Експерти представят препоръки за това как да се използва потенциалът на културата за устойчиво развитие

23 септември 2022

В навечерието на Световната конференция на ЮНЕСКО относно културните политики и устойчивото развитие — MONDIACULT 2022, която ще се проведе в Мексико от 28 до 30 септември 2022 г., експерти представиха нов доклад, озаглавен Бурни времена. Природата и хората — смелостта на културата за промяна, в който се акцентира върху важната роля на културата като двигател за постигането на целите за устойчиво развитие. Културата във всичките си форми, проявления и значения, трябва да бъде в основата на всеки път за трансформация на човешкото развитие. С подкрепата на Комисията експертите формулираха набор от препоръки за преосмисляне на връзката между хората и природата и за подхранване на нашето културно въображение за устойчиво и подходящо за живот бъдеще. Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Културата е фундаментът на нашите общества. Тя е катализатор, който ни помага да поставим под въпрос начина си на живот, както и да започнем промените, които искаме да видим. Приветствам доклада и работата на експертната група, която ще предостави конкретни идеи за нашия път към по-светло и по-устойчиво бъдеще.

Сред предложенията е идеята за по-голямо възползване от Деня на навлизане на Земята в екологичен дефицит, т.е. датата, на която всяка година количеството вече използвани от човечеството природни ресурси надвишава способността на Земята да поднови тези ресурси. Експертите предлагат няколко пъти в годината да се повишава осведомеността относно този конкретен ден, с пет възможности ежегодно за устойчиви културни дейности и сътрудничество.

Културата може също така да бъде мощен инструмент за по-добро представяне на наличните научни знания по въпроси като социалната несправедливост, неравенствата, липсата на равенство между половете, загубата на биологично разнообразие, липсата на продоволствена сигурност, изменението на климата и други теми, разгледани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Хората на изкуството и културните организации следва да играят пълноценна роля, за да се гарантира постигането на целите на Европейския зелен пакт и устойчивото развитие.

Освен това в доклада се препоръчва културният и творческият сектор да станат по-екологосъобразни и по-справедливи. Готовността за устойчивост и енергията за промяна на следващото поколение носители на промяната също могат да бъдат напълно мобилизирани за постигането на тази цел, като същевременно в центъра ѝ се поставят демокрацията, правата на човека и творческата свобода.

В тези ключови послания отекват някои от приоритетите, които са в центъра на вниманието на Комисията и на текущата ѝ работа по изготвянето на бъдещия работен план за културата за периода 2023—2026 г., и по-специално с оглед на по-нататъшното укрепване на взаимодействието между културата и устойчивото развитие в политиките и действията на ЕС.

Успоредно с настоящия доклад, по линия на приоритета „Културата като двигател на устойчивото развитие“ в текущия работен план за културата за периода 2019—2022 г. Комисията работи по доклад относно инициативите на ЕС и примери за културата като двигател на целите за устойчиво развитие в няколко европейски области на политиката.

В този контекст, както беше подчертано от експертите, пътищата за трансформация, откривани от културата, както и преосмислянето на управлението на културата за по-съгласувана политическа рамка, са от ключово значение за постигането на амбициозните цели за човешко развитие и за осъществяването на прехода към устойчивост.

През 2015 г. в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие бе отразено, че културата и културните политики са ключов фактор за постигането на поне 9 от общо 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и за осъществяването на програмата за трансформация като цяло. Въпреки това приносът на културата не е признат в достатъчна степен в рамките на Програмата до 2030 г., като с доклада се цели това да бъде коригирано.

Контекст

През май 2020 г. Съветът на ЕС направи важна стъпка, като добави в своя работен план за културата за периода 2019—2022 г. приоритет под надслов „Културата като двигател на устойчивото развитие“.

Група от 50 експерти от 25 държави — членки на ЕС, работеща по отворения метод на координация (ОМК) с подкрепата на Европейската комисия, проучи ролята на културата за устойчивото развитие и за постигането на ЦУР и събра добри примери за това.

Като резултат от работата си експертната група изготви доклада Бурни времена. Природата и хората — смелостта на културата за промяна, в който въз основа на констатациите си групата формулира набор от важни препоръки за създателите на политики. Работата на експертите подчертава недостатъчно признатата роля на културата като двигател за успешното постигане на целите на Програмата до 2030 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *