ЕС засилва действията срещу киберзаплахите

11 ноември 2022
Knowledge Base

Комисията и върховният представител представиха днес съвместно съобщение относно политиката на ЕС за киберотбрана, както и план за действие относно военната мобилност 2.0, за да се предприемат мерки предвид влошаващата се ситуация в областта на сигурността вследствие на агресията на Русия срещу Украйна и да се увеличи капацитетът на ЕС за защита на неговите граждани и инфраструктура. C новата си политика за киберотбрана ЕС ще засили сътрудничеството и инвестициите в киберотбраната с цел по-добра защита, откриване, възпиране и отбрана, насочени срещу нарастващия брой кибератаки. Киберпространството няма граници. Извършените неотдавна кибератаки срещу енергийни мрежи, транспортна инфраструктура и космически активи показват рисковете от тях както за гражданското население, така и за военните. Поради това са необходими повече действия за защита на гражданите, въоръжените сили, гражданските и военните мисии и операции на ЕС срещу киберзаплахи.  

Политиката на ЕС в областта на киберотбраната има за цел да увеличи способностите на ЕС за киберотбрана и да засили координацията и сътрудничеството между военните и гражданските киберобщности (граждани, правоприлагане, дипломация и отбрана). Тя ще подобри ефективното управление на киберкризи в ЕС и ще спомогне за намаляване на стратегическата ни зависимост в ключови кибертехнологии, като успоредно с това ще укрепи европейска отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ). Тази политика ще стимулира обучението, привличането и запазването киберспециалисти и ще засили сътрудничеството с нашите партньори в сферата на киберотбраната.

Политиката на ЕС в областта на киберотбраната е изградена около четири стълба, обхващащи широк набор от инициативи, които ще помогнат на ЕС и държавите членки:

  • Да работят заедно за по-силна киберотбрана в ЕС: ЕС ще засили механизмите си за координация между ангажираните с киберотбраната на национално равнище и на равнище ЕС, ще увеличи обмена на информация и сътрудничеството между военните и гражданските киберобщности и ще окаже още по-голяма подкрепа за военните мисии и операции по линия на ОПСО.
  • Да защитят отбранителните структури на ЕС: Дори некритични софтуерни компоненти могат да бъдат използвани за извършването на кибератаки срещу дружества или правителства, включително в сектора на отбраната. Поради това е необходима допълнителна работа по стандартизацията и сертифицирането във връзка с гарантирането на киберсигурността както във военните, така и в гражданските сектори.
  • Да инвестират в способности за киберотбрана: Необходимо е държавите значително да увеличат инвестициите в модерни военни способности за киберотбрана, като работят съвместно, използвайки платформите за сътрудничество и механизмите за финансиране на равнището на ЕС, като например постоянно структурирано сътрудничество и Европейския фонд за отбрана, както и програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“.
  • Да работят съвместно за преодоляване на общите предизвикателства: На основата на наличните сигурност и отбрана, както и на кибердиалози с партньорски държави, ЕС ще работи за изграждането на специфични партньорства в областта на киберотбраната.

Следващи стъпки

Комисията и върховният представител, включително в качеството си на ръководител на Европейската агенция по отбрана (EDA), ще представят на Съвета на ЕС годишен доклад с цел наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на действията, посочени в Съвместното съобщение относно политиката на ЕС в областта на киберотбраната. Държавите членки се насърчават да допринасят с информация относно напредъка на мерките за изпълнение, осъществявани на национално равнище или в контекста на сътрудничество. В сътрудничество с държавите членки може да бъде изготвен план за изпълнение.

Контекст

В Стратегията на ЕС за киберсигурност от 2020 г. беше подчертана необходимостта от преразглеждане на рамката на политиката на ЕС за кибернетична отбрана. Освен това председателят Фон дер Лайен призова в своята реч за състоянието на Съюза от 2021 г. за разработването на европейска политика за киберотбрана. Това фигурира и като амбиция на Стратегическия компас за сигурност и отбрана, който Съветът одобри през март тази година. В заключенията на Съвета относно установяването на позицията на Европейския съюз в киберпространството от май държавите членки приканиха върховния представител и Комисията да представят заедно амбициозно предложение за политика на ЕС за киберотбрана през 2022 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *