Държавна помощ: Комисията актуализира насоките за мерки в подкрепа на екологичния преход

04 април 2023
Knowledge Base

Днес Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да допринесат за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, като същевременно ще спомогнат за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход, установен с плана REPowerEU.

Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ), ключовият инструмент, стоящ в основата на плана за възстановяване на Европа на стойност 800 милиарда евро NextGenerationEU, подкрепя координираното планиране и финансиране на трансгранична и национална инфраструктура, както и енергийни проекти и реформи за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и за подготовка на европейските икономики за екологичния и цифровия преход. През февруари 2023 г. Регламентът за МВУ беше изменен, за да се включат специални глави за REPowerEU в съществуващите ПВУ на държавите членки. За да се гарантира бързото въвеждане на мерките по REPowerEU, Комисията приканва държавите членки да представят своите изменени ПВУ най-късно до 30 април 2023 г.

През декември 2020 г. Комисията публикува ръководни образци, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки за държавна помощ, съставляващи част от плановете им за възстановяване и устойчивост и обхващащи множество видове инвестиционни проекти в съответствие с „водещите европейски инициативи“ на годишната стратегия на Комисията за устойчив растеж за 2021 г. За да помогне на държавите членки да изменят плановете си в контекста на REPowerEU, Комисията вече въведе целенасочени актуализации на образците, които са от най-голямо значение за разработването на нови мерки съгласно главите за REPowerEU.

По-конкретно няколко образеца бяха адаптирани към новите насоки от 2022 г. относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката, преразгледаната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации, новата временна рамка за кризи и преход и одобреното изменение на Общия регламент за групово освобождаване.

Комисията измени следните образци:

Водеща инициатива Ръководен образец
Ускоряване Енергийна инфраструктура и инфраструктура за водород
Енергия от възобновяеми източници, включително производство на водород от възобновяеми източници, както и инвестиционна/оперативна помощ за намаляване и премахване на емисиите на парникови газове, включително чрез подпомагане на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност
Инфраструктура за производство и разпределение на районно отопление и/или охлаждане
Саниране Инфраструктура за производство и разпределение на районно отопление и/или охлаждане
Енергийна ефективност на сградите
Зареждане и презареждане Станции за презареждане с електрическа енергия и станции за зареждане с водород за пътни превозни средства
Придобиване на пътни превозни средства с нулеви или ниски емисии
Други видове транспорт с ниски емисии
Разрастване Иновативни процесори и полупроводникови технологии
Услуги „в облак“

 

Контекст

Всички инвестиции и реформи, съдържащи държавна помощ и включени в националните планове за възстановяване, които се представят в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост, трябва да бъдат съобщени на Комисията за предварително одобрение, освен ако не са обхванати от някое от правилата за групово освобождаване на държавна помощ.

Комисията оценява приоритетно включващите държавна помощ мерки, които се съдържат в националните планове за възстановяване и устойчивост и са представени в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост, и е предоставила насоки и подкрепа на държавите членки в подготвителните етапи на националните планове, за да се улесни бързото разгръщане на Механизма за възстановяване и устойчивост. Същевременно Комисията удостоверява в своето решение, че приложимите правила за държавна помощ са спазени, за да се запазят еднаквите условия на конкуренция на единния пазар и да се гарантира, че средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост се използват по начин, който свежда до минимум нарушаването на конкуренцията и не измества частните инвестиции.

През декември 2020 г. Комисията публикува единадесет ръководни образци за държавна помощ, предоставящи специфични за сектора насоки за това в кои случаи: i) държавната помощ може да бъде изключена и следователно не е необходимо предварително уведомяване на Комисията; ii) ще е налице държавна помощ, но не е необходимо уведомяване, тъй като тя попада в обхвата на групово освобождаване; и iii) ще е налице държавна помощ и е необходимо уведомяване. Комисията заяви, че ръководните образци могат и ще бъдат актуализирани, когато е целесъобразно.

През февруари 2023 г. Европейският парламент и Съветът официално одобриха изменения Регламент за МВУ с цел включване на главите за REPowerEU в националните планове за възстановяване и устойчивост. През март 2023 г. в насоките относно ПВУ в контекста на REPowerEU Комисията прикани държавите членки да представят своите изменени планове с допълнителни глави за REPowerEU най-късно до 30 април 2023 г.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за политиката в областта на конкуре: „С актуализираните образци за държавна помощ на държавите членки се предоставят важни насоки и инструменти, за да се гарантира, че националните им планове за възстановяване и устойчивост могат да бъдат изпълнени в кратък срок. Те ще им помогнат бързо да въведат мерки за подкрепа, които улесняват прехода към чиста енергия и укрепват енергийната независимост на ЕС. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да им помогнем да постигнат целите на REPowerEU, като същевременно защитаваме еднаквите условия на конкуренция на единния пазар.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *