Комисията, програмата Breakthrough Energy Catalyst („Катализатор за революционна енергия“) и Европейската инвестиционна банка насърчават партньорството в областта на технологиите в областта на климата

07 ноември 2021
Knowledge Base

На Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Бил Гейтс — създателят на инициативата „Революционна енергия“, заедно с председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер, официално встъпиха в пионерско партньорство, с което ще се стимулират инвестициите в ключови технологии в областта на климата. Подписването днес на меморандума за разбирателство се явява следствие на първоначалното съобщение, направено през юни тази година по време на Конференцията на министрите от инициативата Mission Innovation („Мисия за иновации“). Партньорството между Комисията, Европейската инвестиционна банка и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще мобилизира до 820 милиона евро (1 милиард щатски долара) между 2022—2026 г. за ускоряване на внедряването и бърза пазарна реализация на иновативни технологии, които ще спомогнат за постигането на амбициите на Европейския зелен пакт и на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. Всяко едно евро публични средства се очаква да привлече три евро частни средства. 

Инвестициите ще бъдат насочени към портфейл от базирани в ЕС проекти с голям потенциал в четири сектора:

– чист водород;
– устойчиви авиационни горива;
– пряко улавяне от въздуха; и
– дълготрайно съхранение на енергия.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Времето да се действа, е сега. Климатичното предизвикателство, изисква от нас да инвестираме във високорискови иновации и да премахнем „зелената премия“, свързана с пазарната реализация на нови технологии. Нямам търпение да видя появата на технологиите на пазара. Партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ е още една стъпка към превръщането на Европа в първия иновационен и неутрален по отношение на климата континент. Надявам се държавите членки, промишлеността и други заинтересовани страни да се присъединят към съревнованието за иновации в областта на климата.“

Вернер Хойер — председател на Европейската инвестиционна банка, заяви: „За да постигнем парижките цели за климата, се нуждаем от глобална технологична революция и много големи инвестиции в преломни иновации. Европейската инвестиционна банка е постигнала високи резултати при финансирането на технологии, които са на ранен етап, като е спомогнала за тяхното разрастване, за да станат по-достъпни. Днес използваме този експертен опит, за да постигнем амбициозните цели на ЕС по климата. Радвам се, че днес имаме тази възможност да обявим ново партньорство с Европейската комисия и програмата „Катализатор за революционна енергия“ в подкрепа на екологични решения за бъдещето и за изграждане на екологично бъдеще за всички нас.“

Бил Гейтс, създател на инициативата „Революционна енергия“, заяви: „Постигането на нулеви нетни емисии ще бъде едно от най-трудните неща, които човечеството някога е правило. Това ще изисква нови технологии, нови политики и нови партньорства между частния и публичния сектор в мащаб, който никога досега не сме виждали. Това партньорство с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка ще спомогне за ускоряване на широкото възприемане на технологични решения в областта на климата, които ще изградят чисти промишлени отрасли и ще създадат работни места в цяла Европа за идните поколения.“

Партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще бъде насочено към технологии с признат потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове, но които понастоящем са твърде скъпи, за да бъдат приведени в необходимия мащаб и да се конкурират с технологиите, основани на изкопаеми горива. То ще обедини публичния и частния сектор, за да инвестират в големи демонстрационни проекти.

Европейската инвестиционна банка (използвайки ресурси на Комисията) и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще предоставят равни по размер безвъзмездни средства и финансови инвестиции в проектите. Като част от своя принос, програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще мобилизира партньори, които да инвестират в проекти или да закупуват получените в резултат от тях екологични продукти.

Подкрепяйки тези технологии на този етап от демонстрационния процес и създавайки пазар за тези екологични продукти, партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще намали тяхната „зелена премия“, т.е. ще намали разходите им до равнище, което в крайна сметка ще е конкурентоспособно с вариантите, основани на изкопаеми горива. Това ще спомогне за ускоряване на тяхното възприемане в световен мащаб и би довело до независимост от публичните схеми за подпомагане.

