Marta Andreeva

Marta Andreeva

Senior Regulatory and AML Compliance Specialist

Преглед на основните регулаторни задължения за бизнеса в контекста на Covid-19

06 април 2020

Коронавирусът (Covid-19) е повод за притеснение в глобален мащаб. Преди да са ясни пълните последствия върху световната икономика в резултат на извънредните мерки в сила както у нас, така и на всички останали държави-членки на ЕС, вече е ясно, че те ще бъдат огромни както за бизнеса и потребителя, така и за фискалната стабилност като цяло.

Във финансовия сектор можем да отбележим до голяма степен координирани наздзорни действия от Европейската централна банка и Европейската система за финансов надзор. Редица мерки се взимат с цел поддържане на стабилността на пазара като цяло, нормалното предоставяне на финансови услуги от всички участници на финансовия пазар в извънредни условия, както и защита на интересите на инвеститорите. Настоящата статия представя общ преглед на основните регулаторни уведомления и задължения, касаещи бизнеса във финансовия сектор на европейско ниво в контекста на Covid-19 към днешна дата.

Европейската централна банка (ЕЦБ)

Европейската Централна Банка обяви, че отлага стрес-тестването в Европа до 2021г., за да позволи на банковия сектор да се фокусира върху поддържането на дейността си в сегашната затруднена ситуация.

Сред безпрецедентните мерки, препоръчани от ЕЦБ в банковия сектор, са отлагането на изплащането на дивиденти и бонуси в периода до месец октомври тази година. Суровата мярка, която безспорно не би зарадвала акционерите и служителите, би спомогнала за увеличаването на капиталовите им резерви и ликвидност при сегашните несигурни условия. Въпреки, че някои банки вече обявиха съгласие с приемането на тези мерки, позитивната реакция далеч не надхвърля липсата на такава.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

С оглед правилното фунциониране на пазара в тази обстановка, ЕОЦКП наблюдава ситуацията и влиянието на епидемията върху европейските капиталови пазари и издаде редица препоръки и мерки. Те целят да осигурят нормално фунцкиониране на пазара, защита за инвеститори и кредитори. Във време на финансова нестабилност, от изключително значение е осигуряването на прозрачност и своевременна информация.

Непрекъснатост на извършване на бизнес дейност

Участниците на капиталовите пазари следва да осмислят и подготвят необходимата инфраструктура и план за непредвидени ситуации за осъществяване на непрекъснатост на дейността и бизнес операциите в съответствие с регулаторните задължения.

Така например, при работа в домашни условия, особено проблематични се оказаха записите на телефонни разговори и електронна комуникация, съгласно Директивата за пазарите и финансови инструменти (MiFID II), отнасящи се до сключването на сделки, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти.. ЕОЦКП уточни, че провеждането на такава комуникация през служебни или лични мобилни устройства е позволено. В случаите, когато и това не е възможно, се предвижда воденето на записки на телефонните разговори при стриктни условия като уводомпление на клиентите и забрана за унищожаване на документацията.

Навременно оповестяване на информация на капиталовия пазар

Eмитенти на облигации, дългови ценни книжа и други парични и капиталови пазарни инструменти имат задължението да оповестяват релевантна информация по отношение на въздействието на Covid-19 върху тези пазарни инструменти по съответния ред своевременно и в съответствие със задълженията си за прозрачност и според Регламент относно пазарната злоупотреба 2016г.

Също така, ЕОЦКП снижи прага на оповестяване на къси нетни позиции за участници на капиталовия пазар, които държат нетна позиция от 0.2% до 0.1% от емитирания акционерен капитал за период от 3 месеца. Така физически и юридически лица, които достигнат този праг, следва да оповестят позициите си на комптетентните органи. Тази мярка цели да намали риска от утежняване на низходящата спирала на цените на капиталовите пазарни инструменти и рисковете за цялата банкова система.

Финансово отчитане на публичните дружества и имитенти

За емитентите важат изискванията да вземат предвид реалните и потенциалните последици от пандамията Covid-19 на базата на качествен и количествен анализ на техните бизнес операции и икономическо представяне при изготвянето на финансови отчети за предходната година, ако тези не са финализирани или в междинни такива.

Нови срокове за докладване на изпълнения на нареждания при най-благоприятни условия за клиенти

С оглед на извънредното положение в резултат на Covid-19, ЕОЦКП отложи сроковете за предоставяне на годишните доклади относно изпълнението на нареждания при най-благоприятни условия за клиента. Срокът за местата на търговия и систематични участници да предоставят докладите бяха отложени съответно от 31 март и 30 април до не по-късно от 30 юни 2020г.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

В сектора на застраховане и професионално осигуряване, Европейският надзорен орган също оповести действия за смекчаване на въздействието на коронавирусната инфекция. Основните послания са обособени в две насоки. Първо, застрахователните компании следва да осигурят продължителност на бизнес дейността си, а компетентните органи, от своя страна, да бъдат гъвкави по отношение на сроковете за отчитане. Второ, от застрахователните компании се изисква да спазват капиталовите изисквания за платежоспособност и да преустановят временно изплащания на дивиденти и променливи възнаграждения, както програми за обратно изкупуване на дялове в ползва на акционерите си.

Европейският Банков Орган (ЕБО)

Сред последните мерки наложени от ЕБО са налагането на временен кредитен мораториум с цел адресиране на краткосрочните затрудения за ликвидност, които много физически лица и бизнеси изпитват в следствие на Covid-19. Промените касаят сроковете на плащанията на главницата и лихвите за определен период от време. Мораториумът ще се прилага към голяма група предварително определени длъжници, за да се избегне оценка на тяхната кредитоспособност. Причината за това е, че мярката има превантивен характер и цели да адресира системен риск. В същото време ЕБО уточнява, че финансовите институции следва да продължават да идентифицират тези длъжници, които биха били неплатежноспособни в дългосрочен план извън пределите на коронавирусната инфекция. Важно да се отбележи е, че мораториумът няма да важи за нови кредити, одобрени след началото на мораториума.

От финансовите институции банковият регулатор очаква да поддържат данни за техните длъжници, попаднали в обхвата на мораториума и техните задължения по плащания, както и да уведомят съответните си регулатори на държавно ниво за спецификите на наложения мораториум, които от своя страна, да одобрят условията преди 30 юни тази година.

Ненаписаната индивидуална отговорност

Никому не е ясно колко време ще продължи епидемията и какви ще бъдат последствията на Covid-19 върху икономиката, бизнеса и стабилността на финансовата система като цяло. Въпреки безпрецедентните трудности и несигурност в резултат на пандемията, сред поводите за тиха усмивка са мобилизацията за споделяне на опит и координирате действия на надзорните органи в Европа във финансовия сектор. В последните седмици сред отделните структури наблюдаваме категорични действия и сътрудничество. В Европа Европейската централна банка и Европейската система за финансов надзор, заедно с компетентните органи на държавно ниво, следят ситуацията и работят по въвеждането на решителни мерки, които да осигурят целостта, ефикасността и нормалното фунциониране на банковия сектор и финансов пазар. Очакванията са да продължим да наблюдаваме въвеждане на още нови мерки и насоки, които да държат бизнеса нащрек.

В заключение, в контекста на турболентното и несигурно време, на бизнеса се налага да следи за нови мерки, които излизат на всеки час и да е готов за своевременни и гъвкави действия и управление. Освен преосмислянето на управлението на регулаторния, ликвиден, операционен и бизнес риск, бизнесът би могъл да погледне и към ситуацията от един по-различен ъгъл, а именно – с мисъл на солидарност и корпоративна социална отговорност. Като един регулиран сектор, в който концепцията за доверие е от ключово значение, практикуващите в предоставянето на финансови услуги сме свикнали да следваме конкретни правила и буквата на закона. В ситуация на глобална криза като сегашната, нека си припомним и отговорността към клиента и финансовите му средства на първо място, ролята ни в поддържането на стабилността и доверието към капиталовия пазар като цяло на второ, задълженията ни към дружеството и неговите акционери на трето, и накрая, но не на последно място, към нас самите. Защото по време на глобална пандемия, индивидуалният принос и стремеж към спазването на високи стандарти, стигащи по-далече от тези, записани в закона, остават от фундаментално значение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *