Започват да се прилагат по-строги правила на ЕС за контрол върху износа

09 септември 2021
Knowledge Base

ЕС предприема мерки за укрепване на способността си да реагира на новите рискове за сигурността и на произтичащите от нововъзникващите технологии рискове. Новият Регламент относно контрола върху износа влиза в сила днес и ще затегне контрола върху търговията с изделия с двойна употреба (стоки и технологии за граждански цели с възможна военна употреба или употреба за целите на сигурността), като същевременно ще повиши възможностите на ЕС да защитава правата на човека и да осигурява подкрепа за сигурни вериги на доставките за стратегически изделия.

Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията на ЕС Валдис Домбровскис заяви: Необходимо е да реагираме по-добре на нововъзникващите заплахи в един все по-нестабилен свят. Това означава да подобрим контрола върху технологиите с двойна употреба, включително технологиите за кибернаблюдение, които могат да бъдат използвани за нарушения на правата на човека. Благодарение на тези нови правила на ЕС държавите от ЕС ще задълбочат още повече сътрудничеството помежду си и със съюзниците във връзка с потенциалните рискове за сигурността, произтичащи от биотехнологиите, изкуствения интелект и други нововъзникващи технологии. Ще обединим усилията си също така, за да гарантираме еднакви условия на конкуренция за предприятията, например в контекста на новия Съвет по търговия и технологии ЕС—САЩ.

Новата рамка позволява на ЕС да предприеме някои важни действия за обединяване на експертен опит и справяне с конкретни предизвикателства, по-специално във връзка с кибернаблюдението, в която област се подготвят насоки за надлежна проверка, но също така с нововъзникващите технологии с двойна употреба, като например авангардните изчислителни технологии.

Регламентът въвежда по-голяма прозрачност чрез повишаване на равнището на консултациите и докладването между държавите членки и Комисията, като допринася за разработването на нова платформа на ЕС за електронно лицензиране, която вече се тества в четири държави — членки на ЕС.

Той също така осигурява правно основание за действия на ЕС на многостранно, плурилатерално и двустранно равнище — като потвърждава, че ефективността на контрола зависи от сътрудничеството на основните производители на технологии — и се основава на съществуващата многостранна рамка за контрол върху износа, а именно Васенаарската договореност, която представлява основанието за много от наложените с регламента ограничения на равнището на ЕС.

Контекст

Комисията прие своето законодателно предложение за модернизиране на контрола на ЕС върху износа на чувствителни изделия (стоки и технологии) с двойна употреба през септември 2016 г., за да замени регламента от 2009 г. Тези изделия имат много приложения за граждански цели, но могат да се използват и за целите на отбраната, разузнаването и правоприлагането (ядрени и специални материали, далекосъобщения, електроника и компютри, космонавтика и авиокосмическа промишленост, морско оборудване и др.), като също така могат да се използват за нарушения на правата на човека.

В новия регламент са включени много от предложенията на Комисията за цялостно „осъвременяване на системата“, като с него ще се увеличи ефективността на съществуващата система на ЕС за контрол върху износа чрез:

* въвеждане на ново измерение на „човешката сигурност“, за да може ЕС да е в състояние да отговоря на предизвикателствата, породени от нововъзникващите технологии с двойна употреба (особено технологиите за кибернаблюдение), които представляват риск за националната и международната сигурност, включително за защитата на правата на човека;

* актуализиране на основни понятия и определения (напр. определението на „износител“, което да се прилага за физически лица и изследователи, участващи в трансфер на технологии с двойна употреба);

* опростяване и хармонизиране на процедурите за издаване на разрешения и предоставяне на възможност на Комисията да внася изменения по „опростена“ процедура, т.е. с делегиран акт, в списъка на изделията или местоназначенията, подлежащи на специфични форми на контрол, като по този начин системата за контрол върху износа ще стане по-гъвкава и ще може по-добре да се развива и приспособява към обстоятелствата;

* подобряване на обмена на информация между органите за издаване на разрешения и Комисията, за да се увеличи прозрачността при решенията за издаване на разрешения;

* координация и подкрепа за стриктното прилагане на контрола, включително подобряване на сигурния електронен обмен на информация между органите за издаване на разрешения и правоприлагащите органи;

* развитие на програма на ЕС за изграждане на капацитет и за обучение за органите за издаване на разрешения и правоприлагащите органи на държавите членки;

* запознаване на промишлеността с проблема и по-голяма прозрачност със заинтересованите страни, като се развиват структурирани отношения с частния сектор чрез конкретни консултации със заинтересованите страни от съответната група на Комисията, съставена от експерти на държавите членки;

* създаване на възможност за по-активен диалог с трети държави и стремеж към еднакви условия на конкуренция в световен мащаб.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *