Книгата съдържа детайлен синтез и коментар на практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд по въпросите на търговските дружества. На критичен анализ е подложена непоследователната или противоречивата съдебна практика и са направени препоръки за преодоляването ѝ. Специално внимание е посветено и на отделни конкретни хипотези (спорове), поставени за разрешаване пред ВС и ВКС (за улеснение фактите по делата са представени в обобщен вид).

В книгата е обхваната цялата практика на ВС и ВКС, касаеща правното положение на търговските дружества. Проследяването на развитието ѝ през годините е задължителна предпоставка за разрешаване на практическите казуси и затова книгата има потенциала да се превърне в ценно изследване, което да подпомага практикуващите юристи в тяхната ежедневна работа. Наред с това книгата би могла да спомогне и за преодоляване на противоречията, неяснотите и непоследователните или несправедливите становища, които все още битуват (а понякога се и мултиплицират) в актуалната практика на ВКС. Ако дори само част от тези резултати бъде постигната, то мисията на книгата би била изпълнена.

Анализът следва структурата на Търговския закон, като през призмата на съдебната практика последователно са разгледани въпроси на фирмата и търговското предприятие, търговското представителство, едноличния търговец, учредяване и недействителност на търговските дружества, защита на членството, непарична вноска, отмяна и нищожност на решенията на общото събрание на капиталовите търговски дружества, прехвърляне и наследяване на дружествен дял в ООД, изключване на съдружник и прекратяване на членство в ООД, членствени права на съдружниците, провеждане и компетентност на общото събрание на ООД, правно положение и правомощия на управителя на ООД, прекратяване на ООД. Специално внимание е отделено на специфичната проблематика на акционерното дружество – акция и временно удостоверение, прехвърляне, наследяване и делба на акции, свикване и провеждане на общо събрание на акционерите, увеличаване на капитала на АД, правно положение и компетентност на съветите на акционерното дружество и други важни въпроси. Анализът включва и преобразуването, прекратяването и ликвидацията на търговските дружества.

Коментарът разглежда: тълкувателни решения и постановления; решения на ВС и на ВКС, постановени по действащия ГПК и по ГПК (отм.); определения по ГПК (отм.); определения на ВКС по чл. 274, ал. 3 ГПК, по които касационното обжалване е допуснато. Обхваната е практиката по фирмени, граждански и търговски дела. Актовете са проучени по наличните електронни ресурси в правно-информационните системи и на интернет сайта на ВКС (www.vks.bg), както и по достъпните на автора хартиени сборници с публикувана практика на ВС и ВКС.

В книгата се предлагат разрешения на натрупани през годините проблеми на правоприлагането и се съдържат отговори на въпроси, които се поставят в ежедневието на всеки юрист, работещ в областта на гражданско и търговско право.

Книгата е предназначена преди всичко за практикуващите юристи – адвокати, юрисконсулти, съдии, нотариуси, съдебни изпълнители, но тя може да бъде полезна и за преподавателите по правни науки и научните работници, както и за докторантите и студентите от правните факултети.


Доц. д-р Николай Колев

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания.

От 2005 г. работи като адвокат в София. Адвокатската му практика включва предимно структуриране на инвестиции в търговски дружества; прехвърляне и преструктуриране на бизнес; дружествени спорове; несъстоятелност.