Финансирането от ЕС за партньорството ще бъде осигурено от „Хоризонт Европа“ и Фонда за иновации и ще се управлява по линия на InvestEU в съответствие с установените процедури за управление. Програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще привлече еквивалентен частен капитал и благотворителни фондове в подкрепа на ключови интелигентни технологии за климата, за да се ускори преходът към устойчиви промишлени екосистеми в Европа. Партньорството между ЕС и програмата „Катализатор за революционна енергия“ ще бъде отворено за национални инвестиции от държавите — членки на ЕС посредством InvestEU или на проектно ниво. Очаква се първите проекти да бъдат избрани през 2022 г.

Европейската комисия

За осъществяване на амбициите си в областта на климата Европейската комисия разполага с набор от политики и програми. През юли 2021 г. в рамките на Европейския зелен пакт беше приет пакетът „Готови за 55“ с цел намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г.

Финансирането от ЕС за проекти, подкрепяни в рамките на партньорството между Комисията и програмата „Катализатор за революционна енергия“, ще бъде направлявано посредством програмата InvestEU и ще бъде осъществено от Европейската инвестиционна банка и други заинтересувани финансови институции.

За целите на това партньорство финансирането по InvestEU ще бъде гарантирано от Фонда за иновации и „Хоризонт Европа“ — рамковата програма на Европа за научни изследвания и иновации, която е на стойност 95,5 милиарда евро (2021—2027 г.). „Хоризонт Европа“ е заделила 35 % от своя бюджет за действия в областта на климата, като програмата също така поддържа редица партньорства, които мобилизират частно финансиране за справяне с належащите глобални предизвикателства и за модернизиране на промишлеността посредством научни изследвания и иновации.

Фондът за иновации е нов инструмент за финансиране за изпълнение на ангажиментите на ЕС в цялата икономика съгласно Парижкото споразумение и целите му в областта на климата чрез подкрепа за демонстрирането на иновативни нисковъглеродни технологии.

Комисията подкрепя заедно с програмата „Катализатор за революционна енергия“ втората фаза на инициативата „Мисия за иновации“, за да се настъпи десетилетие на действие и инвестиции в научноизследователска, развойна и демонстрационна дейност, с цел превръщане на чистата енергия в социално достъпна, привлекателна и достъпна за всички.

Европейската инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията на Европейския съюз, която предоставя дългосрочни заеми, и се притежава от държавите — членки на Европейския съюз. Тя предоставя дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите на политиката на ЕС, както в Европа, така и извън нея. Европейската инвестиционна банка развива дейност в около 160 държави и е най-големият в света многостранен заемодател за проекти за действия в областта на климата.

Групата ЕИБ, наскоро прие своята пътна карта на банка по климата, с цел изпълнение на амбициозната си програма за подкрепа на действия в областта на климата и инвестиции за екологична устойчивост в размер на 1 трилион евро в десетилетието до 2030 г. и предоставяне на повече от 50 % от финансирането на ЕИБ за действия в областта на климата и устойчивост на околната среда до 2025 г. Също така, като част от пътната карта, от началото на 2021 г. всички нови операции на групата ЕИБ ще бъдат приведени в съответствие с целите и принципите на Парижкото споразумение.

Инициативата „Революционна енергия“

Създадената от Бил Гейтс инициатива „Революционна енергия“ е посветена на подпомагане на човечеството да избегне климатично бедствие. Чрез инвестиционни инструменти, благотворителни програми, застъпничество за политиката и други дейности, инициативата „Революционна енергия“ се ангажира да разрасне технологиите, от които светът се нуждае за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

Програмата „Катализатор за революционна енергия“ е първият по рода си модел, предназначен да ускори ключовите климатични технологии, които ще бъдат в основата на икономика с нулеви въглеродни емисии. Целта на програмата е да обедини усилията на публичния и частния сектори за финансиране на демонстрационни проекти със стопански характер за ключови технологични решения за декарбонизация. Тя ще осигури средства за покриване на недостатъка на финансиране на ранния етап на внедряване на тези технологии и ще предостави структура за ускорената им пазарна реализация. Отначало програмата ще финансира проекти, включващи четири технологии: зелен водород, устойчиво авиационно гориво, пряко улавяне на въздуха и дългосрочно съхранение на енергия. В бъдеще се предвижда програмата да обхване и други необходими иновации, като например нисковъглеродното производство на стомана и цимент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *