Измененията в UK Proceeds of Crime Act и международните санкционни режими

17 април 2022

Възможността за отнемане на активи на санкционирани лица и правни субекти е един от основните въпроси, що се отнася до ефективността на международните санкционни режими. Без специално законодателство по въпроса, националните правителства разчитат на правилата, важащи за отнемане на активи от престъпна дейност. Дали това обаче е достатъчно?

Обединеното кралство направи ускорено изменение на своя закон, касаещ третирането на доходите от незаконна дейност (Proceeds of Crime Act 2002) в отговор на войната в Украйна. Законът за икономическата престъпност (прозрачност и правоприлагане) (The Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act) беше внесен в английския парламент на 1 март 2022 г. и получи кралско одобрение на 15 март.

Трите ключови изменения касаят: създаване на публичен регистър на действителните собственици на отвъдморски юридически лица и правни образувания, които притежават имот или земя в Обединеното кралство; укрепване на режима на т.нар. разпореждания за необяснено богатство (Unexplained Wealth Order regime), изменение на процедурата по определяне на физически и юридически лица като обект на санкции и засилване разкриването на престъпления, свързани със заобикаляне на санкционните режими.

Някои от тези изменения могат да послужат като добър пример в сравнителноправен аспект.

Регистър на задграничните лица

Това изменение е определяно като голяма победа на принципа на прозрачност в борбата срещу анонимната собственост – проблем, сочен като хроничен за Обединеното кралство от много специалисти по превенция на икономическите престъпления.

Този нов режим изисква дружества (или други видове правни образувания, включително тръстове), управлявани от законите на държава, различна от Обединеното кралство, да подаде заявление за регистрация, ако притежава земя (включително имот) в Обединеното кралство. Регистърът има ретроспективен ефект.

В заявлението за регистрация от задграничния субект ще се изисква да идентифицира всички „ действителни собственици“, дефинирани като лице, което пряко или косвено:

  • притежава 25% или повече от акциите в дружеството;
  • притежава 25% или повече от правата на глас в деужеството;
  • има право да назначава или отстранява мнозинството от борда на директорите на дружеството;
  • има право да упражнява или действително упражнява значително влияние или контрол върху предприятието; или
  • има право да упражнява или действително упражнява значително влияние или контрол върху тръст или друго лице, което отговаря на някое от горните условия.

Неспазването на задължението за регистрация и подаване на годишни декларации може да доведе до значителни наказателни санкции както за юридическото лице, така и за негови служители, включително лишаване от свобода до пет години.

Реформа на Unexplained Wealth Orders (UWOs)

Направени са значителни промени в режима на разпорежданията за необяснено богатство (UWOs). UWO бяха въведени през 2017 г. като допълнение към процедурите по отношение на заповедите за гражданско възстановяване на активи от престъпна дейност (Civil Recovery Orders (CRO), въведени от Закона за доходите от престъпна дейност от 2002 г., което позволява изземване на облаги от незаконна дейност без влязла в сила наказателна присъда.

UWO може да бъде наредена, когато:

  1. има обосновано подозрение, че дадено физическо лице или някой, с когото то е свързано, е или е било замесено в тежко престъпление (навсякъде по света); и
  2. известни/официални/декларирани източници на доходи на това лице не биха му позволили да притежава имущество, което има в момента;

От физическо лице, обект на UWO, се изисква със съдебно разпореждане да предостави обяснение и доказателства за това как е получило средствата, използвани за закупуване на имот в Обединеното кралство. Неизпълнението на заповедта позволява на правоприлагащите органи да преминат към процедура по гражданско отнемане на активи  (CRO) с презумпция, че имуществото трябва да бъде възстановено. Не е необходима наказателна присъда, за да бъде проведено възстановяване на активи (CRO).

С реформата се разширява обхвата на UWO и спрямо юридически лица. Когато притежателят на собственост не е физическо лице, изменението на закона позволява да бъде посочен управител, директор, или съдружник, който да представлява лицето за целите на UWO. Това предотвратява сложните корпоративни структури да действат като бариера пред предоставянето и прилагането на UWO.

В съчетание с Регистъра на отвъдморските субекти, разширяването на обхвата на UWO ще предостави на правоприлагащите органи възможността да видят кой точно притежава действителната собственост в Обединеното кралство и да изискват всяко такова лице (ако има подозрение, че има връзки с престъпна дейност) да обясни произхода на средствата си.

Промени в прилагането на санкционния режим на Обединеното кралство

Преди изменението на закона Службата за прилагане на финансовите санкции (OFSI) можеше да наказва само за нарушения на санкционния режим, когато можеше да докаже, че съответното лице „е знаело или е имало основателна причина да подозира“, че е в нарушение на такива санкции. С изменението на закона се премахва този субективен елемент, което превръща нарушаването на санкционния режим в престъпление със строга (обективна) отговорност.

По-широките промени включват ново правомощие на OFSI да оповестява подробности за нарушенията, дори когато не са наложени наказания (репутационнен ефект). Законът също така позволява по-голям обмен на информация с други правоприлагащи органи.

Очаква се английското правителство да въведе допълнителни реформи по-късно тази година. На 28 февруари Министерството на бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия публикува Бяла книга, която излага предложения за трансформиране на Companies House от „пасивен получател“ на информация в „активен пазител“, който играе важна роля в борбата с икономическата престъпност и насърчава корпоративната прозрачност.

Когато заявленията и документацията се считат за подозрителни, могат да бъдат поискани допълнителни доказателства. Ще бъдат използвани SupTech решения. Подозрителна дейност ще бъде улавяна от алгоритми чрез проследяване на модели, свързани с престъпна дейност, или чрез подаване на сигнали чрез защитен канал.

Companies House ще споделя повече данни с други правоприлагащи органи и частния сектор, за да улесни по-бързото идентифициране на несъответствията между информацията в регистъра и тази, съхранявана от други органи/лица.

Лицата, участващи в създаването, управлението и контрола на компаниите, ще трябва да верифицират самоличността си. Това включва директори, лица със значителен контрол и всеки, който подава документи от името на компанията. В резултат на това всички такива лица ще имат лични проверени акаунти в Companies House.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *