Комисията предприема действия за ускоряване на постепенното премахване на изпитванията върху животни в отговор на европейска гражданска инициатива

30 юли 2023

Днес Комисията отговаря на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“. В отговора се прави цялостен преглед на законодателната и политическата рамка на ЕС, свързана с използването на животни за целите на изпитването. В него се предлагат още действия за допълнително намаляване на изпитванията върху животни. Комисията приветства инициативата и признава, че европейските граждани продължават да са сериозно загрижени за хуманното отношение към животните. В отговора се подчертава водещата роля на ЕС за постепенното прекратяване на използването на животни при изпитванията и подобряването на хуманното отношение към животните като цяло. Това е отразено по-специално в пълната забрана за изпитване на козметични продукти върху животни, която е в сила в ЕС от 2013 г. насам.

Освен това Комисията ще даде начало на нова пътна карта с набор от законодателни и незаконодателни действия за допълнително намаляване на изпитванията върху животни с цел преминаване към регулаторна система за изпитвания без използване на животни съгласно законодателството в областта на химикалите (напр. REACH, Регламента за биоцидите, Регламента относно продуктите за растителна защита и лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба) и ще продължи да подкрепя решително алтернативи на изпитванията върху животни.

Във връзка с модернизирането на науката Комисията ще продължи със силната си подкрепа за научните изследвания за разработване на алтернативи на изпитванията върху животни и ще проучи възможността за координиране на дейностите на държавите членки в тази област.

Комисията очертава следните действия в отговор на конкретните цели на европейската гражданска инициатива:

*Поддържане и засилване на забраната за изпитване на козметични продукти върху животни: Комисията подчертава, че Регламентът на ЕС относно козметичните продукти вече забранява пускането на пазара на козметични продукти, които са били изпитвани върху животни. Тази забрана обаче не обхваща изпитванията за безопасност, необходими за оценка на рисковете от химикали за работниците и околната среда съгласно Регламента на ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Връзката между двата законодателни акта понастоящем се оценява в две дела пред Съда на Европейския съюз. Комисията ще разгледа резултата от съдебните дела с оглед на евентуални бъдещи законодателни промени.
*Промяна на законодателната уредба на ЕС в областта на химикалите: Като част от ангажимента си за намаляване и евентуално премахване на изпитванията върху животни в контекста на законодателството в областта на химикалите, Комисията ще работи съвместно с всички заинтересовани страни по пътна карта за оценка на безопасността на химичното вещество, при която да няма изпитвания върху животни. Пътната карта ще служи като ръководна рамка за бъдещи действия и инициативи, насочени към намаляване и в крайна сметка премахване на изпитванията върху животни в контекста на законодателството в областта на химикалите в рамките на Европейския съюз.
*Модернизиране на науката в ЕС: Въпреки че Комисията не споделя мнението, че е необходимо законодателно предложение, за да се постигне целта за постепенно преустановяване на използването на животни в научните изследвания, обучението и образованието, тя ще продължи решително да подкрепя разработването на алтернативни подходи с подходящо финансиране. Комисията предлага също така да започне поредица от действия за ускоряване на намаляването на изпитванията върху животни в областта на научните изследвания, образованието и обучението, включително проучване на възможността за координиране на дейностите на държавите членки и националните органи в тази област, проучвателни семинари или поддържане на нови инициативи за обучение на учени на ранен етап от кариерата.

Контекст

От април 2012 г. насам европейските граждански инициативи (ЕГИ) предоставят на гражданите инструмент, с който да приканят Комисията да предложи правни действия в области, в които Комисията има правомощия. За да може Комисията да разгледа една ЕГИ, са необходими подписи от най-малко 1 милиона граждани от поне седем държави — членки на ЕС. ЕГИ е един от възловите иновативни инструменти за насърчаване на демократичното участие на равнището на ЕС.

Комисията регистрира Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“ на 30 юни 2021 г. Нейните организатори събираха подкрепа между 31 август 2021 г. и 31 август 2022 г. На 25 януари 2023 г., след проверка от органите на държавите членки на 1 217 916 изявления за подкрепа, организаторите представиха инициативата пред Комисията за разглеждане и отговор.

Тази гражданска инициатива е деветата, която достигна прага, изискван от Договора и от Регламента относно ЕГИ. Това е и петата успешна инициатива в областта на хуманното отношение към животните или околната среда.

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството : „ЕС се ангажира с хуманното отношение към животните, подобряването на общественото здраве и опазването на околната среда. Изпитванията върху животни в Европа следва да бъдат премахнати постепенно и ние работим за постигането на тази цел, като търсим алтернативи и се уверяваме, че те могат да бъдат използвани за регулаторни цели.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *