Комисията представя нова европейска програма за иновации, за да даде тласък на новата вълна от иновации

13 юли 2022

Днес Комисията прие нова европейска програма за иновации, за да постави Европа на челно място в новата вълна от дълбокотехнологични иновации и стартиращи предприятия. Програмата ще помогне на Европа да разработи нови технологии за справяне с най-неотложните обществени предизвикателства и да предостави тези технологии на пазара. Новата европейска програма за иновации е предназначена да изведе Европа на водещо място на световната сцена на иновациите. Европа иска да бъде мястото, където най-големите таланти работят заедно с най-добрите предприятия и където дълбокотехнологичните иновации процъфтяват и водят до създаването на революционни иновативни решения в целия континент, които ще вдъхновят света.

Като поема лидерството в областта на иновациите, по-специално по отношение на новата вълна от дълбокотехнологични иновации, които изискват авангардна научноизследователска и развойна дейност и големи капиталови инвестиции, Европа ще засили централната си роля в подготовката за екологичния и цифровия преход. Дълбокотехнологичните иновации ще укрепят технологичното лидерство на Европа и ще доведат до намиране на новаторски решения на неотложните обществени предизвикателства, като например изменението на климата и киберзаплахите. Тези иновации вероятно ще подпомогнат и ще са от полза за всички сектори — от енергията от възобновяеми източници до аграрните технологии, от строителството до мобилността и здравеопазването, като по този начин се работи за

продоволствената сигурност, намалява се енергийната зависимост, подобрява се здравето на хората и се повишава конкурентоспособността на нашите икономики. Тежките последици от военната агресия на Русия направиха тези въпроси още по-неотложни и предизвикаха стратегически промени в политиката, за да се гарантират просперитетът и сигурността на ЕС.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Трябва да укрепим нашите екосистеми за иновации, за да разработим ориентирани към човека технологии. Тази нова програма за иновации се основава на значителната работа, извършена в областта на иновациите през последните години, и ще ни помогне да ускорим нашия цифров и екологичен преход. Програмата се основава на цифровата, физическата и биологичната сфера и ще ни даде възможност да се справим по-добре с наболели проблеми, като например прекъсване на зависимостта от изкопаеми горива или гарантиране на снабдяването ни с храни по устойчив начин“.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Новата европейска програма за иновации ще гарантира на новаторите, стартиращите и разрастващите се предприятия, че техните иновативни начинания ще заемат водещо място в областта на иновациите. В продължение на повече от година се консултирахме със заинтересованите страни, като например лидери на иновационни екосистеми, стартиращи предприятия, предприятия „еднорози“, жени — основатели на предприятия, жени, работещи в сферата на рисковите инвестиции, университети и предприятия. Заедно ще превърнем Европа в световен лидер за дълбокотехнологични иновации и стартиращи предприятия“.

Като се основава на предприемаческото мислене на европейците, високите научни постижения, силата на единния пазар и демократичните общества, новата програма за иновации:

*ще подобри достъпа до финансиране за европейските стартиращи и разрастващи се предприятия, например чрез мобилизиране на неизползвани източници на частен капитал и опростяване на правилата за борсово котиране;
*ще подобри условията, така че да се даде възможност на новаторите да експериментират с нови идеи чрез регулаторни лаборатории;
*ще подпомогне създаването на регионални „долини за иновации“, които ще укрепят и ще свържат по-добре участниците в иновациите в Европа, включително в изоставащите региони;
*ще привлече и задържи таланти в Европа, например чрез обучение на 1 милион таланти в областта на дълбоките технологии, чрез увеличаване на подкрепата за жените новатори и чрез иновации с опции върху акции на наетите лица в стартиращи предприятия;
*ще подобри политическата рамка чрез по-ясна терминология, показатели и набори от данни, както и чрез политическа подкрепа за държавите членки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *