Комисията предлага нови правила за предварителната информация за пътниците с цел улесняване на управлението на външните граници и укрепване на вътрешната сигурност

18 декември 2022
Knowledge Base

Днес Комисията предлага нови правила за засилване на използването на предварителна информация за пътниците. Предложението е едно от ключовите действия, набелязани в Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност. ЕС продължава да укрепва своята цялостна архитектура за сигурност, която има за цел подобряване на защитата на гражданите на ЕС, както е демонстрирано и в петия доклад за напредъка на Съюза на сигурност. В доклада се изтъква значителният напредък по изпълнението на стратегията за Съюза на сигурност през последните три години. Описани са важните действия, предприети за укрепване на защитата на критична инфраструктура от физически атаки, кибер атаки и хибридни атаки, както и в борбата с тероризма, радикализацията и организираната престъпност.

Информацията за пътниците помогна за подобряване на граничния контрол, намаляване на незаконната миграция и идентифициране на лицата, представляващи риск за сигурността. Всяка година над един милиард пътници пристигат, напускат или пътуват в рамките на ЕС. С новите правила ще се подобри използването на предварителна информация за пътниците за извършване на проверки преди пристигането им на външните граници. С новите правила също така ще се засили борбата с тежката престъпност и тероризма в рамките на ЕС. Така ще се преодолее важен пропуск в настоящата правна уредба, като същевременно се спазват стандартите на ЕС за защита и предаване на данни.

Днес Комисията също така докладва за три години на сериозен напредък в изпълнението на стратегията за Съюза на сигурност и предлага нов план за действие относно трафика на паметници на културата, който остава един от най-доходоносните видове бизнес за организираните престъпни групи.

С новите правила за предварителна информация за пътниците ще се въведат:

*Единни правила за събиране на предварителна информация за пътниците. Новите правила включват изчерпателен списък на събираните данни, средствата за събирането им и единна точка за предаване на данните.
*Задължително събиране на предварителна информация за пътниците за целите на управлението на границите и борбата с незаконната имиграция за всички полети, влизащи в Шенгенското пространство. Това ще улесни пътуването на хората до Шенгенското пространство и ще съкрати времето за слизане от борда и физически гранични проверки. Задължително събиране на предварителна информация за пътниците за целите на правоприлагането за всички полети до и от ЕС, както и за избрани полети в рамките на ЕС. Събирането на предварителна информация за подобни цели се извършва при пълно спазване на правилата на ЕС за защита на личните данни.

*По-качествена предварителна информация за пътниците, тъй като въздушните превозвачи ще трябва да събират тези данни само с помощта на автоматизирани средства.
*Рационализирано предаване на предварителна информация за пътниците от въздушните превозвачи на националните органи чрез нов маршрутизатор, който ще се управлява от агенцията на ЕС за управление на информационни системи в пространството на правосъдие — eu-LISA. Това техническо решение е в съответствие с гаранциите за защита на личните данни, тъй като чрез него предварителните данните само ще се предават, без да се съхраняват.

Следващи стъпки

Сега е ред на Европейския парламент и на Съвета да разгледат предложението на Комисията. След като бъдат приети, правилата ще се прилагат пряко в целия ЕС. С настоящите предложения се допълват други системи и инициативи на ЕС в областта на управлението на границите и сигурността, които са в процес на въвеждане през 2023 г. (напр. Системата за влизане/излизане и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им). Очаква се новите правила за събиране и предаване на предварителна информация за пътниците да се прилагат изцяло от 2028 г. нататък. След като бъде разработен маршрутизаторът, което се очаква да стане до 2026 г., публичните органи и въздушните превозвачи ще разполагат с две години, за да се приспособят към новите изисквания и да изпробват маршрутизатора, преди той да стане задължителен.

Контекст

Обработката на предварителни данни за пътниците предоставя ефективен инструмент за предварителни проверки на пътуващите със самолет, което дава възможност за ускоряване на процедурите при пристигане и разпределяне на повече ресурси и време за идентифициране на пътниците, които се нуждаят от допълнително внимание.

В ЕС с Директивата за предварителна информация за пътниците на въздушните превозвачи се налагат задължения да предават при поискване предварителни данни за пътниците на държавата членка по местоназначение преди излитането на полета. Това се отнася до пристигащи полети от трета държава и има за цел подобряване на граничния контрол и борбата с незаконната миграция. Преразглеждането на директивата бе обявено в работната програма на Комисията за 2022 г. и в съобщението за Шенген от юни 2021 г. С новите два регламента ще се замени Директивата за предварителна информация за пътниците от 2004 г.

Резултатите от оценката от 2020 г. на Директивата за предварителна информация за пътниците показаха, че настоящите правила относно събирането на предварителни данни в ЕС вече не са пригодни за целта. Днешните предложения са насочени към необходимостта от хармонизиране и изясняване на начина, по който се събират предварителни данни за пътниците в целия ЕС. Подчертава се също така ползата от съчетаването на предварителните и резервационните данни с цел повишаване на надеждността и ефективността на резервационните данни като инструмент за правоприлагане.

В допълнение към предварителните данни, събирани от въздушните превозвачи в момента на регистрацията и качването на борда на самолета, въздушните превозвачи събират и резервационни данни на пътниците в момента на резервацията на самолетен билет. Това са отделни набори от данни, събирани от авиокомпаниите в хода на обичайната им дейност. Предаването на резервационни данни на националните органи и последващото използване на тези данни са уредени в ЕС с отделна правна рамка — Директивата за резервационните данни на пътниците, приета през 2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *