The Ethics of Whistleblowing

Eric R. Boot
Дата на издаване::Май 14, 2019
Език:Английски
Страници:110
ISBN:9781138343696
Издател:Routledge
Цена:Hardback (€ 41,29), eBook (€ 13,24)

След огромния политически, правен и медиен интерес, който заобикаля известни случаи на докладване на нередности – whistleblowing, като Челси Манинг и Едуард Сноудън, основните етични въпроси, свързани с подаването на сигнали, често остават неизяснени. В тази завладяваща книга Ерик Буут разглежда етичните проблеми, заложени в докладването на нередности.

Може ли разкриването на класифицирани държавни документи някога да бъде оправдано? Ако да, как? Защо на първо място трябва да се изисква обосновка? Може ли наистина да съществува задължение да доклдваш? Кога е оправдано нарушаването на закона?

На по-практично ниво тази книга също така разглежда различните документи от лица, подаващи сигнали за нередности, и намира, че често в сигналите липсва последователност и яснота, за да бъде даден „обществения интерес“ като аргумент в полза на правдоподобната защита на подателите на сигнали /whistleblowers/.


Eric R. Boot

Ерик Р. Буут е преподавател от 2020 в Катедрата по публично право и управление в Юридическото факултет на Тилбургския Университет.

Завършва докторантура в университета в Радбуд, бил е изследовател в университета в Лайден и университета в Лувен. Бил е гост лектор в Катедрата по философия на Университета в Пенсилвания и Юридическото училище в Бъркли.

Основните му изследователски интереси са в областта на философията на правата на човека, приложната етика (особено по отношение на сигналите за нередности – whistleblowing), практическата философия на Кант и обществения интерес / общото благо.

Автор е и на книгата „Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse“ (2017).