Комисията представя насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

30 май 2021
Knowledge Base

Днес Комисията публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията.В тях се излагат очакванията на Комисията, призовава се за по-големи ангажименти от страна на подписалите го страни и се предвижда по-широко участие в кодекса. Въз основа на стабилна рамка за мониторинг и ясни показатели за изпълнението страните, подписали кодекса, следва да намалят финансовите стимули за дезинформация, да дадат възможност на ползвателите да играят активна роля за предотвратяване на разпространението ѝ, да си сътрудничат по-добре с проверителите на факти в държавите — членки на ЕС, и на езиците на Съюза, и да осигурят рамка за достъп до данни за изследователите.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: „Заплахите от дезинформацията онлайн се развиват бързо и трябва да засилим общите си действия за овластяване на гражданите и защита на демократичното информационно пространство. Необходим е нов по-строг кодекс, тъй като се нуждаем от онлайн платформи и други участници, за да се справим със системните рискове, свързани с техните услуги и алгоритмичното усилване, да не ги оставяме да се контролират сами, да спрем да позволяваме да се генерират приходи от дезинформацията, като същевременно напълно се запази свободата на словото.“

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: „Трябва да се справим с инфодемията и разпространението на невярна информация, застрашаваща живота на хората. Дезинформацията не може да продължи да бъде източник на приходи. Трябва да има по-силни ангажименти от страна на онлайн платформите, цялата рекламна екосистема и мрежите на проверителите на факти. Законодателният акт за цифровите услуги ще ни предостави допълнителни, мощни инструменти за борба с дезинформацията.“

Силен, стабилен и гъвкав кодекс в подкрепа на борбата с дезинформацията

В насоките се призовава за подсилване на Кодекса чрез неговото укрепване в следните области:

* По-голямо участие с индивидуализирани ангажименти . Комисията насърчава установените и нововъзникващи платформи, действащи в ЕС, съответните заинтересовани страни в средата за онлайн реклама (напр. обмен на реклами, доставчици на рекламни технологии, търговски марки, ползващи се от реклами), услуги за изпращане на лични съобщения, както и заинтересовани страни, които могат да допринесат с ресурси или експертен опит за ефективното функциониране на Кодекса, да се присъединят към него. Укрепеният кодекс следва да включва нови съобразени с индивидуалните нужди ангажименти, съответстващи на размера и естеството на услугите, предоставяни от подписалите го страни.
* Прекратяване на финансирането на дезинформацията. Платформите и участниците в средата за онлайн реклама трябва да поемат отговорност и да работят по-добре заедно за премахване на дезинформацията, по-специално чрез обмен на информация относно рекламите, съдържащи дезинформация, отхвърлени от една от подписалите страни, подобряване на прозрачността и отчетността във връзка с рекламното позициониране и забрана за участие на участници, които систематично публикуват опровергано съдържание.
* Гарантиране на интегритета на услугите. Укрепеният кодекс следва да осигури всеобхватно покритие на настоящите и нововъзникващите форми на манипулативно поведение, използвани за разпространение на дезинформация (например ботове, фалшиви профили, организирани кампании за манипулиране и кражби на банкови данни), и да включва индивидуализирани ангажименти за гарантиране на прозрачност и отчетност на мерките, предприети за намаляване на нейното въздействие.
* Предоставяне на възможност на ползвателите да разпознават и сигнализират за дезинформация. Ползвателите трябва да имат достъп до инструменти за по-добро разбиране и безопасно ориентиране в онлайн средата. Страните, подписали кодекса, трябва да направят своите препоръчващи системи, т.е. начина, по който ползвателите виждат съдържанието, прозрачни и да предприемат мерки за намаляване на рисковете, които тези системи създават, като например стихийното разпространение на дезинформация. Те следва също така да предоставят на своите ползватели достъпни и ефективни инструменти и процедури за сигнализиране на дезинформация с потенциал да причинява вреди на обществеността или на отделни лица. Ползвателите, чието съдържание или профили са били обект на мерки, предприети в отговор на подобно сигнализиране, следва да имат достъп до подходящ и прозрачен механизъм за обжалване и търсене на правна защита. Укрепеният кодекс следва също така да повиши видимостта на надеждната информация от обществен интерес и да предупреждава ползвателите, които са имали достъп до съдържание, обозначено като невярно от проверителите на факти.
* Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и предоставяне на по-голям достъп до данни за изследователите. Новият кодекс следва да включва по-добро сътрудничество с проверителите на факти и да разшири обхвата до всички държави и езици на ЕС. Укрепеният кодекс следва също така да включва стабилна рамка за достъп до данни за изследователите.
* Стабилна рамка за мониторинг. Укрепеният кодекс следва да включва подобрена рамка за мониторинг, основана на ясни ключови показатели за изпълнението, измерващи резултатите и въздействието на действията, предприети от платформите, както и цялостното въздействие на кодекса върху дезинформацията в ЕС. Платформите следва редовно да докладват на Комисията за предприетите мерки и съответните показатели. Информацията и данните следва да се предоставят от платформите в стандартизирани формати с разбивка по държави членки.

И накрая, подписалите страни следва да разработят Център за прозрачност, където посочват кои политики са приели за изпълнение на ангажиментите по кодекса, как те са били приложени, и показват всички данни и показатели, свързани с ключовите показатели за ефективност. В насоките се предлага също така създаването на постоянна работна група , председателствана от Комисията. Тя ще се състои от подписали страни, представители на Европейската служба за външна дейност, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) и Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), които получиха над 11 милиона евро за създаването на осем регионални центъра, които да спомогнат за изпълнението и разширяването на работата ѝ в държавите членки. Работната група, която ще разчита и на подкрепата на експерти, ще спомогне за преразглеждането и адаптирането на кодекса с оглед на технологичните, обществените, пазарните и законодателните промени.

Следващи стъпки

Комисията ще призове страните, подписали Кодекса за поведение, да свикат заседание и да укрепят кодекса в съответствие с насоките. Тя също така насърчава нови страни да се присъединят към кодекса. За тази цел Комисията ще осъществи контакт с потенциални нови участници и заинтересовани страни. Страните, подписали кодекса, следва бързо да пристъпят към преразглеждането му и да представят първия проект на преразгледания кодекс през есента. Както беше обявено, тази година Комисията ще предложи и законодателство за подобряване на прозрачността на политическата реклама. В насоките също така се призовава за по-големи ангажименти в тази област, за да се проправи пътят към предстоящата укрепена законодателна рамка и да се разработят ръководени от промишлеността решения в нейна подкрепа.

Контекст

Кодексът за поведение е създаден през октомври 2018 г. Както беше обявено в Плана за действие за европейската демокрация, насоките разглеждат пропуските, установени в оценката на Комисията относно Кодекса, осъществена през 2020 г., и се основават на поуките, извлечени от програмата за мониторинг на дезинформацията, свързана с COVID-19. Предложението на Комисията за Законодателния акт за цифровите услуги съдържа съвместен регулаторен предпазен механизъм за мерките, които ще бъдат включени в преразгледания и укрепен Кодекс.

Кризата с коронавируса беше ярък пример за заплахите и предизвикателствата, които дезинформацията създава за нашите общества. „Инфодемията“ създава значителни рискове за личните и обществените здравни системи, управлението на кризи, икономиката и обществото. Тя показа, че въпреки положените до момента значителни усилия е необходимо спешно да се увеличат усилията за борба с дезинформацията.

Подходът на ЕС за борба с дезинформацията е изцяло основан защитата на свободата на изразяване на мнение и гарантирането на открит демократичен дебат. Той има за цел да създаде повече прозрачност и отчетност в онлайн средата и да даде повече права на гражданите. Този подход върви ръка за ръка с другите цели на Плана за действие за европейската демокрация, а именно насърчаването на свободни и честни избори и защита на свободата и плурализма на медиите. ЕС мобилизира промишлеността, медиите, академичните среди, публичните органи и гражданското общество и насърчава по-широко участие в кодекса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *