Борбата с организираната престъпност: нова 5-годишна стратегия за засилване на сътрудничеството в целия ЕС и за по-добро използване на цифровите технологии в разследванията

19 април 2021
Knowledge Base

Европейската Комисия представя нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичния напредък. Организираните престъпни групи продължават да се развиват и усъвършенстват, както се вижда от бързото им адаптиране към коронавирус пандемията, например увеличаването на фалшивите лекарствени продукти и онлайн престъпленията. Организираните престъпни групи, действащи в Европа, извършват разнообразни престъпни дейности, сред които преобладават трафикът на наркотици, организираните престъпления срещу собствеността, измамите, контрабандата, трафикът на хора. През 2019 г. приходите от престъпни дейности на основните престъпни пазари са възлизали на 1 % от БВП на ЕС, което се равнява на 139 милиарда евро.

Стратегията определя инструментите и мерките, които трябва да се използват през следващите пет години, за да биват разбити бизнес моделите и структурите на престъпните организации, действащи трансгранично както онлайн, така и офлайн.

Заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „Престъпните картели все повече използват новите технологии и се възползват от всяка възможност за разширяване на незаконните си дейности, било то онлайн или офлайн. От неотдавнашните емблематични случаи като EncroChat стана ясно колко сложни са мрежите на организираната престъпност. Това показва значимостта на усилията ни за борба с трансграничната организирана престъпност. Днешната стратегия ще помогне да нанесем удар на най-болезненото за престъпниците място, подкопавайки бизнес модела им, който процъфтява заради липсата на координация между държавите.“

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: „Безспорно е необходимо да засилим борбата с организираните престъпни групи, които са сред най-големите заплахи за сигурността ни. Те действат изключително професионално и на международно равнище: 70 % от престъпните групи са активни в повече от три държави- членки. Те се адаптираха бързо към пандемията, пренасочвайки дейността си онлайн и продавайки фалшиви или несъществуващи лекарства. Досега сме разкрили опити за измамни продажби на над 1 милиард дози ваксини. Стратегията ни представлява петгодишна програма за укрепване на европейското правоприлагане във физическия и цифровия свят. С предлаганите днес мерки преминаваме от несистемно полицейско сътрудничество към постоянни полицейски партньорства и ще тръгнем по дирята на парите, за да можем да започнем финансови разследвания срещу престъпниците.“

Стратегията се стреми към:

  • Засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество: тъй като 65% от действащите в ЕС престъпни групи са съставени от лица от различни националности;
  • Eфективен обмен на информация между правоприлагащите и съдебните органи в ЕС, който е от ключово значение за ефективната борба с организираната престъпност.

Комисията ще разшири и модернизира и ще осигури повече финансиране за Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) — структурата, която от 2010 г. насам обединява всички съответни европейски и национални органи с цел установяването на приоритетни заплахи от икономическа престъпност и предприемането на общи действия за противодействие. Комисията ще предложи да се актуализира рамката от Прюм относно обмена на информация за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрацията на превозни средства. За да гарантира, че правоприлагащите органи в ЕС могат да работят по-добре заедно съгласно съвременна нормативна уредба, Комисията ще предложи кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, който ще рационализира настоящото многообразие от различни инструменти на ЕС и споразумения за многостранно сътрудничество. С постигането на набелязаната за 2023 г. цел за оперативна съвместимост на информационните системи за сигурност и управление на границите и миграцията ще се помогне на правоприлагащите органи по-ефективно да идентифицират случаите на фалшива самоличност, към която престъпниците често прибягват. И накрая, за да се справя по-ефективно с престъпните мрежи, действащи в международен план, Комисията предлага също така да започне преговори за споразумение за сътрудничество с Интерпол с оглед подпомагане на по-ефективни разследвания за разбиване на структурите на организираната престъпност и съсредоточаване върху престъпленията с висок и специфичен приоритет. За предприемането на ефективни действия срещу определени форми на престъпност Комисията ще предложи да се преразгледат правилата на ЕС относно престъпленията срещу околната среда и ще създаде инструментариум на ЕС срещу фалшифицирането, особено на медицински изделия. Тя ще представи мерки за борба с незаконната търговия с културни ценности. Комисията представя и стратегия за борба с трафика на хора.
Борбата с изпирането на пари е от ключово значение. За постигане на поставените цели трябва да бъде гарантирано, че престъпната дейност не носи облаги: над 60 % от действащите в ЕС престъпни мрежи са замесени в корупция и повече от 80 % от тях използват законни стопански дейности като прикритие за деянията си, но едва 1 % от активите, придобити чрез престъпна дейност, се конфискуват. Борбата с финансови средства с престъпен характер е от ключово значение за разкриването, наказването и възпирането на престъпления. Комисията ще предложи да се преразгледат правилата на ЕС относно конфискацията на приходите от престъпна дейност, да се доразвият правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, да се насърчава ранното стартиране на финансови разследвания и да се направи оценка на действащите правила на ЕС за борба с корупцията.
Комисията подготвя правоприлагащите органи и съдебната власт за цифровата ера: престъпниците общуват и извършват престъпления онлайн, оставяйки цифрови следи. 80 % от престъпленията съдържат цифров елемент, поради което правоприлагащите органи и съдебната власт се нуждаят от бърз достъп до улики и доказателства от цифров характер. Освен това е необходимо те да използват съвременни технологии и да разполагат с инструменти и умения, които им дават възможност да бъдат наясно с начините на действие на днешните престъпници. Комисията ще анализира и очертае възможни подходи към съхраняването на данните и ще предложи подход към легитимния и целенасочен достъп до криптирана информация в контекста на разследванията и съдебните преследвания, защитавайки също така сигурността и поверителния характер на комуникациите. Комисията ще работи със съответните агенции на ЕС, за да осигури на националните органи инструментите, знанията и оперативния експертен капацитет, необходими за провеждането на цифрови разследвания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *