данни по този въпрос. Въз основа на тези доказателства Комисията може, ако е необходимо, да предложи подходящ срок за приемане и на сертификати за ваксинация, издадени след бустерна доза.
– Адаптиране на картата на ЕС с цветовете на „светофарната уредба“: комбиниране на броя на новите случаи с ваксинационното покритие в даден регион. Картата ще бъде главно за информация, но ще служи и за координиране на мерките за области с особено ниско („зелено“) или особено високо („тъмночервено“) равнище на разпространение на вируса. За тези области ще се прилагат специфични правила чрез дерогация от „подхода, основан на индивида“. За пътуващи от „зелени“ зони не следва да се прилагат ограничения. Пътуването до и от т.нар. „тъмночервени“ райони следва да бъде обезкуражавано, като се има предвид големият брой нови инфекции там, а от лицата, които нито са ваксинирани, нито са се възстановили от вируса, следва да се изисква да се тестват преди заминаването и да спазват карантина след пристигането (като се прилагат специални правила за пътуващите по наложителни причини и за децата под 12 г.).
– Освобождаване от определени мерки за пътуване: следва да се прилага за трансгранични работници, деца на възраст под 12 години и пътуващи по наложителни причини. Списъкът на пътуващите по наложителни причини следва да бъде ограничен, тъй като много пътници, включени в сегашния списък, междувременно имаха възможност да се ваксинират.
– Опростена процедура за „аварийна спирачка“: спешната процедура, предназначена да забави разпространението на евентуални нови варианти на COVID-19 или да се отговори на особено тежки ситуации, следва да бъде опростена и по-оперативна. Тя ще включва уведомление от държавите членки до Комисията и Съвета и кръгла маса в рамките на интегрираните договорености за реакция на политическо равнище при кризи (IPCR) на Съвета.

За да се осигури достатъчно време за прилагане на координирания подход, Комисията предлага тези актуализации да се прилагат от 10 януари 2022 г.

Контекст

На 3 септември 2020 г. Комисията прие предложение за препоръка на Съвета с цел да се гарантират координацията и ясното съобщаване на равнище ЕС на всички мерки, предприемани от държавите членки за ограничаване на свободното движение поради пандемията от коронавирус.

С приемането на Препоръката на Съвета на 13 октомври 2020 г. държавите — членки на ЕС, поеха ангажимент да осигурят по-голяма координация и по-добър обмен на информация.

На 1 февруари 2021 г. Съветът прие първата актуализация на посочената препоръка, с която се въвежда нов цвят, „тъмночервено“, за обозначаването на рискови райони и се установяват по-строги мерки, приложими за пътуващите лица от високорискови райони.

На 20 май 2021 г. Съветът измени посочената препоръка, за да се даде възможност за неналожителни пътувания за напълно ваксинирани хора, както и да се засилят мерките за ограничаване на разпространението на вариантите, пораждащи безпокойство.

На 14 юни 2021 г. Парламентът и Съветът приеха регламента, с който беше установена рамката за цифрови COVID сертификати на ЕС. За да се използва най-пълноценно цифровият COVID сертификат на ЕС, на същия ден Съветът прие втора актуализация на препоръката на Съвета, в която се предвиждат изключения от ограниченията за пътуване за напълно ваксинирани и възстановени лица.

От юни 2021 г. насам използването на цифровия COVID сертификат на ЕС напредва с бързи темпове. На 18 октомври 2021 г. Комисията публикува първия доклад относно системата на цифровите COVID сертификати на ЕС – широко достъпен и приет надежден инструмент за улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19.

С оглед на тези промени общият подход, изложен в Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета, следва да бъде допълнително адаптиран, което беше и искане, отправено от Европейския съвет в заключенията му от 22 октомври 2021 г.

Успоредно с това, както беше направено по отношение на Регламента за цифровия COVID сертификат на ЕС, Комисията днес прие предложение да се обхванат и граждани на трети държави, законно пребиваващи в ЕС, както и граждани на трети държави, които са влезли законно на територията на държава членка и могат да се движат свободно на територията на всички други държави членки за не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Най-новата информация относно мерките за пътуване, предоставена ни от държавите членки, е на разположение на платформата Re-open EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *